Kirjallinen kysymys terveydenhuollon laaturekistereiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon laadun kehittämisestä

Blogi

Eduskunnan
puhemiehelle

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit ovat edellytys
valtakunnallisesti yhdenvertaisten palveluiden kehittämiselle ja hoidon
vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantumiselle. Laaturekisterit
parantavat potilaiden saaman hoidon laatua, vaikuttavuutta ja
potilasturvallisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa uudistettaessa tiedolla
johtamisen, laadun ja asiakaslähtöisyyden on syytä olla keskiössä.
Palvelujärjestelmän kehittäminen ei onnistu ilman tietoa hoidon laadusta ja
vaikuttavuudesta.  

Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt mallia terveydenhuollon kansallisille
laaturekistereille eduskunnan viime kaudella myöntämän valtion rahoituksen
turvin. Vaikka hallitus ei myöntänyt
hankkeelle määrärahaa vuodelle 2020, on THL pystynyt jatkamaan kehittämistyötä
eteenpäin aiempien vuosien määrärahojen turvin. Hanke on tuottanut tietoa siitä, miten kansalliset laaturekisterit voitaisiin
organisoida, rahoittaa ja ylläpitää. Hankkeessa on ollut mukana seitsemän
pilottirekisteriä: diabetes, eturauhassyöpä, HIV, iskeeminen sydäntauti,
selkäkirurgia, reuma ja psykoosi. Edellytykset systemaattiselle tiedonkeruulle
ja kansallisten laaturekisterien ylläpidolle ovat olemassa.

Ajantasaista
laatutietoa tarvitsevat terveydenhuollon ammattilaiset ja terveyspalvelujen
käyttäjät sekä virkamiehistö ja päättäjät päätöksen teon tueksi. Laatutiedolla
on myös voimakas ohjausvaikutus palvelujärjestelmään. Laaturekistereistä
saatava tieto mahdollistaa hoitoyksiköiden ja hoitokäytäntöjen vertailun ja
kehittämisen. Ihmisten yhdenvertaisuus paranee, kun vertailutiedon avulla
voidaan kohdentaa resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. 

Suomi poikkeaa
laaturekistereiden puuttumisen vuoksi muiden Pohjoismaiden ja monien EU- ja
OECD-maiden käytännöistä. Rekisteri tuo uudenlaista avoimuutta
palvelujärjestelmään, kun hoitoyksikkökohtaiset tulokset ovat kenen tahansa
saatavissa.  

Viime vuoden toukokuussa tehdyt
THL-lain muutokset sekä voimaan tullut laki sosiaali- ja terveystietojen
toissijaisesta käytöstä luovat edellytykset laaturekisterien toiminnalle ja
määrittelevät laaturekisterit osaksi THL:n pysyvää toimintaa. STM ja THL ovat
valmistelleet THL-lain muutosten mahdollistamaa asetusta, jolla nimettäisiin
THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle tulevat laaturekisterit. Asetuksen
allekirjoituksesta vastaa peruspalveluministeri. Kansallisen
laaturekisteritoiminnan käynnistäminen ja sen laajuus ja aikataulu riippuvat
STM:n hallinnonalan resurssien kohdentamisesta valtion talousarviossa.

Lausuntokierrokselle lähteneessä
hallituksen esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palveluiden
järjestämistä ja tuottamista ei ole erotettu. Täten sama taho on vastuussa sekä
palveluiden tuotannosta sekä valvonnasta. On olemassa vakava riski, että
tällaisessa mallissa oman tuotannon laadun valvonnan valuviat johtavat
palveluiden laadun heikkenemiseen ja pahimmillaan potilasturvallisuuden
vaarantumiseen.

Hallitusohjelmaan
on kirjattu seuraava, palvelujärjestelmän kehittämiseen kuuluva tavoite: ”Luodaan laatua kuvaavia rekistereitä, parannetaan
asiakastyytyväisyyttä ja kehitetään hoitoa yhteistyössä käyttäjien kanssa.” 

Useat
potilasjärjestöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon edunvalvontajärjestöt sekä
tutkijat ovat kannattaneet terveydenhuollon laaturekistereiden vakiinnuttamista
Suomessa sekä niiden laajentamista sosiaalialan palveluihin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään
viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan
kysymyksen:

Miten hallitus varmistaa, että terveydenhuollon laaturekisterit saadaan perustettua ja niiden ylläpidolle osoitetaan tarpeelliset resurssit?  

Milloin STM:n ja THL:n valmistelema asetus THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle tulevista laaturekistereistä lähtee lausuntokierrokselle?

Miten hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa palveluiden luotettavan ja valtakunnallisesti vertailukelpoisen julkisen laatutiedon, tiedolla johtamisen sekä asiakaslähtöisen toiminnan?

Miten hallitus aikoo toteuttaa palveluiden laadun valvonnan luotettavalla tavalla yhdenvertaisesti kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille?

Miten hallitus toteuttaa hallitusohjelmassaan kirjatun tavoitteen laatua kuvaavien rekistereiden kehittämisestä?

Helsingissä 13.8.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Sari
Sarkomaa [kok]

Ota kantaa