Kirjallinen kysymys Koronaviruspotilaiden ja koronavirukselle altistuneiden henkilöiden erikoisvarustellulla taksilla ja erityisin varotoimin tehdyistä taksikuljetusten järjestämisestä ja taksiasiakkaiden sekä kuljettajien terveyden suojelemisesta

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Olen saanut tiedon Kelan valtuutettuna, että Kelaan on
tullut useita yhteydenottoja Kelan korvaamien taksimatkojen palveluntuottajilta
ja eräiltä sairaanhoitopiireiltä, joissa tiedustellaan ohjeistusta
sairausvakuutuslain perusteella korvattavien taksimatkojen toteuttamiseen
sellaisten henkilöiden osalta, joilla on joko todettu covid19-tartunta tai
joiden epäillään mahdollisesti saaneen covid19-tartunnan.

Koronavirustautiin sairastuneen tai virukselle altistuneen
henkilön kuljettaminen taksissa vaarantaa paitsi kuljettajan myös myöhemmin
samaan ajoneuvoon tulevien matkustajien terveyden. Koronavirusepidemian aikana
edelleen Kansaneläkelaitoksen korvaamia taksimatkoja tarvitsevista henkilöistä
merkittävä osa kuuluu joko sairautensa tai ikänsä vuoksi ns. riskiryhmään,
johon kuuluvalle henkilölle koronavirustaudin arvioidaan olevan erityisen
vaarallinen.

Kela on toistuvasti pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä
(STM) ohjeistusta todettujen tai mahdollisten covid19-potilaiden kuljetusten
toteuttamisesta, mutta ei ole toistaiseksi saanut ohjeistusta.

Taksinkuljettajalle ja muille matkustajille aiheutuvaa
tartuntariskiä voitaisiin alentaa esimerkiksi kuljettamalla koronavirustautiin
sairastuneita ja virukselle altistuneita henkilöitä erikseen tarkoitukseen
nimenomaisesti varatulla erityisvarustellulla ajokalustolla. Kaluston
erityisvarustelusta, varaamisesta ainoastaan koronavirustautiin sairastuneiden
tai altistuneiden kuljetuksiin sekä ajoneuvon puhdistamisesta
asiakaskuljetusten välissä aiheutuu palveluntuottajalle lisäkustannuksia
verrattuna tavanomaisiin sairausvakuutuslain perusteella korvattaviin
taksimatkoihin.

Kansaneläkelaitoksen ja palveluntuottajien välisissä
sopimuksissa on jo sovittu tyhjentävästi Kansaneläkelaitoksen
palveluntuottajalle maksamista palkkioista.

Kansaneläkelaitoksella ei myöskään ole toimivaltaa korvata
muuta kuin voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa olevan taksarakenteen
mukaisia hintoja. Kansaneläkelaitos ei toisaalta voi vaatia nykyisiä
palveluntuottajia tuottamaan myös koronavirustautiin sairastuneille tai
virukselle altistuneille taksimatkoja nyt voimassa olevien Kelan ja
palveluntuottajien välisten sopimusten perusteella. Näiden matkojen
tuottamiseksi Kela voisi toteuttaa lisähankintoja nykyisiltä taksimatkojen
palveluntuottajiltaan.

Kela on alustavasti tiedustellut taksimatkoihin liittyviä
palveluja tuottavilta sopimuskumppaneiltaan näiden mahdollisuuksiaan hoitaa
covid19-potilaiden tai testeihin kuljetettavien asiakkaiden kuljetuksia. Suurin
osa palveluntuottajista olisi valmiita toteuttamaan näitä kuljetuksia
edellyttäen, että toiminnalle saadaan selkeät toimintaohjeet,
kalustovaatimukset ja korvausperusteet.

Kela on lähettänyt sosiaali- ja terveysministeriölle
esityksen, jonka tekemisessä on käytetty apuna sairaanhoitopiirien ensihoitolääkäreiden
asiantuntemusta, jossa kela hankkisi koronavirustautipotilaiden ja virukselle
altistuneiden henkilöiden sairausvakuutuslain perusteella korvattavat matkat
lisähankintana nykyisiltä taksimatkojen palveluntuottajiltaan. Kelan käsityksen
mukaan lisähankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, jolloin se on
toteutettavissa nopeammin kuin julkisen hankintamenettelyn kautta. Kelan
käsityksen mukaan kyseessä ei olisi kielletty valtiontuki, koska kyseessä olisi
erillinen palvelu, jolle olisi asetettu omat palveluvaatimukset, mukaan lukien
Kelan sähköisen suorakorvausmenettelyn toteuttaminen, sekä hinnat.

Koska hankittavien taksimatkojen turvallinen toteuttaminen
vaatii Kelan käsityksen mukaan kaluston erityisvarustelua, kulkuneuvon,
kuljettajan ja asiakkaan erityistä suojaamista sekä auton erityistä
puhdistamista asiakaskuljetusten välissä, ei sairausvakuutus-lain nojalla
annetussa valtioneuvoston asetuksessa 1381/2018 säädetty sairausvakuutuksen
perusteella korvattavan taksimatkan enimmäishinta ja siten Kelan ja
palvelun-tuottajien välisissä sopimuksissa määritelty hinta riitä kattamaan
näistä erikoiskuljetuksista aiheutuvia kustannuksia. Tämän vuoksi Kela esittää,
että valtioneuvoston asetusta 1381/2018 muutettaisiin siten, että
tartuntataudin vuoksi erikoisvarustellulla taksilla ja erityisin varotoimin
tehdystä matkasta voitaisiin periä erillinen lisä.

Jotta Kela voi määritellä sopimusasiakirjoihin ja
ohjeistuksiinsa palvelua koskevat erityiset tartuntojen ehkäisyyn tähtäävät
vaatimukset, tarvitsee Kela tästä terveysviranomaisen ohjeistuksen tai
ohjeistus tulee laatia Kelan ja terveysviranomaisen yhteistyössä. Kela esittää,
että STM vahvistaisi sen lähettämän muistion liitteenä olevan ohjeistuksen tai,
jos se ei pidä ohjeistusta asianmukaisena, antaa vastaavan ohjeistuksen.

Kelan esittämässä ohjeistuksessa edellytetään mm, että
kuvatut matkat toteutetaan tilatakseilla asiakkaan ja kuljettajan riittävän
etäisyyden turvaamiseksi, auton etu- ja takaosa eristetään esim. pleksilevyllä,
ajoneuvot puhdistetaan ohjeistuksen mukaan jokaisen kuljetuksen jälkeen ja että
ajoneuvot varataan ainoastaan kuvattuihin kuljetuksiin.

Taksiyhtiöillä ei ole Kelan tietojen mukaan vastaavaa
suojavälineiden (esim. suu-nenäsuojukset) valmiusvarastointia kuin esimerkiksi
julkisella ja yksityisellä terveydenhuollolla on. Tämän vuoksi niiden
tarvitsemien suojavarusteiden saantia ei voida varmistaa muutoin kuin
sairaanhoitopiirien tai muiden viranomaisten kautta silloin kun niitä ei ole
kuluttajamarkkinoilla saatavilla.

Tämän vuoksi Kela esittää, että valtioneuvoston asetusta
1381/2018 muutettaisiin siten, että tartuntataudin vuoksi erikoisvarustellulla
taksilla ja erityisin varotoimin tehdystä matkasta voitaisiin periä erillinen
lisä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan
työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy koronaviruspotilaiden ja koronavirukselle altistuneiden henkilöiden erikoisvarustetuilla takseilla ja erityisin varotoimin tehtyjen kuljetusten mahdollistamiseksi ja

miten hallitus aikoo huomioida koronakriisin aikaiset kuljetustarpeet, jotta kuljettaminen ei vaaranna ammattikuljettajan ja myöhemmin autoon tulevien asiakkaiden terveyttä?

Helsingissä 14.4.2020

Sari
Sarkomaa kok

Ota kantaa