Kirjallinen kysymys Hoitotyön tutkimussäätiö Hotuksen valtion rahoituksesta ja hoitotyön näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus on
kansallisella tasolla toimiva näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjä, jolle on
myönnetty valtion talousarviossa avustusta vuosina vuodesta 2014 lähtien.
Kansallisena toimijana Hotuksella on tärkeä tehtävä tuottaa luotettavaksi
arvioitua ja hoitotyön tarpeisiin tiivistettyä tutkimusnäyttöä ja näyttöön
perustuvan hoitotyön kansallisia tukirakenteita. Toiminnasta hyötyvät paitsi
hoitotyöntekijät, mutta myös ennen kaikkea sote-palveluiden käyttäjät.
Hoitotyön osuus potilaan kokonaishoidosta on merkittävä ja samoin sen merkitys
on keskeinen potilaan omahoidon onnistumisen näkökulmasta. 

Hotuksen rahoitusta on nostettu
vuosien aikana. Valtionavustus on kuitenkin edelleen alle puolet Duodecimin
Käypä hoidon valtionavustuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöistä hoitotyöntekijät edustavat ylivoimaisesti suurinta
sote-ammattilaisten ryhmää. On välttämätöntä, että rahoitus vahvistuu ja
jatkuu, jotta voimme turvata näyttöön perustuvan toiminnan jatkumisen ja
kehittämisen myös hoitotyössä.

Hotus ja sen kansalliset yhteistyökumppanit esittävät, että vuoden 2021
valtion talousarviossa Hotuksen rahoitusta nostetaan samalle tasolle kuin
Duodecimin Käypä hoidon rahoitus on lääketieteen puolella ollut jo vuosia.
Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet laaja joukko hoitotyön sekä hoitotyön asiantuntijoiden
ja johtajien järjestöjä mukaan lukien ERVA-alueiden hoitotyön johtajat ja
Hallintoylihoitajat ry, hoitotyön asiantuntijaverkostot, yliopistojen
hoitotieteen laitosten ja vastaavien yksiköiden johtajat sekä
hoitotyöntekijöitä edustavien liittojen puheenjohtajat.

Vuoden 2021 valtion talousarviossa STM
ja VM esittävät Hoitotyön tutkimussäätiölle 388 000 € määrärahaa ja
Lääkäriseura Duodecimille Käypä hoito -suositusten laadintaan
esitetään 720 000 € määrärahaa. Molempiin määrärahoihin esitetään leikkausta
vuoden 2020 talousarvioon nähden, jossa Hotuksen määräraha oli
396 000 ja Lääkäriseura Duodecimille Käypä hoito -suositusten laadintaan
925 000 euroa. Vuoden 2020 Antti Rinteen hallituksen antamaan valtion
budjettiesitykseen eduskunta lisäsi Hotuksen rahoitusta 100 000
eurolla ruotsinkielisen materiaalin tuottamiseen.

Käypä hoidon suositukset on tarkoitettu
lääkäreiden toiminnan tueksi, joten ne painottuvat lääketieteellisen hoidon
kehittämiseen. Hoitotyössä tarvitaan tutkimusnäyttöä, joka kohdistuvat
nimenomaan hoitotyöhön ja sen kehittämiseen.

Hoitotyöntekijät tarvitsevat työssään luotettavaksi arvioitua ja
hoitotyön tarpeisiin tiivistettyä tutkimusnäyttöä ja näytön käyttöönottoa
edistäviä tukirakenteita. Tutkimustietoa on saatavilla, mutta tutkimustiedon
laatu vaihtelee ja siten hoitosuosituksiin ja järjestelmällisiin katsauksiin
koottu luotettava tutkimusnäyttö on hoidon laadun näkökulmasta ensiarvoisen
tärkeää.

Hoitotyöntekijöiden
merkitys suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa on kiistaton, jonka myös
Covid-19 pandemia on osoittanut. Hoitotyön käytänteiden kehittäminen kohti
tuloksellisia toimintatapoja kansallisiin hoitosuosituksiin perustuen parantaa
sekä potilasturvallisuutta että sote-palveluiden kustannustehokkuutta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan
työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä Hoitotyön tutkimussäätiön Hotuksen rahoituksen vahvistamiseksi?

Miten hallitus aikoo edistää näyttöön perustuvan toiminnan jatkumista ja kehittämistä hoitotyössä?

Helsingissä 20.8.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari Sarkomaa [kok]

KaisaJuuso ps

Merja Mäkisalo Ropponen sd

Arja Juvonen ps

Sanna Antikainen ps

Ritva Elomaa ps

Ota kantaa