Ikääntyneiden palvelujen kriisiytyneen tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan palveluseteleiden tehokkaampaa hyödyntämistä

Kannanotot

Julkaisuvapaa 26.9.2022 klo 17.30

Kokoomuksen Naisten Helsingin piirin kannanotto 26.9.2022

Vanhustenhoito on ajautunut yhä vaikeampiin ongelmiin hoitajapulan ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen kiristymisen vuoksi. Tämän vuoksi palvelusetelit on otettava entistä tehokkaampaan käyttöön välttämättömien palvelujen saamiseksi nopeasti. Jos hoito- ja hoivatakuuajat ylittyvät, asiakkaalle on tarjottava palveluseteli palvelun ostamiseen.

Lakia Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelusetelistä sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien ja kuntayhtymien, ja ensi vuoden alusta alkaen hyvinvointialueiden järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelin avulla lisätään ihmisten valinnanmahdollisuuksia ja parannetaan palvelujen saatavuutta.

Hyvinvointialueiden aluevaltuutetut työstävät parhaillaan omien alueidensa palvelustrategioita, joissa linjataan, miten palvelut vuodenvaihteen jälkeen tuotetaan. Nyt on myös päätettävä, mihin palveluihin palvelusetelit otetaan käyttöön. Palveluseteli voidaan myöntää mm. ikääntyneiden palveluasumis- ja kotihoitopalvelujen sekä lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen hankkimiseen. Palvelusetelilain mukaan setelin arvon on seurattava julkisen oman tuotannon kustannuksia.

Koska taloudelliset resurssit ovat aina rajalliset, palvelut on järjestettävä kustannustehokkaasti. On huolehdittava siitä, että aluevaltuutetuilla on ymmärrys ja tieto oman hyvinvointialueensa sote-palveluja tuottavista yrityksistä ja järjestöistä sekä niiden palvelutarjonnasta.

Palvelusetelillä laadukasta asumispalvelua ikäihmisille

Asumispalvelujen palvelusetelin arvo on pidettävä tasolla, joka mahdollistaa asumispalvelua tarvitsevan asiakkaan valinnanmahdollisuuksia sekä itsemääräämisoikeutta. Palvelusetelin arvoa määriteltäessä on huolehdittava ikääntyneen asiakkaan omavastuuosuuden pysymistä kohtuullisena tarvitsemansa asumispalvelun hankkimiseksi.

Palvelusetelin arvon kohtuullisuutta arvioitaessa on lain mukaan otettava huomioon kaikki todelliset kustannukset, jotka aiheutuvat julkiselle järjestäjälle vastaavan palvelun tuottamisesta omana tuotantona. Näin ei käytännössä aina valitettavasti tapahdu.

Palvelusetelillä saatavissa myös lääkkeiden annosjakelupalvelua ja lääkityksen tarkistuspalvelua lähiapteekista

Tulevilla hyvinvointialueilla pitää tehdä päätös myös apteekin farmaseuttisten palveluiden tarjoamisesta niitä tarvitseville asukkaille palveluseteliä hyödyntämällä. Palvelusetelin avulla hyvinvointialueen asukkaat voisivat hankkia lääkehoidon onnistumista tukevat palvelut helposti omasta lähiapteekistaan.

Yksi tällainen palvelu on lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu, missä apteekki toimittaa henkilön säännöllisesti käyttämät lääkkeet kahden viikon kerta-annospusseihin jaeltuina. Palveluun kuuluu myös reseptien hallinnointi ja lääkityksen tarkistus, jonka avulla ehkäistään lääkitysongelmia, esim. lääkkeiden yhteisvaikutuksia.

Annosjakelupalvelu parantaa erityisesti iäkkäiden ja monilääkittyjen potilaiden lääkitysturvallisuutta ja lääkehoidon toteuttamista ja sen onnistumista. Palvelusetelin avulla annosjakelu voitaisiin saada esim. omaishoidettaville, jolloin hoidettavan lääkehoito olisi paremmin hallinnassa ja myös omaishoitajan taakka kevenisi.

Annosjakelupalvelun lisäksi myös lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama farmaseuttinen palvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta, ja jota voitaisiin hankkia palvelusetelillä. Farmaseuttinen palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Siinä selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys sekä tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet.

Sote-uudistus edellyttää julkisen ja yksityisen hyvää yhteistyötä

Sote-uudistuksen onnistumiseksi aluevaltuutettujen on huolehdittava siitä, että julkinen järjestäjätaho ja yksityiset palveluntuottajat tekevät entistä kiinteämpää yhteistyötä ikääntyneiden kriisiytyneen tilanteen ratkaisemiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi palvelusetelin entistä tehokkaampi hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaikki tarjolla olevat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat resurssit on hyödynnettävä. Suomessa on noin 18.000 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa yritystä ja niissä noin 88.000 työntekijää sekä noin 1.000 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa järjestöä ja niissä noin 37.500
työntekijää valmiina tuottamaan laadukkaita ja kustannustehokkaita lähipalveluja myös palvelusetelillä.

Kokoomuksen Naisten Helsingin piiri ry

Lisätietoja:
Nina Virto-Väisänen
Kokoomuksen Naisten Helsingin piirin puheenjohtaja
ninavirtovaisanen@gmail.com