Kirjallinen kysymys koronaepidemiasta johtuvien suojavarusteiden käytön lisäkustannusten korvaamisesta hyvinvointipalveluita julkiselle sektorille tuottaville järjestöille ja yrityksille

Blogi

Eduskunnan
puhemiehelle

Suojamateriaalien
kulutus hyvinvointipalveluissa on moninkertaistunut koronaviruspandemian
aikana. Tästä on aiheutunut mittavat lisäkustannukset
näitä palveluita tuottaville järjestöille ja yrityksille. Normaaliolosuhteista poikkeava suojautuminen jatkunee
vielä ensi kesään, mahdollisesti kauemminkin.

Hallitus on luvannut korvata täysimääräisesti
kunnille ja kuntayhtymille koronapandemiasta aiheutuneet lisäkustannukset.

Kustannusten korvaamisesta myös yksityisen
sektorin toimijoille silloin, kun ne tuottavat kuntien järjestämisvastuulla
olevia palveluja tarvitaan viipymättä kansallinen päätös. Kunnat ja kuntayhtymät ovat vastuussa ikäihmisten ja
muiden ns. erityisryhmien palveluiden järjestämisestä. Yksityiset
palveluntuottajat hoitavat kuntien järjestämisvastuulla olevia asiakkaita.
Esimerkiksi joka toinen hoidossa oleva ikäihminen asuu ja hoidetaan
yksityisessä palvelutalossa. Kansalaisten tulee olla samanarvoisessa asemassa
hoitajatahosta riippumatta.

Suojautumisesta
aiheutuva merkittävä kustannuspaine voi pahimmassa tapauksessa vaarantaa
palvelutuotannon jatkuvuuden ja palveluiden saatavuuden sekä työpaikkojen
säilymisen.

Sosiaali-
ja terveysministeriön 30.6.2020 antamassa kuntainfossa on todettu, että
koronavirustilanteessa lisääntyneen henkilösuojainten käytön kustannusten
korvaaminen yksityisille toimijoille perustuu ensisijaisesti palvelun
järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin silloin, kun sote-palvelu on kunnan
järjestämisvastuulla. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että
tarvittaessa sopimuksia on avattava ja asiasta on neuvoteltava paikallisesti.
Mikäli palvelun järjestäjän ja tuottajan väliset sopimukset ovat puutteellisia,
on palvelun järjestäjän viime kädessä vastattava suojainten saatavuudesta osana
asianmukaista hoitoa.

Hallitus
on päättänyt korvata kunnille koronaviruksesta aiheutuvia ylimääräisiä
kustannuksia. Kuntien tukemisen kokonaisuus neljännessä
lisätalousarvioesityksessä on yhteensä noin 1,4 miljardia euroa (2.6.2020),
mikä sisältää myös suojainkustannuksia.

Kuntaministeri
Sirpa Paatero on 5.10.2020 annetussa
kunnat-uutiskirjeessä todennut, että kuntien tekemät koronatestit,
maskit, suojavarusteet ja muut koronaan välittömästi liittyvät kustannukset
korvataan. 

Kustannusten korvaamisesta yksityisen sektorin
toimijoille silloin, kun ne hoitavat julkisen sektorin asiakkaita, tarvitaan
myös kansallinen päätös.

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on perusteltua päättää
suojautumisen kustannusten korvaamisesta ja korvaustasosta yhtenäisin
kansallisin perustein kaikille hyvinvointipalveluita julkiselle sektorille
tuottaville toimijoille, kuten järjestöille ja yrityksille. Esimerkiksi
Ruotsissa hallitus antoi jo toukokuussa asetuksen, jonka mukaan myös
yksityisille palveluntuottajille on maksettava täysi korvaus koronan
aiheuttamista lisäkustannuksista.

Selkeän
kansallisen ohjeistuksen myötä kuntien ja kuntayhtymien ei tarvitsisi erikseen
neuvotella jokaisen palveluntuottajan kanssa suojautumisesta aiheutuneiden
lisäkustannusten korvaamisesta.

Korvauspäätöksen jälkeen sosiaali- ja
terveysministeriö on perusteltua velvoittaa ohjeistamaan kuntia ja kuntayhtymiä
sekä Kelaa kyseisten korvausten maksamisesta yhtenäisin perustein. 

Edellä
olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän /
esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin
hallitus ryhtyy koronaepidemiasta aiheutuvien suojavarusteiden käytön
lisäkustannusten oikeudenmukaiseksi korvaamiseksi julkiselle sektorille
hyvinvointipalveluita tuottaville toimijoille, kuten järjestöille ja
yrityksille? 

Helsingissä 30.10.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari
Sarkomaa [kok]

Ota kantaa