Kirjallinen kysymys: Hallituksen toimet vanhuspalveluiden turvaamiseksi

Blogi

Eduskunnan puhemiehelle

Kokoomus tekee työtä sen puolesta, että jokainen vanhus saa
tarvitsemansa laadukkaat palvelut ja inhimillisen kohtelun. Moni ikääntynyt
kansalainen joutuu odottamaan liian kauan kotiinsa palveluja tai jonottamaan
pääsyä ympärivuorikautisiin hoivapalveluihin. Hoitoa ja hoivaa on saatava
silloin kun sille on tarve. 

Kokoomus esitti viime vuoden lopussa julkaisemassaan
seniorikannanotossa vanhuspalvelulain sitovuuden lisäämistä ja sen osana myös
hoivatakuuta, jotta hyvä hoito ja inhimillinen kohtelu toteutuisi
yhdenvertaisesti jokaisen vanhuksen osalta. Hoivatakuu toisi nykyistä
sitovammat ja lyhyemmät määräajat hoitoon pääsyyn, riippumatta hoitopaikasta
tai siitä, onko vanhuksella hänen oikeuksistaan huolehtivia omaisia.

Keväällä huoli vanhuspalveluiden kestämättömästä tilanteesta nousi yhä
laajempaan keskusteluun hoivapalveluissa tapahtuneiden anteeksiantamattomien
laiminlyöntien myötä. Silloinen oppositio teki asiasta välikysymyksen, jossa se
vaati hallitukselta vastauksia hoivapalveluiden tilanteeseen.

Keväällä edellinen hallitus lisäsi tärkeitä panostuksia
hoivapalveluiden valvonnan parantamiseksi. Vanhusten ja vammaisten palvelujen
ohjauksen ja valvonnan vahvistamiseen suunnattiin 720 000 euroa ja eduskunnan
oikeusasiamiehen suorittamaa vanhusten oikeuksien valvontaa vahvistettiin 350
000 eurolla. 

Ikäihmisten laadukkaan ja yhdenvertaisen hoivan sekä inhimillisen
kohtelun turvaamiseksi edellinen hallitus käynnisti keväällä vanhuspalvelulain
välttämättömän kokonaisremontin asettamalla asiantuntijatyöryhmän
valmistelemaan vanhuspalvelulain kokonaisuudistusta.

Työryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella mm. vanhuspalvelulain ja
laatusuositusten uudistamista, sekä ikäpoliittisten linjausten valmistelu,
joilla varaudutaan väestön vanhenemiseen. Työryhmän työn on tarkoitus päättyä
vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin tuotaisiin tarvittavat esitykset
lainsäädännön kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi sekä esiteltäisiin
vaikutusarvioinnit. 

Vanhusten palveluihin tarvitaan lisää hoitajia. Kokoomuksen mielestä
hoitohenkilökunnan määrän vanhuspalveluissa tulisi perustua ikäihmisten
yksilöllisen hoivan ja avun tarpeelle. Nykyiset hallituspuolueet, silloinen
oppositio, esittivät ennen vaaleja ratkaisuksi ympärivuorokautisessa hoivassa
ilmenneisiin ongelmiin 0,7-hoitajamitoituksen kirjaamisen lakiin. Eduskunnan sosiaali-
ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana vielä keväällä toiminut Krista Kiuru
antoi tuolloin ymmärtää, että hoitajamitoitus voitaisiin kirjata lakiin heti ja
yhdellä virkkeellä. Kyse olisi muutaman tunnin työstä. Nyt Kiuru istuu
hallituksessa ja vastaa peruspalveluministerinä vanhuspalveluista.

Ministeri Kiuru onkin kertonut kiirehtivänsä hoitajamitoitusta
koskevan hallituksen esityksen tuomista eduskuntaan siten, että esitys
annettaisiin eduskunnalle jo syksyn aikana, vaikkakin 0,7-hoitajamitoituksen
toteuttaminen tapahtuisi Kiurun mukaan pitkällä
siirtymäajalla. Hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin ei siis enää Kiurun
aloitteesta sisälly vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksen
asiantuntijavalmisteluun, vaan ministeri on tuomassa esityksen erillisenä
eduskuntaan.

Hoitajapula on vakava tosiasia jo nyt koko vanhustenhuollossa.
Hoitajamitoitusvaatimuksen asettaminen 0,7:ään hoitajaan yhtä asiakasta kohden
merkitsisi Kuntaliiton arvioiden mukaan heti yli 4000
uuden työntekijän tarvetta ympärivuorokautiseen hoivaan, sekä yli 200
miljoonan euron kustannuksia. Yksittäisenä toimena tämä esitys pakottaisi
kunnat siirtämään henkilöstöä ympärivuorokautiseen hoivaan jo nyt tiukalla
olevista kotihoidon ja vammaisten palveluista, samalla kun kotihoidossa olevien
vanhusten määrä ja palveluiden tarve kasvaa koko ajan. 

Ihmiset tekevät palveluiden laadun. Siksi sosiaali- ja terveysalan
houkuttelevuutta on pystyttävä lisäämään ja esimerkiksi työhyvinvointia
tukemaan. Alan koulutusmääriä on arvioitava uudelleen ja laadittava selkeät
tavoitteet siitä, miten vakavaan hoitajapulaan vastataan tulevina vuosina. 

Kokoomus haluaa kantaa vastuuta kaikista ikäihmisistä riippumatta
siitä, millaisten palveluiden piirissä he ovat. Siksi tarvitaan koko
vanhuspalvelulain remontti. Edellisen hallituksen aloittamassa valmistelutyössä
oli määrä etsiä kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla turvataan nykyistä paremmin
henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen kaikkiin vanhuspalveluihin,
ottaen siis huomioon myös hoitajapulasta kärsivän kotihoidon ja arvokasta mutta
usein raskasta työtä tekevien omaishoitajien tarpeet.

Pääministeri Rinne on tuoreeltaan vahvistanut julkisuudessa, että
hallituksen rahat eivät tule riittämään 0,7-hoitajamitoituksen toteuttamiseen
tällä vaalikaudella. Hallituksen aikomuksesta panna toimeen vaaleissa lupaamansa
ja hallitusohjelmaan kirjaamansa tavoite 0,7-hoitajamitoituksesta vallitseekin
nyt täydellinen epäselvyys. Hallitus on luvannut tuoda eduskuntaan lain, jonka
toteuttamiseen sillä ei kertomansa mukaan ole varaa. Hallitus on siis
siirtämässä itse esittämäänsä ratkaisun toteutusta ainakin seuraavalle
hallituskaudelle?

Ratkaisujen lupaaminen yhdellä suulla ja niiden peruminen toisella ei
anna luotettavaa kuvaa hallituksen kyvystä tarttua vanhuspalveluiden kiperiin
ongelmakohtiin. Hallitus on nyt toiminut useita kuukausia ja edelleen on
epäselvää, millaisia toimia hallitus aikoo tehdä vanhusten palveluiden laadun
ja saatavuuden parantamiseksi. Vanhuspalveluissa odotetaan kuumeisesti
kokonaisvaltaisia ratkaisuja. 

Kokoomuksen mielestä jokaisen ikäihmisen on voitava luottaa siihen,
että hän saa laadukasta hoivaa ja inhimillisen kohtelun riippumatta
hoitopaikasta. Vanhuspalveluiden uudistamisen osalta vallitsee nyt
epäluottamuksen ilmapiiri, sillä hallitus ei pysty yksiselitteisesti kertomaan
miten ja millä aikataululla se on tuomassa kestävät ratkaisut vanhuspalveluiden
kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi?

Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän/esitämme asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä sellaisia toimia hallitus aikoo
esittää vanhuspalveluiden laadun ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi, jotka se
myös pystyy toimeenpanemaan ja rahoittamaan tällä hallituskaudella?

Miten ja millä aikataululla hallitus
aikoo lisätä sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta ja
ratkaista hoiva- ja hoitohenkilöstön riittävyyteen liittyvät ongelmat?

Ota kantaa