Peruskoulun reistaileva oppimisen tuki remontoitava

Blogi

Olen huolissani opettajilta saamastani palautteesta, jonka mukaan heidän arvionsa mukainen tuen tarve ei useinkaan johda toimenpiteisiin. Tilastot vahvistavat tämän vakavan tosiasian. Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä on pysynyt entisellään, vaikka tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on merkittävästi kasvanut.

Oppimisen
ja koulunkäynnin tuella on keskeinen tehtävä ja siksi sen on oikeasti
toimittava. Remontti on välttämätön. Vain näin voidaan varmistaa, että
jokainen peruskoulu on hyvä paikka oppia ja opettaa.

Vaikka oppimistuloksemme ovat kansainvälisesti
vertailtuina edelleen huippuluokkaa, on heikosti osaavien määrä kasvanut
nopeasti. Myös alueiden väliset erot ovat kasvamassa. 

Perusopetuslain
mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella
oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko
perusopetuksen ajan. On valitettava tosiasia, että selvitykset ja opettajien
viestit sekä heikentyneet oppimistulokset osoittavat, että peruskouluissa
oppilaille tarjottava oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki ei
toimi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Perusopetuksen oppilaille
lailla turvatuissa oppimisen tukitoimissa on suuria puutteita. Siksi lainsäädännöllä
on tiukemmin säädeltävä erityistä tukea tarvitsevien lasten
oikeudesta tukeen. On välttämätöntä, että seuraavan eduskuntakauden alussa
laitetaan peruskoulun oppimisen tuki kuntoon. 

Kyse on paitsi tukea
tarvitsevan lapsen tilanteesta, myös luokassa olevien kaikkien lasten
oikeudesta saada opetusta. Molemmista on kyettävä huolehtimaan. Pahimmassa
tapauksessa erityistä tukea tarvitseva oppilas vie kaiken opettajan huomion,
eikä muu luokka saa opetusta. Tilanne vaarantaa monin tavoin peruskoulujemme
opetuksen laadun ja on vaarassa uuvuttaa ja karkottaa opettajat muille aloille.

Koulutuksen
riittävät voimavarat on turvattava ja niiden ohjautuminen lapsen parhaaksi on
varmistettava. Remontissa on löydettävä keino, jolla valtionosuusrahoitus
seuraa tuen tarpeessa olevaa oppilasta ja rahoitus määräytyy nykyistä selkeämmin
annetun tuen perusteella.  

OAJ:n
opettajille tekemän kyselyn mukaan oppilaiden tuen tarvetta ei ole huomioitu
opetusryhmän koossa. Vain kolme viidestä erityisen tuen oppilaasta saa
opiskella pienemmässä ryhmässä silloin, kun tarve siihen on havaittu. Edellytän,
että uudistuksessa on otettava käyttöön uusi tukimuoto, osa-aikainen
pienryhmäopetus, niin, että pienryhmä voidaan taata sitä
tarvitseville. Riittävän pieni opetusryhmä takaa työrauhan kaikille.
Erityiskouluja ja -luokkia tarvitaan edelleen silloin kun se on lapsen etu.

Toistan vaateeni vahvemmasta
kaupunkipolitiikasta.
Jo viidesosa Suomen lapsista
on pääkaupunkiseudun kouluissa. Metropolialueen erityispiirteet, kuten kielelliset
ja sosiaaliset ongelmat edellyttävät, että opetusministeriön perusopetuksen
tasa-arvorahaa on kasvatettava, kunnes pysyvä rahoitusratkaisu
saadaan aikaan.  

Suomen tärkein
tavoite on se, että jokainen lapsi saa yhdenvertaisesti peruskoulusta riittävät
tiedot ja taidot sekä oppimisen ilon joka kantaa vähintään toisen asteen
opintojen suorittamiseen siten, että se kantaa työelämään. Lapset ovat kaikki
erilaisia mutta saman arvoisia. 

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten
kansanedustaja

kolmen lapsen äiti

Ota kantaa