Helsingin kuntapolitiikan viikko 24/2019

Blogi

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen, Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja Helsingin hyvinvointisuunnitelman sekä varaa asuntotontteja asuntohankkeita varten. Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan mm. Nallenrinteen kaavaa, Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunkoa, Jollaksen suunnitteluperiaatteita, Kontulan keskusta-alueen kehittämistä ja Siltasaarenportin kaavaa. Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning godkänner behovsutredningar som gäller ett nytt daghem på adressen Maskinverkstadsgränden 1 och Hoplaxskolan.

Maanantai 10.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 11.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Torstai 13.6.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Perjantai 14.6.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on 386,8 miljoonaa euroa – 199 miljoonaa euroa talousarviota parempi. (Vuoden 2017 tulos oli 483,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 tulos 470,2 miljoonaa euroa).

Kaupunginhallitus hyväksyy myös Vallilan pohjoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Karstulantien ja Sammatintien varrelle, osittain Vallilanrinteeseen, on suunniteltu muodostettavaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rautalammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille. Asukasmäärän lisäys on noin 480 henkeä.

Kaupunginhallitus käsittelee myös viimeksi pöydälle jäänyttä Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.

Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavaa esitetään muutettavaksi sen julkisivujen suojelemiseksi. Itse mietin, onkohan suojelu tarpeen.

Kaupunginhallitus varaa myös asuntotontteja asuntohankkeita varten. Kaupungilla on varattuna (tilanne 31.12.2018) tontteja eri rakennuttajille, rakentajille sekä kilpailuihin yhteensä noin 23 000 asunnon rakentamista varten, eli noin 1 730 000 k-m². Varauskanta vastaa laskennallisesti yli viiden vuoden kaupungin maalle toteutettavaa asuntotuotantotavoitetta (4 320 as/vuosi). Asuntoina laskettuna koko varauskannasta noin 21 % on varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 31 % ns. välimuodon tuotantoon ja noin 48 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Esityslistan mukainen tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa käsitellään kansainvälisen toiminnan painopisteitä, varataan tontti Taivallahdesta kylpylähotellin suunnittelua varten sekä kuullaan tilannekatsaukset brändikonseptit ja markkinointistrategian linjauksista sekä Maria01-kasvuyrityskeskittymän kehityksestä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Nallenrinteen (Malmin lentokentän alue) asemakaavan muutosehdotusta, joka jäi viime kokouksessa pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.

Hyväksyttävänä on myös Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunko, joka sekin jäi viimeksi pöydälle. Tavoitteena on pikaraitiotiehen tukeutuvien, tehokkaiden ja ilmastoviisaiden, nykyistä kaupunkirakennetta täydentävien, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentaminen Huopalahdentien ja Vihdintien varrelle ja asuntojen rakentaminen noin 14 000 helsinkiläiselle.

Jollaksen suunnitteluperiaatteet ovat myös esityslistalla. Helsingin yleiskaava 2016 mahdollistaa Jollaksen alueelle merkittävästi lisää uutta rakentamista ja täydennysrakentamista. Jollaksen suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on ohjata alueen kehitystä ja kaavoitusta kaupunkistrategian ja yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti siten, että Jollaksen erityispiirteet vahvistuvat ja alue on tulevaisuudessakin vetovoimainen merellinen asuinalue.

Mellunkylään suunnitellaan helikopterikenttää. Asia jäi viimeksi pöydälle. Hakijat ovat helikopterioperaattoreita ja toimivat tällä hetkellä Malmilla. Hernesaaressa sijainneen edellisen helikopterikentän vuokrasopimus päätettiin 31.12.2018 asuntorakentamisen esirakentamisen tieltä. Hakijoilla on tarkoitus rakentaa varattavalle alueelle yhteinen ja nykyaikainen helikopterikenttä uusine toimitiloineen.

Esityslistalla on myös Kontulan keskusta-alueen kehittäminen. Tonteilla sijaitsevat muun muassa Kontulan ostoskeskus, terveysasema, kirjasto ja uimahalli. Kaupungin hankkeilla on kyetty nostamaan lähiöiden profiilia – nyt on minunkin mielestäni Kontulan vuoro.

Lautakunnalle esitetään myös Helsingin yleiskaavan (2016) toteuttamisohjelman seurantaraportti. Raportin mukaan suunnittelu on edennyt yleiskaavan toteuttamisohjelman 1. vaiheen priorisointialueilla tavoitteiden mukaisesti.

Siltasaarenportin tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on myös käsittelyssä. Kaavaratkaisu koskee nykyisiä virasto- ja hallintorakennusten tontteja, jotka sijaitsevat Toisen linjan ja Siltasaarenkadun risteyksessä sekä tonttien välistä Siltasaarenkatu -katuosuutta. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimitilarakentamisen tonteille. Tonteilla olevat hallintorakennukset puretaan. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan tontin myynnin yhteydessä käydyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukainen ratkaisu.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning godkänner en behovsutredning som gäller ett nytt daghem på adressen Maskinverkstadsgränden 1. Daghemmet planeras på Fredriksbergs maskinverkstadsområde. I nybyggnaden planeras utrymmen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning (platser för cirka 150 barn). I utrymmena förverkligas platser som tillgodoser både det finska och svenska servicebehovet samt ersättande utrymmen för Daghemmet Solhälla och Åshöjdens förskola. Genom detta projekt får man cirka 100 nya platser för barn och kan på så sätt tillgodose servicebehovet. Framtida projekt är en nybyggnad som ska ersätta daghemmet Päiväkoti Hertta, Pohjois-Pasilan päiväkoti och samprojekt för en skola och ett daghem i Mellersta och Norra Böle.

Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion föreslår för fostrans- och utbildningsnämnden enligt listan också att den behovsutredning som gäller Hoplaxskolan M0-5:s svenska lågstadieskola på Locklaisvägen 9 godkänns. Behovsutredningen gäller utöver en ombyggnadsdel en utbyggnadsdel som ska förverkligas i samband med den gamla skolan. De lokaler som förverkligas i projektet tas i bruk 1.8.2022. I projektet förverkligas lokaler för 270 förskole- och lågstadieelever. Antalet elevplatser ökar med 70 barn. I lågstadiet finns på årskurserna 1–5 14 grundundervisningsgrupper och 2 förskolegrupper. Antalet småbarnspedagogikplatser är 24.

Ota kantaa