Kokoomusedustajat: Hallituksen sote-uudistus romuttaa koulujen mahdollisuuden tukea lapsia ja nuoria

Blogi

Tiedote 19.9.2020

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedusajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho
ovat huolissaan hallituksen aikeista romuttaa opiskeluhuolto sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa. Lausuntokierroksella olevassa esityksessä
opiskeluhuollon järjestämisvastuun siirtyisi kunnilta sote-maakunnille. On
selvää, että opiskeluhuollon eriyttäminen kouluista maakuntiin muuttaisi
toimintaa enemmän oire- ja sairauskeskeiseksi eikä normaalikehitystä tukevaksi
kuten nyt. Oppimisen tukemiseen liittyvät tehtävät unohtuisivat ja tämä
heikentäisi kaikista heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asemaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän
varapuheenjohtajan Sari Sarkomaan mukaan on välttämätöntä, että kouluterveydenhuolto toimii tiivisti yhdessä oppilashuollon
kanssa lähellä lasta. Kouluterveydenhuollon on oltava sellainen, että se tukee
oppilashuoltotyötä ja yhteistyötä opettajien, rehtoreiden kuraattoreiden ja
koulupsykologien kanssa. Opiskeluhuollon on toimittava siten, että
lapset ja nuoret kokevat olevansa osa kouluyhteisöä.
Olennainen osa niin koulu- kuin opiskeluterveydenhuoltoakin on
oppimisympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä koko kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistäminen.

”On pysäytettävä hallituksen aie uhrata
opiskeluhuolto maakuntien alttarilla. Olisi virhe siirtää koulupsykologit ja
-kuraattorit massiiviseen maakuntasoteen ja entisestään vaikeuttaa koulujen
mahdollisuuksia tukea oppilaita,” Sarkomaa sanoo.

”Oppilaiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja
niihin puuttuminen on merkittävässä roolissa lasten ja nuorten syrjäytymisen ja
mielenterveysongelmien ehkäisyssä. Jotta palvelut myös kohtaisivat niiden
tarpeessa olevat lapset ja nuoret, opiskeluhuollon palvelujen tulee olla
lähellä ja helposti saatavilla heidän päivittäisessä toimintaympäristössään”,
tähdentää sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laihon.

Edustajien mukaan on tehtävä toimia, joilla
edistettäisiin kuraattori- ja psykologipalveluiden roolia tiiviinä osana
kouluyhteisöä. Tämä edellyttää oppilashuollon järjestämisvastuun säilyttämistä
kunnilla. Opiskeluhuollon toimiessa tiiviinä osana kouluyhteisöä on
mahdollisuus havaita nopeasti ja matalalla kynnyksellä lasten ja nuorten tuen
tarve. Edustajat myös muistuttavat hallitusohjelmakirjauksesta, jonka mukaan
Marinin hallitus vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja kaikilla
koulutusasteilla sekä oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria,
oppilaiden ja opiskelijoiden roolia ja vaikutusmahdollisuuksia
kouluyhteisöissä. Opiskelijahuollon siirtäminen maakuntiin olisi räikeässä
ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Useat eri toimijat kuten OAJ, Psykologiliitto,
Mielenterveyden keskusliitto, koulutusorganisaatiot ja suuret kaupungit ovat
ottaneet kantaa sen puolesta, että oppilashuolto säilytettäisiin kunnilla. Myös
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen annetussa lausuntopalautteessa
hallituksen suunnitelma tyrmätään.

”Erityisesti koronakevään repimät oppimiserot vaativat
nyt panostuksia opiskeluhuoltoon. Kun haluamme kaventaa terveyseroja ja
vähentää eriarvoisuutta on panostettava varhaisiin vuosiin. Hyvä
opiskelijahuolto on tässä työssä keskeisessä roolissa. Myöskään hallituksen
esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä ei auta näitä lapsia ja nuoria, jotka
tarvitsisivat tukea jo oppipolun varhaisessa vaiheessa,” edustajat päättävät.

Sari Sarkomaa,
050 5113033

Mia Laiho, 050
4336461

Ota kantaa