Helsingin kuntapolitiikan viikko 13/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Vallilanlaakson raitiotien asemakaavaa ja Finlandia-talon perusparannusta. Kaupunginvaltuuston esityslistalla on lähinnä kevyitä kaava-asioita. Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja perustaa Lauttasaareen toisen suomenkielisen ala-asteen koulun. Kaupunkiympäristölautakunta tekee päätöksiä Hernesaaren ja Helsinki Gardenin asemakaavaehdotuksista.

Maanantai 25.3.

Kaupunginhallitus

Tiistai 26.3.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Keskiviikko 27.3.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 28.3.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

Perjantai 29.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Vallilanlaakson raitiotien asemakaavaa. Asia on pyörinyt päätöksenteossa jo pitkään. Kaavaratkaisu koskee Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa, ja mahdollistaa poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen.

Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma herättänee yleistä mielenkiintoa. Hankesuunnitelman enimmäishinta on peräti 119 miljoonaa euroa. Finlandia-talo on lähes 50 vuotta vanha eikä sitä ole tähän mennessä koskaan peruskorjattu kokonaisuutena, vaan korjauksia on tehty vaiheittain käynnissä olevan toiminnan rinnalla. Rakennusta ei enää pystytä pitämään osakorjausten avulla käyttökelpoisena.

Viimeksi pöydälle jäänyt esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä herättää kysymyksiä. Mikäli esitys hyväksytään, kaupunki esittää huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä siten, että laissa olisi säännökset ainakin siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet (terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet suhteessa käyttäjiin ja erityisesti yliannostustilanteissa, miten käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden tulee olla ja mikä on niiden suhde muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan sekä onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä, jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos.

Kaupunginvaltuuston esityslista on harvinaisen kevyt. Länsi-Pasilan Pöllölaakson ja Konalan Vuorikummuntien asemakaavan muutokset ovat edenneet valtuustokäsittelyyn.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee selvitystä Helsinki Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin hankinnasta. Tällaisen vaikuttavuusinvestoinnin hankinta on yksi kaupunkistrategian mukaisen Mukana-ohjelman eli syrjäytymisen ehkäisemisen kärkihankkeen toimenpiteistä. Hankkeen pääkohderyhmäksi valittiin lapset, joilla korostui käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, kuten koulunkäynnin ja opiskelun vaikeudet, psyykkinen vointi ja mielenterveysongelmat, väkivaltainen käyttäytyminen, päihteiden käyttö ja kaverisuhteet. Lisäksi palveluun otetaan lapsia, joiden perheissä on vanhemmuuteen liittyviä vaikeuksia. Rahoitusinstrumenttina toimenpiteessä käytetään Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin mallia. Social Impact Bond (SIB) on tulosperusteinen rahoitussopimus ja vaikuttavuussijoittamisessa käytettävä instrumentti. SIB-mallilla rahoitetaan toimenpiteet, joilla haluttu lopputulos on saavutettavissa.

Lautakunta arvioi digitalisaatio-ohjelman toimenpiteiden toteutumista vuonna 2018. Ohjelma päättyy vuonna 2019. Opetuksen digitalisaatio-ohjelmasta tehdään ohjelman päättyessä kokonaisarviointi. Jo nyt voidaan todeta, että kaikkiin asetettuihin tavoitteisiin ei tällä toimintakaudella päästä, vaan toimenpiteitä ja niiden toteutumisen seurantaa tulee jatkaa 2019 jälkeen. Kaupunkistrategian mukaisen älykoulukonseptin kehittämistyö käynnistyy ja laajenee koskemaan myös varhaiskasvatusyksiköitä. Oppimisympäristöratkaisu päivitetään vuoden 2019 aikana.  Uuden opetussuunnitelman mukaisia digitalisia opiskelumateriaaleja kehitetään yhdessä opettajien kanssa.

Pakilanpuiston allianssi (Pakilan ala-aste, yläaste, päiväkodit Havukka ja Pakila) -hankkeen tarveselvitys on edennyt hyväksyttäväksi. Osoitteessa Halkosuontie 88 toimii nykyisin Pakilan ala-aste. Hankkeen valmistuttua osoitteessa toimivat yhteisessä rakennuksessa Pakilan ala-asteen päätoimipiste, Pakilan yläaste (jonka nykyinen huonokuntoinen rakennus osoitteessa Pilkekuja 10 puretaan) ja nuorisopalvelut. Nykyiset koulujen yhteydessä olevat väliaikaiset tilaelementtipaviljongit puretaan. Osoitteessa Elontie 35 toimii nykyisin päiväkoti Havukka, jonka nykyinen huonokuntoinen rakennus puretaan. Hankkeen valmistuttua osoitteessa toimii Pakilan ala-asteen luokka-asteet 1–2 ja päiväkoti Havukan ja päiväkoti Pakilan tilat korvaava uusi päiväkoti (sekä iltapäiväkerhotoiminta). Päiväkoti Pakila siirtyy tiloihin osoitteesta Palosuontie 2. Viidessä rakennuksessa oleva toiminta yhdistetään siis kahteen rakennukseen. Kustannusarvio on noin 50 miljoonaa euroa.

Lautakunta antaa lausunnon lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Ehdotetussa lausunnossa todetaan mm., että opintojen uusi rakenne 1–3 opintopisteen moduuleiksi tuo joustoa. Toisaalta lukiokoulutuksen tavoite edistää lukiolaisten hyvinvointia ei toteudu riittävällä tavalla opetussuunnitelman perusteiden kokonaisuudessa. Lisäksi ehdotetun lausunnon mukaan teknologiaosaaminen tulisi lisätä yhdeksi laaja-alaisen osaamisen taidoksi. Omana laaja-alaisena kokonaisuutenaan olisi erittäin tärkeää olla myös tulevaisuuden ja työelämän taidot, esimerkiksi digitaaliset, sosiaaliset, verkostoitumisen, tiimityön ja oppimaan oppimisen taidot. Lausunnon antamisen määräaika on ollut aivan liian lyhyt, mutta mielipiteitä luonnoksesta voi kuka tahansa antaa vielä verkossa tästä linkistä: https://bit.ly/2Y9VimJ

Lauttasaareen perustetaan toinen suomenkielisen ala-asteen koulu. Esitettävän koulun perustamisen jälkeen Lauttasaaren kaupunginosassa toimii kaksi suomenkielistä noin 600 oppilaan ala-asteen koulua nykyisen yhden noin 1000 oppilaan koulun sijaan.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Hernesaaren asemakaavaa. Itärannan puolelle on suunniteltu pääosin 6–8-kerrosta korkeita asuinkerrostalojen korttelialueita ja alueen länsipuolelle työpaikka-alueita. Risteilylaivoille on osoitettu kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Asukasmäärän lisäys on 7 600 asukasta. Liikenteen järjestäminen on aiheuttanut suurta huolta Etelä-Helsingin asukkaissa, ja yhdyn itsekin huoleen. Liikennesuunnitelman mukaan alueella liikkuminen perustuu kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan. Alueen pysäköinti perustuu kolmeen alueelliseen maanpäälliseen pysäköintilaitokseen ja kortteleiden kannenalaiseen pysäköintiin.

Pakilassa Kyläkunnantie 67:ssä muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisu muuttaa Kehä I:n varressa sijaitsevan suojaviheralueen tonttimaaksi ja mahdollistaa toimistotilojen ja päivittäistavarakaupan rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen.

Lautakunta käsittelee myös Helsinki Gardenin asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan (HIFK) sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen. Areenan kapasiteetti on 11 000-16 000 henkilöä.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

Ota kantaa