Kokoomusedustajat: Elpymisrahaston ehdoksi velkajärjestelymekanismi

Blogi

Tiedote 11.6.2020
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
jätti tänään valtiovarainvaliokunnassa eriävän mielipiteen hallituksen kannaksi
EU:n elpymisrahastoon.

”Koronaviruksen aiheuttama
kriisi on poikkeuksellinen ja sen vaikutukset ovat niin terveydellisiä,
sosiaalisia kuin taloudellisiakin. Komission esittämä 750 miljardin euron
elpymisrahasto on kooltaan historiallisen suuri. Kokoomuksen eduskuntaryhmä
suhtautuu rakentavan kriittisesti komission esitykseen, mutta edellyttää
elpymisrahaston ehtona velkajärjestelymekanismin luomista Euroopan
vakausmekanismin yhteyteen”, kokoomusedustajat toteavat.

Kokoomusedustajien mielestä
velkajärjestelymekanismi tulisi rakentaa Euroopan vakausmekanismin pohjalle.
Sen toiminta tulisi kytkeä valtioiden velkaantumista koskevien sääntöjen
noudattamiseen. Samalla kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee Euroopan
vakausmekanismin (EVM) kehittämistä Euroopan valuuttarahaston suuntaan.

”EVM:n toiminta tulee eriyttää
suoraan koronakriisiin liittyvistä toimista. Sen tulee toimia jatkossakin
jäsenmaiden viimesijaisena kriisirahastona, jonka tarjoama rahoitus on tiukasti
ehdollista. Samalla EVM:n oikeuspohja tulee saattaa Euroopan unionin
sopimuksiin”, Elina Lepomäki sanoo.

”Toistaiseksi EVM toimii valtioiden
välisellä sopimuksella. Euroopan valuuttarahasto olisi tulevaisuudessa
kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF) verrannollinen toimija, joka laatisi
tukea hakevasta jäsenmaasta riippumattoman velkakestävyysarvion ja vahtisi
selvin kriteerein velkajärjestelyn ja siihen liitettävän talousohjelman
toteutumista”, Sari Sarkomaa sanoo.

”Onnistuminen Suomen edun
ajamisessa mitataan siinä, onnistutaanko elpymisrahaston lopputulokseen saamaan
ehdollisuus ja selkeät kriteerit. Elpymisrahaston rinnalla on kyettävä
parantamaan jäsenmaiden velkakestävyyttä ja vastuutta omista veloistaan.
Koronaviruksen aiheuttama kriisi on poikkeuksellinen ja sen vaikutukset ovat
niin terveydellisiä, sosiaalisia kuin taloudellisiakin”, Janne Sankelo
toteaa.

Kokoomuksen mukaan toimiva
valuuttaunioni edellyttää unionin tasoista tulonsiirto- ja
riskintasausmekanismia ja rinnalla vahvaa markkinakuria jäsenmaiden tasolla.

”Tavoitteenamme on
valuuttaunioni, johon voidaan palauttaa markkinakurin periaate – no-bailout.
Silloin jokainen jäsenmaa vastaa velastaan itse, ilman tukeutumista
keskuspankin mittaviin velkapapereiden osto-ohjelmiin. Markkinakurin
palauttaminen edellyttää sitä, että jäsenmaiden velat ovat kestävällä tasolla”,
Elina Lepomäki toteaa.

”Negatiiviset korot ja
keskuspankin mittavat osto-ohjelmat ovat merkki epäterveestä kehityksestä.
Tästä voidaan peruuttaa ainoastaan tervehdyttämällä unionin institutionaalinen
pohja. Ilman mittavia rakenteellisia uudistuksia eurojärjestelmä voi ajautua
kriisiin ennenkokemattoman löysästä keskuspankkipolitiikasta huolimatta – tai
sen vuoksi”, Markku Eestilä sanoo.

Kokoomuksen mukaan euro
tarvitsee tuekseen tiukat, yksinkertaiset säännöt ja toimivat
rahoitusmarkkinat. Rahoitus on sidottava kilpailukyvyn parantamiseen,
oikeusvaltioperiaatteeseen sekä kestäviin investointeihin. Kokoomusedustajat
painottavat, että EU-tason ratkaisujen tulee kannustaa jäsenmaita
rakenteellisiin uudistuksiin. Pankkiunioni ja pääomamarkkinaunioni on
rakennettava pikimmiten.

Kokoomusedustajien mukaan
komission pyrkimys kasvattaa EU:n omia varoja on kannatettava. EU:n kestävämpi
rahoituspohja vähentäisi painetta kasvattaa jäsenvaltioiden jäsenmaksuja. EU:n
velasta ei kuitenkaan voi sopia, ellei ole tiedossa, miten se maksetaan pois.
Rahoitusratkaisujen ja erityisesti Suomen osuuden niissä tulee olla
yhteensovitettavissa eduskunnan ja perustuslakivaliokunnan määrittelemiin
raameihin, kokoomusedustajat painottavat.

”EU nousee koronakriisistä vain
uudistumalla. Tarvitsemme lisää kilpailukykyä ja sitä tukevia rakenteellisia uudistuksia.
Meidän täytyy löytää keinoja, joilla EU voi kannustaa jäsenvaltiota tekemään
niitä”, Sanni Grahn-Laasonen kiteyttää.

Lisätietoja:

Kokoomuksen
valtiovarainvaliokuntaryhmä:

Timo Heinonen, puh. 09 432 3164
Elina Lepomäki, puh. 09 432 3094
Sari Sarkomaa, puh. 09 432 3033
Janne Sankelo, puh. 09 432 3126
Markku Eestilä, puh. 09 432 3016
Sanni Grahn-Laasonen, puh. 09 432 3025
Kalle Jokinen, puh. 09 432 3199
Jukka Kopra, puh. 09 432 3082

Ota kantaa