Helsingin kuntapolitiikan viikko 35/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Garden-hanketta, kaupunginvaltuusto Siltasaarenporttia. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä talousarvio 2020 ja kiusaamisen vastainen ohjelma. Kaupunkiympäristölautakunnassa talousarvion lisäksi Johanneksenpuisto, kuntoporrasohjelma ja Puotilan ostarin asemakaavan muutosehdotus.

Maanantai 26.8.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 27.8.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Keskiviikko 28.8.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 29.8.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 30.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa käsitellään muutamia oman toimialani tärkeitä hankesuunnitelmia eli päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennusta ja Etu-Töölön lukion perusparannusta.

Luovutusperiaatteet Garden-hanketta varten varatulle alueelle jäivät viimeksi pöydälle. Garden sisältää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrastamiseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravintolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysäköintilaitoksen. 

Myllypuroon ollaan rakentamassa yksityisin voimin voimistelu- ja liikuntahallia, ja kaupunginhallitus käsittelee maa-alueen vuokraamista tätä tarkoitusta varten. Alue sijaitsee lähellä Myllypuron muita liikuntapalveluja. Myllypuroon on muodostumassa merkittävä liikuntapalvelujen keskittymä.

Uudenmaan ELY-keskukselle ollaan tekemässä hakemusta Maunnnevan luonnonsuojelualueen laajennusalueen perustamisesta. Tarkoituksena on parantaa vuonna 1991 rauhoitetun suoalueen (1,25 ha) vesitaloutta ja ekologista tilaa sekä lisätä suoluonnon ja suoluontotyyppien pinta-alaa. Alueen suoluonto on köyhtymässä kuivumisen seurauksena.

Kaupunginhallitus vastaa myös sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn kuntien roolista sote-palvelujen tuottajina maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvassa palvelujärjestelmässä. Kuten lausuntoehdotuksessa todetaan, kyselyyn on haasteellista ottaa kantaa, koska kysymyksissä viitataan lakeihin, palveluihin, kriteereihin ja korvauksiin, joita ei ole vielä ole laadittu ja määritelty. Vastaamisen tekee lisäksi ongelmalliseksi se, että hallitusohjelmaan sisältyvää selvitystä Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisusta ei ole vielä tehty.

Käsiteltävänä on myös runsaasti valtuutettujen aloitteisiin ja toivomusponsiin annettuja vastauksia.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa käsitellään Helsinki Marketing Oy:n ja Helsingin Leijona Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuusto pitää syyskauden ensimmäisen kokouksensa.

Ressun lukion perusparannuksen, Jätkäsaaren peruskoulun uudisrakennuksen ja Botby grundskolan perusparannuksen enimmäishinnan korottamiset ovat edenneet valtuustoon ja varmasti herättävät keskustelua. Miten ihmeessä eroa alkuperäiseen hintaan voi olla jopa 30 prosenttia?

Kallion Siltasaarenportin asemakaavan muutoksesta keskustellaan varmasti myös, etenkin kun esityslista on muuten lyhyehkö. Itse olen tyytyväinen kaavamuutokseen nyt, kun päiväkoti Kalevalle on esitetty muutamiakin vaihtoehtoisia uusia sijoituspaikkoja lähistöltä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta jatkaa viimeksi pöydälle jääneen talousarvion käsittelyä. Talousarvioehdotuksen loppusumma kasvaa 3,8 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Menojen kokonaismäärän ennakoidaan vuonna 2020 olevan noin 1,2 miljardia euroa.

Väestöennuste on yllätyksellinen. Perusopetuksessa oppilasmäärän arvioidaan kyllä kasvavan 1 000 oppilaalla ja lukiokoulutuksessa 200 opiskelijalla, mutta varhaiskasvatuksessa ennakoitu kokonaiskysyntä on noin 1 500 lasta vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Lapsikadon toteutuminen olisi harmillista, mutta parantaa toisaalta tietenkin päivähoitopaikan saamista.

Talousarvioesitys ei valitettavasti riitä kattamaan kasvatuksen ja koulutuksen tarpeita. Sen liitteen B-osassa (sivu 28), jossa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin talousarviossa ei ole varauduttu. Tähän on koottu asioita, joita toimialalla pidetään tarpeellisina mutta jotka eivät ole mahtuneet raamiin. Tulen esittämään syksyn budjettineuvotteluihin tämän 17 miljoonan euron listauksen ottamista talousarvioon.

Esityslistalla on tämän lisäksi lukuisa määrä valtuutettujen tekemiä talousarvioaloitteita, jotka kuuluu käsitellä talousarvion yhteydessä.

Lautakunta hyväksyy myös kaupunkistrategiaankin otetun kiusaamisen vastaisen ohjelman. Ohjelmassa on 13 toimenpidettä: hyvinvoinnin mittarit, sosiaalisia ja tunnetaitoja sekä kiusaamistilanteiden käsittelyä kehittävät ohjelmat, yhdessä sovitut säännöt, jatkuva ryhmäyttäminen, hyvinvoinnin starttitapaamiset, sähköiset palautekanavat, kiusaamisen selvittämisen kirjaaminen, kiusaamisen vastaisten toimien vastuuhenkilöt, restoratiiviset lähestymistavat, nimikkoaikuinen paljon kiusatuksi tulleelle, kaikki koulut kattava K-0 –toiminta, tukioppilastoiminnan kehittäminen ja vertaistukitoiminta. Ohjelmaa on suunniteltu yhdessä esim. kolmannen sektorin edustajien, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.

Ja tyypilliseen tapaan listalla on myös tukku tila-asioita: Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen tarveselvityksen hyväksyminen osoitteeseen Klaavuntie 17, Päiväkoti Karhin lisätilojen hankesuunnitelma sekä Kulosaaren päiväkodin ja daghemmet Domuksen lisätilojen tarveselvitys ja väistö- ja lisätilahankkeen hankesuunnitelma.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Johanneksenpuiston puistosuunnitelmaa, joka jäi viimeksi pöydälle. Puiston läntisen osan, niin sanotun mäkipuiston, oleskelu- ja leikkipaikkoja uudistetaan ja Johanneksen kentän toiminnallisuutta kehitetään. Johanneksen kenttä säilytetään kaikille avoimena puistokenttänä. Kentän pintamateriaaliksi on suunniteltu harmaa hiekkatekonurmi, joka mahdollistaa monipuolisesti erilaisen pelailun, koululiikunnan, tapahtumien järjestämisen ja kentän jäädyttämisen talven luistelukautta varten. Tekojäärataa suunnitellaan Tehtaanpuiston kentälle. Tärkeää saada nämä hankkeet maaliin.

Lautakunta käsittelee myös talousarviota 2020 ja kasaa siihen liittyviä talousarvioaloitteita. Käyttömenot kasvavat raamin mukaisesti 3,47 prosenttia.

Puotilan ostarin asemakaavaa esitetään muutettavaksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa Puotilan ostarin nykyisten rakennusten korvaamisen uudella liikekeskuksella, jonka yhteyteen rakennetaan asuntoja. Lisäksi kaava mahdollistaa viereisen 2-kerroksisen pysäköintilaitoksen laajentamisen. Arvio uusien asukkaiden lukumäärästä on 200.

Esityslistalla on myös kuntoporraslinjaus ja kuntoporrasohjelma 2020-2030, jossa esitetään kuntoportaiden tämänhetkinen verkosto sekä seuraavien 10 vuoden aikana toteutettaviksi ehdotettujen kuntoporraspaikkojen sijainti. Ensi vaiheessa on luvassa uusia kuntoportaita Alakivenpuistoon, Alppikylänhuippuun, Lauttasaaren liikuntapuistoon ja Mäntymäkeen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jatkaa viime kokouksessa pöydälle jääneen ensi vuoden talousarvion ja siihen liittyvien talousarvioaloitteiden käsittelyä.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa