Helsingin kuntapolitiikan viikko 25/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin kiinteistöpoliittista ohjelmaa ja sisäilmaohjelmaa sekä niiden toteutusohjelmaa ja alueen varaamista Garden Helsinki -hanketta varten. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä kaupungin hyvinvointisuunnitelman. Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta eli ns. investointiohjelmasta vuosille 2020-2029.

Maanantai 17.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 18.6.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 19.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 20.6.

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallitus hyväksynee kaupungin kiinteistöpoliittisen ohjelman ja sisäilmaohjelman sekä näiden toteutusohjelman. Valitettavasti en ole tyytyväinen mihinkään näistä asiakirjoista – odotukset olivat paljon korkeammalla. Olisin toivonut, että kahdessa vuodessa olisi päästy pidemmälle: esim. luotu uskottava strategia ja toteutusohjelma kiinteistöjen kunnossapidon sekä sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen peruskorjausten ja uudisrakennusten onnistumisen edellyttämistä nykyisten prosessien muutoksista. Päätösesityksessä todetaankin, että kaupunginhallitus edellyttää, että kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Strategisena päämääränä tulee olla rakennetun omaisuuden arvon pitkäaikainen säilyminen.  Strategian tulee luoda suuntaviivat toteuttaa ja ylläpitää laadultaan, aikataulultaan ja taloudeltaan hallittuja, terveellisiä, turvallisia rakennuksia, jotka täyttävät kaupungin ilmastotavoitteet. Strategian tulee perustua olemassa olevan rakennuskannan sekä rakennushankkeiden kaavallisten edellytysten, toiminnan mitoittamisen, suunnittelun, toteuttamisen sekä ylläpidon nykytilan ja ongelmakohtien analysointiin. Tämän olin odottanut näkeväni jo aikaisemmin.

Esityslistalla on myös alueen varaaminen Garden Helsinki -hanketta varten. Hanke on herättänyt kovasti mielenkiintoa ja sen koko kritiikkiäkin. Garden Helsinki -hanke on tapahtumien, urheilun, liikunnan ja vapaa-ajan sekä asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskus. Keskus sisältää suuren monitoimiareenan, Helsingin jäähalliin peruskorjattavan monikäyttöisen palloiluareenan, jää- ja muuhun urheiluun ja harrastamiseen tarkoitettuja harjoitustiloja, asuntoja, toimistotiloja, liike- ja ravintolatiloja, hotelli- ja majoitustiloja sekä kokonaisuutta palvelevan pysäköintilaitoksen. Toivon, että saamme hankkeen eteenpäin.

Kaupunginhallitus käsittelee myös lukuisia kaupunginvaltuustossa hyväksyttyjä toivomusponsia. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386,8 miljoonaa euroa – 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi. (Vuoden 2017 tulos oli 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa).

Kaupunginvaltuusto hyväksyy myös Helsingin hyvinvointisuunnitelman 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy myös Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Karstulantien ja Sammatintien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostettavaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rautalammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille. Asukasmäärän lisäys on noin 480 henkeä.

Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavaa esitetään muutettavaksi sen julkisivujen suojelemiseksi. Itse vastustin kaupunginhallituksessa suojelua, mutta jäimme alakynteen, joten eiköhän tämä keskustelun jälkeen suojeluun mene.

Itäisen saariston asemakaava on edennyt kaupunginvaltuustoon saakka. Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 hehtaarin suuruisia saaria on 16 kpl; suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan.

Kaupunginvaltuusto jää kesätauolle ja kokoontuu seuraavan kerran 28.8.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raamia. Aiemmista vuosista poiketen laatimisohjeissa on määritelty ainoastaan koko kaupungin talousarvioraami vuodelle 2020 – ei toimialakohtaisia raameja. Kokonaisraamin mukaan kaupungin kokonaismenot voivat vuonna 2020 kasvaa 3,47 prosenttia verrattuna vuoden 2019 talousarvioon. Toimialan talousarvioehdotus tulee käsittelyyn elokuussa.

Lautakunta antaa lausunnon talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta eli ns. investointiohjelmasta vuosille 2020-2029. Kaupunkiympäristön toimialan laatimassa talonrakentamisohjelman luonnosversiossa vuosiksi 2020–2029 on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhteensä 117 hanketta, joista uudis- ja lisärakennushankkeita on 53 ja korjaushankkeita on 50. Talonrakentamisohjelmaan ei ole sisällytetty 14:ta kasvatuksen ja koulutuksen maaliskuussa esittämää hanketta, ja ne on kyllä saatava lopulliseen investointiohjelmaan.

Esillä on uusien päiväkoti- ja koulurakennusten tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia. Osoitteeseen Konepajankuja 1 on tulossa suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti, Käpylän peruskoulussa tehdään tilojen toiminnallisia muutoksia, osoitteeseen Sinivuokonpolku 9 tulee päiväkoti ja koulu, Myllypuron peruskoululle tulee lisätiloja, Etu-Töölön lukio perusparannetaan, Konalaan Hilatie 1:een tulee lisätila päiväkodille ja Jätkäsaaren korttelitalon koulutiloja muutetaan päiväkodiksi.

Käsiteltävänä on myös lukuisia valtuustoaloitteita ja toivomusponsia, joista ainakin aloite liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta vuoteen 2025 mennessä herättänee paljon keskustelua.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on harvinaisen kevyt esityslista. Käsittelyssä on vain yksi aloite ja yksi toivomusponsi.

 

Ota kantaa