Kirjallinen kysymys yksityisten koulujen kotikuntakorvauksen porrastuksesta ja sivistysvaliokunnan lausumien johdosta tehdyistä toimenpiteistä

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan sivistysvaliokunta
on, kuultuaan 12 eri asiantuntijaa ja saatuaan lausunnon 29:ltä eri
taholta, esittänyt lausunnossaan 7/2020 valtiovarainvaliokunnalle
yksityisten koulujen kotikuntakorvauksesta seuraavaa:

”Sivistysvaliokunta
viittaa lausuntoonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion
talousarvioksi vuodelle 2019 (SiVL10/2018 vp — HE 123/2018 vp), jossa
valiokunta on käsitellyt yksityisten koulujen kotikuntakorvauksen
määräytymistä. Muiden kuin kunnan ylläpitämien perusopetuksen järjestäjien oppilaskohtaista
kotikuntakorvausta on leikattu vuoden 2015 alusta 100 %:sta 94 %:iin.
Valiokunta on lausunnossaan esittänyt valtiovarainvaliokunnalle, että se
ottaisi mietintöönsä lausuman vuoden 2019 aikana tehtävästä yksityisten
koulujen kotikuntakorvausta koskevasta selvityksestä. Lausunnossaan
sivistysvaliokunta on esittänyt, että hallituksen on ryhdyttävä tarvittaessa
toimenpiteisiin yhdenvertaisen rahoituksen turvaamiseksi. Korvauksen suuruutta
on arvioitava ottaen huomioon yksityiskoulujen kustannusrakenne ja
lakisääteiset sekä muut velvoitteet ja koulujen asema kunnissa.
Valtiovarainvaliokunnan mietintöön ei kuitenkaan sisällytetty
sivistysvaliokunnan toivomaa lausumaa. 

Sivistysvaliokunta
korostaa tässä tilanteessa uudelleen, että yksityiskoulujen kotikuntakorvauksen
perusteet on syytä pikaisesti selvittää. Kyse ei ole ainoastaan koulutuksen
rahoituksesta vaan laajemmin myös koulutuksen järjestäjien tasavertaisuudesta
ja yksityisissä kouluissa opiskelevien oikeudesta saada mahdollisuudet
tasavertaiseen koulutukseen kunnan oppilaitoksissa opiskelevien kanssa.”

Sivistysvaliokunta on
lausunnossaan korostanut, että yksityiskoulujen kotikuntakorvauksen
perusteet on syytä pikaisesti selvittää. Kuitenkin sivistysvaliokunta on
jo kolme kertaa aikaisemminkin kiinnittänyt asiaan huomiota ja edellyttänyt sen
selvittämistä:

SiVL 8/2014
vp: ”…Sen vuoksi on välttämätöntä jatkossa varmistaa ja selvittää hallituksen
esitystä tarkemmin, muodostuuko nyt säädettävä järjestelmä oikeudenmukaiseksi
kaikkien järjestäjien kannalta.”

SiVL 5/2018
vp: ”Valiokunta katsoo, että koska
on epäselvää, mitä edellä mainittu kuntien yksityisiä järjestäjiä laajempi
vastuu pitää sisällään ja millaisiin laskelmiin juuri kuuden prosentin vähennys
perustuu, on valtioneuvoston hyvä selvittää asiaa ja ryhtyä tarvittaessa
toimenpiteisiin.”

SiVL 10/2019
vp: ”Eduskunta edellyttää, että yksityisten koulujen kotikuntakorvauksesta
tehdään selvitys, joka on annettava sivistysvaliokunnalle vuoden 2019 aikana.
Hallituksen on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin yhdenvertaisen
rahoituksen turvaamiseksi. Korvauksen suuruutta on arvioitava ottaen
huomioon yksityiskoulujen kustannusrakenne ja lakisääteiset sekä muut
velvoitteet ja koulujen asema kunnissa.”  

Edellä
mainituista useista vaatimuksista ja asetetusta määräajasta (vuoden 2019
loppuun mennessä) huolimatta valtiovalta ei ole
ryhtynyt sivistysvaliokunnan edellyttämiin selvitystoimiin. 

Edellä
sanotun johdosta kuusi eri järjestöä, Yksityiskoulujen Liitto ry,
Sivistystyönantajat ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Suomen
harjoittelukoulujen rehtorit ry, Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto
ry ja Steinerkasvatuksen liitto ry, ovat lähettäneet Opetus- ja
kulttuuriministeriölle, Oikeusministeriölle, Eduskunnan sivistysvaliokunnalle
ja Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle 30.10.2019 päivätyn vetoomuksen,
jossa järjestöt pyytävät, että valtiovalta ryhtyy tarvittaviin lainsäädännöllisiin
toimenpiteisiin kotikuntakorvauksen porrastuksen poistamiseksi.

Em.
järjestöt ovat vetoomuksessaan viitanneet oikeustieteen tohtori, professori
Kaarlo Tuorin 22.10.2019 päivättyyn selvitykseen. Selvityksessä esitettyjen
näkökohtien valossa järjestöt ovat katsoneet, että kotikuntakorvauksen
porrastus loukkaa monin eri tavoin yhdenvertaisuutta ja on ongelmallinen
myös perusoikeuksien kannalta.

Edellä olevan
perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme
asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy kirjallisessa
kysymyksessä esille nostettujen sivistysvaliokunnan lausumien johdosta?

Miten hallitus varmistaa, että kotikuntakorvaus on
oikeudenmukainen kaikkien järjestäjien ja oppilaiden kannalta? 

Mihin toimiin
hallitus ryhtyy sen selvittämiseksi mitä mahdollinen kuntien yksityisiä
järjestäjiä laajempi vastuu pitää sisällään ja millaisiin laskelmiin juuri
kuuden prosentin vähennys perustuu sekä mihin tarvittaviin toimenpiteisiin
hallitus ryhtyy?

Miten hallitus perustelee porrastettua kotikuntakorvausta?

Täyttääkö
porrastettu kotikuntakorvaus perusoikeuksien ja lainsäädännön yhdenvertaisuus
vaateet?

Mihin toimiin
hallitus on ryhtynyt sivistysvaliokunnan lausuman johdosta, jossa edellytetään,
että yksityisten koulujen
kotikuntakorvauksesta tehdään selvitys, joka on annettava sivistysvaliokunnalle
vuoden 2019 aikana ja jossa edellytetään, että hallituksen on ryhdyttävä
tarvittaessa toimenpiteisiin yhdenvertaisen rahoituksen turvaamiseksi, ja jossa
edellytetään, että korvauksen suuruutta on arvioitava ottaen huomioon
yksityiskoulujen kustannusrakenne ja lakisääteiset sekä muut velvoitteet ja
koulujen asema kunnissa.?

Millaisiin toimiin valtiovalta ryhtyy kotikuntakorvauksen
porrastuksen poistamiseksi? 

Helsingissä 4.11.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari
Sarkomaa [kok]

Ota kantaa