Kirjallinen kysymys kuntoutuspsykoterapian rahoituksesta ja jatkosta

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Kelan
kuntoutuspsykoterapiat vastaavat tällä hetkellä valtaosaa Suomessa annettavasta
psykoterapiasta. Vuonna 2019 Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sai Kelan tilastojen
mukaan 50 392 ihmistä, joista nuoria 16-26-vuotiaita oli 12 595. Kustannukset
olivat 87,3 miljoonaa euroa. Päätökset tehtiin samoilla kriteereillä
keskitetysti Kelan määräämällä tavalla lääkärin lähetteellä ja Kelan asiaan
erittäin hyvin perehtyneen Kelan kuntoutusryhmän toimesta. 

Kelan kuntoutuspsykoterapiat on lakisääteistetty
vuonna 2011 Kelan kuntoutusta koskevan lain muutoksella. Sitä ennen ne olivat
harkinnanvaraisia. Lisäksi kuntoutuspsykoterapian korvaustasoja on nostettu
vuoden 2016 alusta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 

Kelan kuntoutuspsykoterapian kehittämisestä on
sovittu hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen vuoden 2017 eläkeratkaisua
koskevan, syksyllä 2014 tehdyn sopimuksen liitteessä, joka koskee työkykyä
ylläpitäviä ja työuria pidentäviä kuntoutustoimia. 

Kelan kuntoutus on erittäin tuloksellista. Kelan
rekisteriseurannan mukaan noin 80 prosenttia kuntoutujista on täysin työ- tai
opiskelukykyisiä kuntoutuksen päättyessä. Suurin osa kuntoutukseen
osallistujista jatkaa työtä ja opiskelua myös kuntoutuksen aikana.  

Sote-uudistuksen suunnittelun yhteydessä on
esitetty Kelan kuntoutuspsykoterapian lakkauttamista ja sen järjestämisvastuun
siirtoa jatkossa sote-maakuntien tai ns. hyvinvointialueiden vastuulle.

Kuntoutuspsykoterapian järjestämisen lopetus ja
resurssien hajottaminen 21 osaan ei vastaisi psykoterapian tarvitsijoiden ja
terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän kehittämistarpeita.
Yhdenvertaisuusperiaate vaarantuu, jos kuntoutuspäätöksiä ryhdytään tekemään 21
eri perusteella 21 eri hallinnossa. 

Vuonna 2017 kuntoutuksen uudistamiskomitea
yksimielisessä mietinnössään totesi, että Kelan kuntoutuspsykoterapiaa ei pidä
lakkauttaa ennen kuin sote-uudistuksesta, monikanavaisen
rahoitusjärjestelmän muuttamisesta, kuntoutuksen muutoksenhausta ja kuntoutuspalvelujen
asiakasmaksuista on eduskunnassa päätetty ja järjestämisvastuun siirtoon
liittyvät kysymykset on selvitetty ja ratkaistu sekä maakuntien on todettu
järjestävän riittävässä laajuudessa järjestämisvastuullaan olevat psykoterapiaa
koskevat palvelut. Marinin hallitusohjelmassa kuntoutusjärjestelmää aiotaan
kehittää kuntoutuksen uudistamiskomitean linjausten perusteella.

Edellä olevan
perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme
asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo järjestää kuntoutuspsykoterapian
osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta?

Miten hallitus aikoo
varmistaa kuntoutuspsykoterapian yhdenvertaisen saatavuuden ja kriteeristön
toteutumisen koko maassa?

Miten hallitus varmistaa, että
kuntoutuksen uudistamiskomitean linjaus Kelan kuntoutuspsykoterapiasta toteutuu
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa?

Aikooko hallitus
toteuttaa terapiatakuun tavoitteita? 

Helsingissä 22.12.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari Sarkomaa [kok]

Ota kantaa