Kokoomuksen Sarkomaa: Kelan perusteellinen remontti välttämätön

Blogi

TIEDOTE 9.4.2019

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustaja Sari Sarkomaan vaatii Kansaneläkelaitosta koskevaan lainsäädäntöön
mittavia muutoksia. Kelan rooli on muuttunut sen
80 vuoden toiminnan aikana merkittävästi ja samoin sen rahoitus on muuttunut. Vuonna
2017 Kela maksoi sosiaalietuuksia lähes 15 mrd. €.

”On vakava tosiasia, että Kelaa
koskeva lainsäädäntö ja siinä säädetyt toimivaltasuhteet eivät vastaa nykyaikaa
eivätkä hyvän hallinnon periaatteita. Pääjohtajan nimittää tasavallan
presidentti. Lakia on uudistettava niin, että jatkossa Kelan johtajat
nimittäisi tasavallan presidentin sijaan Kelan hallitus määräajaksi. On täysin
mahdoton nähdä syitä, miksi nopeasti muuttuvassa maailmassa Kelan johtajat
pitäisi jatkossakin lain mukaan valita ns eläkevirkoihin. Muutos toteuttaisi hyvän hallinnon keskeisimpiä
periaatteita ja selkeyttäisi Kelan monin osin aikansa eläneen
johtamisjärjestelmän lisäksi hallituksen ja pääjohtajan suhdetta,”
Sarkomaa linjaa.

”Kela on läsnä monin tavoin lähes
jokaisen suomalaisen arjessa. Kelan laadukkaiden toimintaedellytysten
turvaaminen on keskeistä ihmisten elämän ja koko suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Kelassa on osaava henkilöstö, joka tekee
vaativaa työtä. Henkilö ansaitsee selkeän johtojärjestelmän,” Sarkomaa toteaa.

Kelan
johtamisjärjestelmän haasteet nousivat esiin myös 2017
perustoimeentulotuen maksatuksen kunnilta Kelaan siirtymisen myötä sekä
lukuisten Kelan kilpailutusten myötä. Kelan valtuutetut ovat teettäneet näistä
ulkoiset arvioinnit. Sarkomaan mukaan Kelan johtamisjärjestelmä mukaan
lukien riskienhallintajärjestelmät on kokonaisuudessaan uudistettava. Myös
Kelan toimialalla toimivien ministeriöiden ohjausta Kelaan on vahvistettava.

Sarkomaa
uudistaisi myös Kelan järjestämiin palveluihin liittyvää lainsäädäntöä. Kelan
järjestämän kuntoutuksen ja vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutukseen
liittyvät moninaiset ongelmat ovat osoittaneet riipaisevalla tavalla, että
hankintakilpailu ei sovi tämän tyyppisiin Kelan järjestämiin palveluihin.

”Pidän välttämättömänä muuttaa
lainsäädäntöä niin, että kuntoutus- ja tulkkauspalveluiden tuottajat voidaan
jatkossa valita rekisteröitymismenettelyllä julkisen tarjouskilpailun sijaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että Kelan asettamien kriteereiden mukaiset kuntoutus- ja
tulkkauspalvelun tuottajat olisivat palvelun käyttäjien itsensä valittavissa.
Näin laatu ja ihmisen näkökulma sekä vaikuttavuus nousisivat keskiöön, ”
Sarkomaa esittää.

Sarkomaa on
kannustanut Kelaa lisäämään avoimuutta ja vauhdittamaan toimia, joissa
palveluja käyttävien ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia sekä
asiakaslähtöisyyttä palvelujen kehittämisessä edistetään. Sarkomaan
ehdotuksesta niin Kelaa valvovien
valtuutettujen
kuin kelan hallituksen
kokousten pöytäkirjat ovat nykyisin Kelan nettisivuilla avoimesti kaikkien
nähtävillä. Tämä on pieni mutta tärkeä askel Kelan avoimuuden lisäämisessä.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa 0505 511 3033

Ota kantaa