Kokoomusedustajat: Psykologi- ja kuraattoripalvelut kuuluvat sivistystoimeen

Blogi

Kokoomusedustajat Sanni Grahn-Laasonen, Mia Laiho, Sari Multala ja Sari Sarkomaa kritisoivat, ettei hallituksen sote-lain esitysluonnoksen lausuntomenettely ole ollut hyvän hallintotavan ja lainvalmisteluprosessin mukaista. Kuraattorien ja psykologipalveluiden maakuntiin siirtämiseen liittyviltä keskeisiltä tahoilta ei pyydetty esityksestä lausuntoa.

“On pöyristyttävää, että näin tärkeästä asiasta ei pyydetty
lausuntoja esimerkiksi psykologiliitolta tai koulukuraattorien liitolta. He
ovat kuitenkin opetuksen järjestäjien ohella oppilas- ja opiskelijahuollon
parhaimpia asiantuntijoita”, edustajat huomauttavat.

Opiskeluhuollon sijoittumista on arvioitu viime vuosien
aikana lukuisia kertoja ja varsin perusteellisesti. Edellistä sote-ratkaisua
mietittäessä päädyttiin siihen, että opiskeluhuollon on järkevää sijaita
sivistystoimessa. Tämän nähtiin takaavan mahdollisuuden järjestää yhteisöllisen
ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon keskeisen tärkeät palvelut lähellä oppilasta
ja koulua mahdollisimman joustavasti ja sujuvasti.

”Olisi iso virhe siirtää koulupsykologit ja -kuraattorit
massiiviseen maakuntahallintoon ja vaikeuttaa näin koulujen mahdollisuuksia
tukea lapsia ja nuoria,” Grahn-Laasonen sanoo.

Oppilashuoltolaki on siirtänyt työn painopisteen ryhmien,
luokkien ja koko kouluyhteisön kehittämiseen. Yhteisöllisen työn arvo jää
hallituksen lakiesityksessä yksilötyön ja palveluketjujen kehittämisen varjoon.
Yksilökohtainen ja yhteisöllinen työ kulkevat parhaimmillaan rinnakkaisesti
niin että tukitoimet pystytään kohdentamaan oikea-aikaisesti ja -tasoisesti.
Lasten ja nuorten oppimisen ja käytöksen haasteita voidaan ennaltaehkäistä
etenkin oppilaita lähellä olevan pätevän ja moniammatillisen oppilashuollon
henkilöstön avulla.

Opettajat ovat usein rajallisten resurssien varassa
väkivalta-, kiusaamis- ja ilkivaltatilanteisiin puuttumisessa ja niiden
käsittelyssä. “Oppilashuollon siirtyminen sotemaakuntiin vaarantaa sujuvan,
moniammatillisen puuttumisen kiusaamistilanteisiin, sekä niiden
ennaltaehkäisyn,” toteaa Multala. “Koulukiusaamisen ehkäisyssä ja
kiusaamistilanteissa on tärkeää, että oppilashuollon henkilöstö on helposti
saatavilla ja että heidän ammattitaitonsa on opettajien ja perheiden
käytettävissä,” Multala jatkaa.

”Oppilaiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin
puuttuminen on merkittävässä roolissa lasten ja nuorten syrjäytymisen ja
mielenterveysongelmien ehkäisemisessä ja hoitoon ohjauksessa. Avun pitää olla
silloin lähellä ja yhteistyön opettajien kanssa mutkatonta” tähdentää sosiaali-
ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho.

Psykologien ja kuraattorien siirtäminen osaksi
maakunta-sote-hallintoa on vaarassa romuttaa oppilashuollon, joka on koulujen
olennainen väline puuttua väkivaltaan ja kiusaamiseen. Kysymys ei ole vain
hallinnon alan siirrosta vaan esityksen pykälissä on sivuutettu se, että
oppilashuollon ydintehtävä on tukea lasten ja nuorten normaalia kasvua,
kehitystä sekä koulunkäyntiä osana kouluyhteisöä ja lasten arkea. Suuri huoli
on siitä, että siirrolla yritetään paikata lasten ja nuorten
mielenterveyspalveluiden räikeitä puutteita. Psykologit ja kuraattorit on
pidettävä kouluväen tukena lähellä lasta ja nuorta ja mielenterveyspalveluiden
puutteet on korjattava muulla tavalla. Ensimmäisenä on säädettävä terapiatakuu”
Sarkomaa jatkaa.

“Mikään ei takaa koulukuraattorien ja psykologien pysymistä
kouluissa, jos heidät siirretään hallinnollisesti isoon maakuntahimmeliin.
Koulukuraattorien ja psykologien ääni täytyy ottaa lainvalmistelussa huomioon”,
edustajat päättävät.

Lisätiedot

Sanni Grahn-Laasonen, puh. 050 462 6614

Mia Laiho, puh. 050 433 6461

Sari Multala, puh. 09 432 3101

Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033

Ota kantaa