Helsingin kuntapolitiikan viikko 23/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee itäisen saariston asemakaavaa ja varaa tontteja asuntohankkeisiin. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on ympäristöraportti ja valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Hermannin rantatien ja Nallenrinteen asemakaavat sekä Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunko.

Maanantai 3.6.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 4.6.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 5.6.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 6.6.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

 

Kaupunginhallitus käsittelee Ruskeasuon Tenholantie 10:n ja 12:n asemakaavan muuttamista ja Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksen vanhimman osan asemakaavan muuttamista (julkisivujen suojelu).

Itäisen saariston asemakaava jäi viimeksi pöydälle ja on nyt hyväksyttävänä. Kaava-alueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan. Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.

Asuntotontteja varataan asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Varattavaksi esitettävien tonttien rakennusoikeus on yhteensä noin 181 300 k-m². Varausesitys on hieman tavanomaista pienempi, mutta toisaalta uusi varauskierros on tarkoitus saattaa vireille vielä kuluvan vuoden aikana.

Kaupunginvaltuustossa käsitellään Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2018. Ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen asiakirja, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä kaupungin ympäristöpolitiikan toteutumista. Jatkossa ympäristöraportissa raportoidaan myös Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman ja sopeutumislinjausten 2019–2025 edistymistä. Toimialojen ja liikelaitosten vastaukset ja ympäristötilinpitotiedot julkaistaan avoimena datana ja koko raportti tullaan julkaisemaan osoitteessa www.hel.fi/ymparistoraportti.

Valtuusto jatkaa valtuutettujen aloitteiden kimpussa siltä osin kuin niitä jäi viime kokouksessa pöydälle. Aloitteet koskevat esim. Lapinlahden sairaala-aluetta, Hietsun rauhoittamista festareilta, esiintymislavan rakentamista Alppipuistoon, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, äideille tarjottavaa fysioterapiaa, huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista sekä itsemurhien ehkäisyä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsitellään Hermannin rantatien asemakaavaa, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välillä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi kaavassa mahdollistetaan Sörnäistentunnelin rakentaminen siten, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle.

Malmin lentokentän alueelle on valmistunut Nallenrinteen asemakaavan muutosehdotus. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.

Hyväksyttävänä on myös Vihdintien ja Huopalahden bulevardikaupungin kaavarunko. Tavoitteena on pikaraitiotiehen tukeutuvien, tehokkaiden ja ilmastoviisaiden, nykyistä kaupunkirakennetta täydentävien, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentaminen Huopalahdentien ja Vihdintien varrelle ja asuntojen rakentaminen noin 14 000 helsinkiläiselle.

Esityslistalla on myös Lassilan ja Kannelmäen toimitila-alueen suunnitteluperiaatteet ja Jollaksen suunnitteluperiaatteet. Pieniä kaava-asioita on esillä mm. Pakilasta (Pakilantie 59 ja 81a ja Ripusuontie 59) ja Tammisalosta (Ruonasalmentie 17).

Lautakunnalle esitellään raportti liikenteen kehityksestä Helsingissä vuonna 2018. Raportista ilmenee, että Helsingin niemen rajalla joukkoliikenteen osuus oli syysarkipäivän henkilöliikenteestä 71,3 % vuonna 2018. Osuus kasvoi yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Aamuliikenteessä keskustaan suuntautuvasta liikenteestä joukkoliikenteen osuus oli 75,7 % vuonna 2018. Osuus laski 1,3 prosenttiyksikköä.

Lautakunta tutustuu myös pyöräilykatsaukseen 2019. Katsauksesta selviää mm., että pyöräliikenteen määrät Helsingin niemen rajalla ovat olleet nousujohteiset usean vuoden ajan. Viime vuonna miljoonan pyöräillyn matkan raja rikottiin Suomen vilkkaimmalla pyöräväylällä Lauttasaaren sillalla sekä Hesperian puistossa Oopperan kohdalla ja Pitkälläsillalla.

Vartiokylään suunnitellaan vapaa-ajankeskusta ja Mellunkylään helikopterikenttää.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään lausuntoa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta. Esityslistalla todetaan, että kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen näkökulmasta on merkittävää, että talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman listalla ovat esimerkiksi Itäkeskuksen ja Oulunkylän urheilupuiston perusparannukset. Palvelujen uudistamisen näkökulmasta Töölön kisahallin ja Yrjönkadun uimahallin perusparannus edistävät strategiaa liikkumiseen kannustavasta kaupungista. Kruunuvuorenrannan merellinen tukikohta luo paremmat edellytykset merellisten palvelujen ja saariston kehittämiselle. Pirkkolan purettavan jäähallin korvaaminen uudella varmistaa hyvät jääurheilun harrastamisen mahdollisuudet myös jatkossa.

Lautakunta tekee myös kaupunginhallitukselle esityksen kulttuurijohtajan viran täyttämiseksi. Esityslistalla ehdotetaan valittavaksi Mari Männistö.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee niin ikään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta. Esityslistalta ilmenee mittavia korjausrakennustarpeita.

Lautakunta hankkii myös suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän ja käsittelee valtuutettujen aloitteita.

Erinomaista uutta viikkoa!

Ota kantaa