Helsingin kuntapolitiikan viikko 22/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin kaupungin ympäristöraporttia ja Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa. Esityslistalla on myös itäisen saariston asemakaava. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee lukuisia koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennushankkeita. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on mm. Hermannin rantatien asemakaava.

Maanantai 27.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 28.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin kaupungin ympäristöraporttia 2018. Kaupungin tavoitteena on vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 ja olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti joulukuussa 2018. Ohjelma sisältää 147 toimenpidettä vastuuorganisaatioineen ja aikatauluineen. Tuloksia on saatu: Helsingin kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat noin 27 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Kaupungin kasvihuonekaasujen kokonaispäästötavoite vuodelle 2020 on 30 prosentin vähennys. Tavoite on mahdollista saavuttaa, mutta tämä riippuu etenkin kaukolämmön tuotannon polttoainejakaumasta sekä joukkoliikenteen uusiutuvan polttoaineen osuudesta vuonna 2020.

Kaupunginhallitus käsittelee myös Helsingin hyvinvointisuunnitelmaa 2019-2021. Suunnitelman avulla kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Helsingissä. Lainsäädännössäkin edellytetään, että näiden ikäryhmien hyvinvointisuunnitelmat hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan neljän vuoden välein. Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteestä ja 28 päätavoitteesta ja kohderyhmänä on kaikki kaupunkilaiset. Hyvinvointisuunnitelma sisältää 108 toimenpidettä, joille on asetettu vaikuttavuustavoitteet, seurantamittarit ja vastuutahot.

Itäisen saariston asemakaava on hyväksyttävänä. Kaava-alueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta tai luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta parannetaan. Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehittämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Ehdotetun lausunnon kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Esityslistalla on lisäksi useita valtuutettujen toivomusponsia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa hyväksytään matkalippujen kustantaminen opiskelijoille osana toisen asteen maksuttomuuden kokeilua. Lautakunnalle esitetään, että Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille hankitaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä AB-matkakortteja. Matkakortit hankintaan syksyksi 2019 opintonsa aloittaville opiskelijoille osana osittain maksuttoman toiseen asteen opiskelun kokeilua.

Esityslistalla on lukuisia koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennushankkeita, mm. Kontulan ala-asteen ja esiopetuksen lisätilat, Tahvonlahden ala-asteen perusparannus ja laajennus sekä päiväkoti Tahvonlahden korvaavat tilat, Päiväkoti Louhikon väistö- ja lisätilat, Leikkipuisto Kannelmäkeä ja Leikkipuisto Trumpettia korvaava uudisrakennus, Päiväkoti Vilppulan ja Suven väistötilat, Päiväkoti Perhosen väistö- ja lisätilat, Puistolaan tulevan päiväkodin tilat, leikkipuisto Tapulin väistötilat sekä Sörnäistenniemen (Kalasataman) päiväkodin hankesuunnitelma. Erityisesti Trumpetin tilanne on huolestuttanut kannelmäkeläisiä. Uutta leikkipuistorakennusta ei ole lähivuosien investointiohjelmassa, mutta yritetään löytää asiallinen ratkaisu tilanteeseen.

Varhaiskasvatushenkilöstön työvoimapalvelun hankinnasta tehdään sopimus Seuren kanssa. Tämän lisäksi kaupungin omien vakituisten varahenkilöiden määrää lisättiin 10:llä, ja mielestäni pitää edelleen lisätä.

Lautakunta vahvistaa 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen periaatteet sekä maksut neljä tuntia ylittävältä osalta. Varhaiskasvatusmaksut ovat samat kuin lautakunta päätti kokeilukaudelle 2018–2019.

Käsiteltävänä on lisäksi lukuisia valtuustoaloitteita.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavan muuttamista. Asia jäi viimeksi pöydälle. Entinen koulurakennus on tarkoitus suojella suojelumääräyksellä ja jakaa tontti kahtia.

Esityslistalla on myös Hermannin rantatien asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välillä Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaiseksi. Lisäksi kaavassa mahdollistetaan Sörnäistentunnelin rakentaminen siten, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle.

Raide-Jokeria varten vahvistetaan katu-, puisto- ja siltasuunnitelmia sekä katusuunnitelmia Mäkelänkadulle, Lautatarhankadulle, Vääksyntielle, Elimäenkadulle ja Hämeentielle.

Hyvää helatorstaiviikkoa!

Ota kantaa