Helsingin kuntapolitiikan viikko 12/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöstä ja kaupunkistrategian mittareita. Keskustelua syntyy varmasti myös esityksestä valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii edelleen Vuosaaren merellistä matkailuhanketta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään mm. Yhteinen harrastusaika -kokeilua.

Maanantai 18.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 19.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto  

Torstai 21.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 22.3.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutosta. Asemakaavan muutosalueella on tällä hetkellä MTV Oy:n käytössä olevia toimitiloja. Asemakaava mahdollistaa Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaan 16-kerroksisen asuintornin rakentamisen noin tuhannelle asukkaalle. Rakennuksen kivijalkaan tulee liiketilaa. Radiokadun varteen on suunniteltu erityisasumista, esimerkiksi opiskelija-asuntoja tai palveluasumista. Radiokadulle ja Kuuluttajankadulle avautuvat katutason tilat osoitetaan muuhun kuin asumiseen, esimerkiksi liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimitiloiksi.

Kaupunginhallitus hyväksyy myös kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutoksia on noin 386 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyvät myös kaupungin liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä käsiteltyjen rahastojen tulokset, jotka käsitellään niiden omissa kirjanpidoissa.

Uutisiin pääsee varmasti esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä. Esityksenä on, että kaupunginhallitus tekee valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittää huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä siten, että laissa olisi säännökset ainakin siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet (terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet suhteessa käyttäjiin ja erityisesti yliannostustilanteissa, miten käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden tulee olla ja mikä on niiden suhde muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan sekä onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä, jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos. Tässäpä onkin asiaa pohdittavaksi.

Keskustelua herättävät varmasti myös kaupunkistrategian kehitettävät mittarit. Kaupunginhallitus teki vuosi sitten päätöksen kaupunkistrategian peräti 49:stä kaupunkitason mittarista, joista 16 piti kehittää, koska niihin ei ollut olemassa hyväksi koettuja yhtenäisiä mittareita. Näitä on nyt siis kehitetty, ja esitetään hyväksyttäviksi.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään jälleen kerran alueen varaamista MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten Vuosaaren edustalla olevaan Nuottasaareen. Asia on jäänyt jo kolmasti pöydälle. MajaMaja Oy kehittää suomalaisen suunnittelutiimin ja kansainvälisten partnereiden kanssa pienen mittakaavan omavaraista ja siirrettävää majoitusyksikköä, joka yhdistää korkealuokkaisen ja resurssioptimoidun puuarkkitehtuurin sekä omavaraisen suljetun kierron energia- ja vesiteknologian. Nuottasaareen olisi mahdollista sijoittaa noin 30 kappaletta majoitusmökkejä. Mökit tulisivat matkailijoiden ja kaupunkilaisten vuokrattavaksi varausjärjestelmän kautta. Lisäksi saarelle olisi mahdollista sijoittaa sauna-, ravintola-, ja muita majoitusta tukevia palveluja.

Lautakunta käsittelee myös Siltasaarenportin (Toinen linja 7 ja Siltasaarenkatu 13) asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu koskee nykyisiä virasto- ja hallintorakennusten tontteja, jotka sijaitsevat Toisen linjan ja Siltasaarenkadun risteyksessä sekä tonttien välistä Siltasaarenkatu -katuosuutta. Tonteilla olevat hallintorakennukset puretaan. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa tonteille monipuolista toimitilarakentamista, Linjoille tyypillistä kivijalkaliiketilaa sekä asumista. Itseäni huolettaa tämän kaavan osalta se, minne saadaan tilat Siltasaarenkatu 13:ssa nykyään toimivalle päiväkoti Kalevalle.

Myös Maaherrantiellä Oulunkylässä/Veräjämäessä tehdään asemakaavamuutoksia. Kaavaratkaisu koskee Maaherrantie 34–42:n tontteja, Jokiniementien varren puistoa, Larin Kyöstin tien katualuetta, Larin Kyöstin tien ja Veräjämäentien välistä jalankulkukatua sekä yleisen pysäköinnin aluetta. Oulunkylän aseman koillispuolella, tulevan Raide-Jokerin varrella sijaitsevan alueen kaavatyö liittyy Oulunkylän keskustan kehittämiseen. Asukasmäärän lisäys on noin 900.

Pakilassa Kyläkunnantie 67:ssa tarkistetaan asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaratkaisu muuttaa suojaviheralueen tonttimaaksi ja mahdollistaa toimistotilojen ja päivittäistavarakaupan rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen. Korttelialueen ja Kyläkunnantien katualueen rajaa tarkistetaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsitellään Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen suunnitelmaa. Oppilaitoksen toimintakäytänteillä ja erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla poistetaan oppimiseen liittyviä esteitä. Opiskelijan yksilöllisestä oppimispolusta sekä siihen liittyvistä tukitoimista sovitaan HOKSissa eli henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Oppimisen tuen tarvetta kartoitetaan jo ennen opintojen alkamista. Oppimisen tuen tavoitteena on mahdollistaa opiskelijan eteneminen yksilöllisellä oppimispolullaan sekä edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Stadin ammatti- ja aikuisopistolle on myönnetty järjestämislupa englanninkieliselle koulutukselle matkailualan perustutkintoon, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon ja ravintola- ja cateringalan perustutkintoon, mikä on todella hienoa. Saamme uusia koulutuspaikkoja opiskelijoille, joiden suomen kielen taso ei ole vielä riittävä suomen kielellä opiskeluun, aloille, joilla suomen kielen osaaminen ei ole välttämätöntä. Jaosto vahvistaa Stadin ammatti- ja aikuisopiston englanninkielisen koulutuksen valintaperusteet (englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, peruskoulun/lukion päättötodistus tai vastaava ulkomainen koulutus).

Jaosto päättää myös Yhteinen harrastusaika -kokeilusta ensi lukuvuodelle. Kokeilussa mukana olevien koulujen päivä päättyy keskiviikkoisin viimeistään klo 14.30, jonka jälkeen oppilaat voivat siirtyä harrastukseen tai kerhoon. Perusopetusopetuksen alueista mukana kokeilussa ovat kokonaan perusopetuksen alueet 1, 2, 3, 5 sekä osittain alue 4 ja ruotsinkieliset koulut. Koulut ovat itse voineet päättää, osallistuvatko kokeiluun. Myös yksityiset sopimuskoulut ovat osittain mukana kokeilussa.

Yhteinen harrastusaika -kokeilun tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia niin, että jokaisella on jokin harrastus. Perheiden arki helpottuu ja ajankäytöstä tulee toimivampi, kun yhtenä päivänä viikossa harrastusmahdollisuus on jo iltapäivällä. Yhteinen harrastusaika on jo käytössä Espoossa ja Vantaalla luokka-asteilla 7.-9., joten meillä on mahdollisuus oppia siellä saaduista kokemuksista.

Yhteisellä harrastusajalla on mahdollisuus lisätä erilaisia harrastusmahdollisuuksia sekä kerhotoimintaa oppilaille koulupäivän yhteyteen. Kevään 2019 aikana valmistellaan eri toimijoiden kanssa harrastusmahdollisuuksien edistämistä. Yhteistyötä tehdään kulttuuri ja vapaa-aika toimialan kanssa lisäämällä harrastusmahdollisuuksia. Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean kanssa mahdollistetaan kilpaurheilussa mukana oleville oppilaille iltapäiväharjoitus, jolloin ilta-aika jää harrastuksesta vapaaksi. Koulujen tilat ovat harrastusten ja kerhojen käytössä.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa