Oppivelvollisuuden pidennys on koulutusleikkaus

Blogi

Vasemmistovihreän
hallituksen hellimä esitys oppivelvollisuuden pidentämisestä on
osoittautumassa koulutusleikkaukseksi. Esitysluonnos on parhaillaan
lausuntokierroksella. Helsingin kaupungin virkamiesten tuore lausuntoehdotus
esitysluonnokseen on perusteellinen. On täysin mahdotonta uskoa, että kukaan
lausunnon lukenut uudistusta enää kannattaisi. Niin tylysti lausuntoesitys
hallituksen esityksen tyrmää. Lausunnossa nostetaan esille esityksen vakavat
puutteet ja mittavat haittavaikutukset. Lausunnon lukemisen jälkeen jää yksi
kysymys, miksi hallitus uudistusta ajaa? 

Helsingin
virkamiesarvion mukaan esityksen kokonaiskustannukset olisivat Helsingissä yli
40 % suuremmat, mitä hallitus esityksessään väittää. Esitys on siis täysin
alibudjetoitu ja on virkamiesarvioiden mukaan vaarassa johtaa kustannusten
karsimiseen opetuksen laadusta ja määrästä. 

Virkamiesten
arvion mukaan uudistus vaikeuttaa koronakevään aikana syntyneiden ongelmien
korjaamista.  

Olen täysin samaa
mieltä. Rahat tarvittaisiin koronakriisissä revenneiden oppimisen aukkojen ja
erojen kuromiseen, lasten ja nuorten tukemiseen sekä opetuksen voimavarojen
turvaamiseen. Oppivelvollisuuden venytysesitys ei vastaan näistä mihinkään.
Päin vastoin ideologinen tavoite pidentää oppivelvollisuutta on jyräämässä
oppimisen häiriöistä vakavimmin kärsineiden lasten oikeuden riittävään
tukeen. Näyttää siltä, että hallitus on toistamassa 90-luvun laman
kaltaisen virheen, jos se jättää kuulematta asiantuntijoita.

Lausuntoa
lukemalla viimeistään valkenee, että keisarilla ei ole vaatteita, eikä
lausunnosta oikein löydy yhtään perustetta hallituksen esitykselle.
Oppivelvollisuuden pidentäminen ei paranna koulutuksen laatua eikä tuo
lisätukea oppimiseen vaikeimmassa asemassa oleville nuorille, eikä takaa toisen
asteen tutkinnon suorittamista.

Hallituksen
esitysluonnoksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun oppivelvollinen täyttää
18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisella on edelleen mahdollisuus
keskeyttää opinnot saamatta tutkintoa valmiiksi.

Helsingin
virkamiesten tekemää lausuntoesitystä yritettiin pehmentää äänestyspäätöksin
monin tavoin vasemmistovihreiden toimesta kaupungin kasvatus- ja
koulutuslautakunnassa. Tosiasioita eikä myöskään lausunnon tyrmääviä
pääviestejä ei tehdyt muutokset poistaneet. On pakko ihmetellä, miksi halutaan
runnoa esitystä eteenpäin asiantuntijoista piittaamatta. Oheisessa
linkissä on äänestystulos.

Lausunto menee
vielä kaupunginhallitukseen ennen kuin se lähetetään opetus- ja
kulttuuriministeriöön. On kaikkien helsinkiläisten kannalta tärkeää, että
kaupunginhallitus kuuntelisi kaupungin omia asiantuntijoita ja esittäisi
uudistuksen laittamista hyllylle.

Helsingin
virkamiesten valmistelemasta lausunnosta on alla seitsemän suoraa lainausta. Lausuntoehdotus
on kokonaisuudessaan luettavissa oheisesta linkistä.

  • Hallituksen esitysluonnokseen sisältyvät kustannusarviot ovat Helsingin käsityksen mukaan alimitoitettuja, mikä voi johtaa kustannusten karsimiseen opetuksen laadusta ja määrästä. 
  • Helsingin laskelmien mukaan uudistuksen vuotuiset kokonaiskustannukset olisivat Helsingissä yli 40 % suuremmat hallituksen esitykseen nähden.
  • Jos uudistukseen ei pystytä osoittamaan riittävää rahoitusta, sitä ei pidä toteuttaa nykyisessä tilanteessa, jossa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ovat kunnissa kasvamassa.
  • Mikäli rahoitus pystytään takaamaan, tulee lakien astua voimaan aikaisintaan 1.8.2022. Esitetty aikataulu ei anna riittävästi aikaa toteuttaa lain velvoitteita, valmistella sen vaatima rahoitusta sekä huolehtia kevään 2020 poikkeustilanteen jälkihoidosta. 
  • Esityksen mukaan oppivelvollisuus päättyisi, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisella on edelleen mahdollisuus keskeyttää opinnot saamatta tutkintoa valmiiksi. Jo nykyisellään toisen asteen koulutuksen haaste on keskeyttäminen ennen tutkinnon suorittamista. On huomattava, että oppivelvollisuus ei itsessään tuo lisää tukea niille nuorille, joiden elämäntilanne on vaikea ja opiskeluvalmiudet ovat heikot toisen asteen opintojen suorittamiseen. Esityksen mukaiset rakenteelliset uudistukset voitaisiin toteuttaa myös ilman oppivelvollisuuden laajentamista.
  • Helsingin kaupungin näkökulmasta haastavaa on se, että jo nykyisin kaupungin järjestämään lukio- ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuu runsaasti opiskelijoita muista kunnista samaan aikaan, kun Helsingissä nuorten ikäluokat kasvavat. Koulumatkojen maksuttomuus voi entisestään lisätä Helsingin houkuttavuutta, ja koulutuspaikkojen kasvava kysyntä saattaa heikentää helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksia päästä kotikaupungissa järjestettävään toisen asteen koulutukseen.

Vetoan
hallitukseen oppivelvollisuusvalmistelun keskeyttämiseksi. Perustietojen ja -taitojen puute on ydinsyy
miksi toisen asteen tutkintoa ei suoriteta vaan opinnot keskeytyvät. Vakavia
syitä toisen asteen tutkinnon keskeyttämiseen ovat myös mielenterveys- ja
päihdeongelmat. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei vastaa näistä mihinkään.

Resurssit on
laitettava lasten varhaiseen tukemiseen ja opetuksen voimavaroihin, jotta
jokainen nuori saa varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta riittävän osaamisen,
joka kantaa vähintään toisen asteen tutkintoon. Se on Suomen tärkein tavoite.

Sari Sarkomaa

helsinkiläinen kansanedustaja

kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

sivistysvaliokunnan jäsen

Ota kantaa