Kirjallinen kysymys kiusaamisen ja väkivallan ehkäisystä sekä poistamisesta koulussa ja lasten sekä nuorten arjessa

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Sipilän hallitus asetti 24.11.2016 työryhmän
pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa (Dnro 66/040/2016). Työryhmän
tehtävä kattoi varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen
koulutuksen. Työryhmän väliraportti julkaistiin 21.04.2017 (Opetus- ja
kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:12).

Väliraportin
jättämisen jälkeen työryhmä jatkoi työskentelyä toimenpide-ehdotusten
muodostamiseksi.

Kiusaamisen
ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja
perusopetuksessa sekä toisella asteella loppuraportti julkaistiin 16.3.2018
(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16).

Työryhmän
tehtävänä oli tehdä esitykset kiusaamiseen puuttumisesta sekä hyvinvointia ja
työrauhaa edistävistä toimista. Työryhmä esittää kehittämisehdotuksia, jotka
liittyvät muun muassa lainsäädännön muutostarpeisiin, toimintakulttuurin
muutokseen ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen sekä informaatio-ohjaukseen.
Työryhmä esittää muun muassa kansallisen vaikuttavien kiusaamisen ehkäisemisen,
hyvinvointia ja työrauhaa lisäävien menetelmien arviointielimen perustamista
Suomeen. Ehdotettu toimielin toimisi kanavana, jonka avulla levitettäisiin
tietoa vaikuttaviksi todetuista menetelmistä. Se kokoaa kasvattajille,
opetuksen ja koulutuksen järjestäjille luotettavaa, kattavaa, ajankohtaista ja
käytännönläheistä tietoa siitä, millaisilla menetelmillä hyvinvointia ja
työrauhaa voidaan edistää parhaalla mahdollisella tavalla.

Työryhmän
ehdotuksilla pyritään turvaamaan jokaisen lapsen ja nuoren turvallisuus ja
hyvinvointi osallistuessaan varhaiskasvatukseen, opetukseen tai koulutukseen.

Rehtoreilla,
opettajilla eikä kouluyhteisöllä ole nykyisellään riittäviä keinoja
puuttua koulussa sattuviin kiusaamis- ja
väkivaltatapauksiin. Työrauhatyöryhmä esitti raportissa useita
toimenpiteitä, muun
muassa ehdotuksen opetuksen epäämisoikeudesta kahdeksi
päiväksi. 

Opettajien
ammattijärjestö (OAJ) on toistuvasti vaatinut päättäjiltä toimia koulussa
tapahtuvan väkivallan torjumiseksi. OAJ on esittänyt muutosta, jossa koulun
rehtori voisi evätä toiselle väkivaltaa tehneeltä oppilaalta oikeuden tulla
kouluun. Epäämisen kesto olisi korkeintaan kolme päivää. Väkivaltaa
tehnyt olisi nämä päivät oppilashuollon piirissä. Hänellä olisi
velvollisuus osallistua oppilashuollon järjestämiin tukitoimiin,
esimerkiksi selvittää tapahtunutta psykologin ja kuraattorin kanssa.
Uhrille ja hänen perheelleen välittyisi viesti, että asiaan on puututtu
välittömästi. Uhrillakin olisi mahdollisuus tulla kouluun, jos fyysiset tai
psyykkiset vammat sitä eivät estä. 

Epäämisoikeuden
lisäksi OAJ on esittänyt useita muita toimia
kiusaamisen torjumiseksi. OAJ:n mielestä rehtorilla
pitäisi selkeissä tilanteissa olla mahdollisuus erottaa
oppilas koulusta määräaikaisesti. Nytkin määräaikainen erottaminen on
mahdollista mutta vaatii monijäsenisen toimielimen päätöksen ja
vie aikaa.  

Lisäksi
OAJ esittää, että aluehallintovirastoille (AVI)
säädetään oma-aloitteinen puuttumisoikeus, jos herää epäily, että
opetusta ei järjestetä lainsäädännön mukaisesti. Tällöin AVI voisi
pitkittyneissä kiusaamistapauksissa ilman kanteluitakin puuttua
tilanteeseen ja selvittää, ovatko tehdyt toimet riittäviä. Varhaiskasvatuksessa aluehallintovirastoilla jo
on puuttumis- ja tarkastusoikeus. Ei ole yhdenvertaista, että
perusopetuksessa sitä ei ole.

OAJ on
ilmaissut vahvan huolen siitä, mikä vaikutus sote-maakuntauudistuksella
on oppilashuollon toimintaan ja myös kiusaamisen
ehkäisyyn. Soteuudistus on siirtämässä oppilashuollon maakuntien vastuulle
pois kunnilta. Päätäntävalta kuraattorin ja psykologin resurssin käytöstä
ei olisikaan enää opetustoimessa vaan maakunnassa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään
viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin
hallitus on ryhtynyt väkivallan, häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyksi sekä
työrauhan ja hyvinvoinnin edistämiseksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja
perusopetuksessa sekä toisella asteella?

Mihin toimiin hallitus ryhtyy Opetus- ja
kulttuuriministeriön julkaisun 2018:16 Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan
edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella
asteella loppuraportin ehdotuksien toimeenpanemiseksi?

Millä keinoin hallitus aikoo ennaltaehkäistä ja
kitkeä koulupäivän jälkeen ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa lapsiin ja
nuoriin kohdistuvaa häirintää, kiusaamista ja väkivaltaa? 

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta
rehtoreilla olisi oikeus evätä määräaikaisesti toiselle väkivaltaa tehneeltä
oppilaalta oikeuden tulla kouluun?

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta aluehallintovirastoille
(AVI) säädetään oma-aloitteinen puuttumisoikeus, jos herää epäily,
että opetusta ei järjestetä lainsäädännön mukaisesti?

Miten hallitus varmistaa oppilashuollon
toimivuuden, jos sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa toiminnot siirretään
maakuntahallinon alaisiksi?

Mihin asiantuntijatietoon perustuu hallituksen aie
siirtää oppilashuolto maakuntahallintoon ja poistaa asiasta päätösvalta
opetustoimelta ja kunnilta?

Mitä vaikutuksia hallitus arvio oppilashuollon
siirrolla maakuntahallinnon vastuulle olevan yksityiskoulujen oppilashuoltoon
ja sen toimivuuteen? 

Helsingissä 5.10.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari
Sarkomaa [kok]

Ota kantaa