Sarkomaa: Kelan hallitukselta pyydetty korjaussarja lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista esitetyn selvityksen toimenpidesuosituksiin

Blogi

Tiedote 6.3.2019

Julkaisuvapaa heti

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja kansanedustaja Sari Sarkomaan esityksestä Kelan valtuutettujen tilaama ulkoinen selvitys Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista on valmistunut. Kelan valtuutetut ovat vastaanottaneet selvityksen, joka on heille eilen esitelty.Selvityksessä nostettiin esille lukuisa joukko huomiota ja niihin korjaussuositukset.

Kelan hallintoa ja toimintaa valvovat Kelan valtuutetut  päättivät
puheenjohtaja Sarkomaan esityksestä toimittaa valmistuneen ulkoisen selvityksen
Kelan hallitukselle. Valtuutetut edellyttävät, että Kelan hallitus käy selvityksessä
esitetyt suositukset läpi ja esittelee Kelalta edellyttämänsä toimet
valtuutettujen yleiskokouksessa 10. huhtikuuta.

Tuoreessa selvityksessä
arvioitiin vuonna 2018 toteutettua terapiapalvelujen hankintaa. Tavoitteena oli
arvioida muun muassa Kelan terapiapalveluhankintojen kokonaisprosessia, Kelan
sisäistä yhteistyötä ja sitä, miten terapiapalveluhankinnoissa onnistuttiin
turvaamaan asiakkaiden tarpeet ja palvelun laatu.

Ulkoisen selvityksen
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista
 on tehnyt
BDO Audiator Oy.

Selvitysraportti sisältää
seuraavat suositukset:

·         Suunnittelu
”Palvelun ja hankinnan muutoksista tehdään suunnitteluvaiheessa riskianalyysi
ja riskien-hallintasuunnitelma. Palvelutuottajia ja kuntoutujia koskevat
muutokset ja niihin liittyvät riskit käydään läpi etujärjestöjen kanssa
riittävän aikaisin ja kattavasti. Riskienhallintaan varataan riittävästi aikaa
ja resursseja.”

·         Toteutus
”Lasten- ja nuorten fysio- ja toimintaterapia kuntoutujan etu tulisi huomioida
ensisijaisena, tulisi mm. palvelutuottajia valittaessa, pystyä harkitsemaan
hankalassa asemassa olevien kuntoutujien kykyä matkustaa. Tutkitaan, voisiko
kehittää yksinkertaista laskentamallia, jolla voisi ennakoida Kelalle
aiheutuvat kokonaiskustannukset, esim. sen perusteella, montako kuntoutujaa on
ollut edellisenä vuotena kunnassa ja missä kunnassa valittavat
palveluntarjoajat sijaitsevat.”

·         Hankintailmoitus
ja tarjouspyynnöt

”Yksilöterapioiden tarjouspyyntöasiakirjoista tulee käydä ilmi, kuinka monta
palveluntuottajaa alueellisesti valitaan. Tässä tapauksessa tätä joutuisi
muotoilemaan, koska tämä riippuu palveluntuottajien kapasiteetista, esim.
”valitaan kysyntää vastaava määrä, kuitenkin minimissään yksi, fysioterapiassa
kolme palveluntuottajaa”.”

·         Tarjousvertailut

”Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan,
lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja
ja asiakirjoja. Tietojen täsmentäminen ei kuitenkaan saa johtaa tarjouksen
muuttamiseen tai parantamiseen.

Suositellaan, että korjaukset pisteytykseen perustuvat tarjoajalta pyydettyihin
ja saatuihin täydennyksiin tai täsmennyksiin. Korjaukset dokumentoidaan niin,
että jälkikäteen voidaan auditoida, kenen tarjouksia on korjattu, miten ja
millä perusteella. Uutta tarjousta ei tule kuitenkaan pyytää vaan tarjoukseen
liittyvät lisätiedot ja tähän liittyvä tuottajan kanssa käyty kirjeenvaihto
tulee arkistoida erikseen, josta käy ilmi edellä mainitut tiedot.”

·         Hankintapäätökset

”Hankintapäätöksessä on suositeltavaa
dokumentoidusti todeta valittujen puitesopimus-kumppaneiden lukumäärään
johtaneet perusteet.”

·         Hankintasopimukset
”Suosittelemme, että Kelassa seurattaisiin myös sitä, milloin sopimukset on
allekirjoitettu Kelan toimesta. Sopimukset tulisi olla allekirjoitettuja ennen
palvelutuotannon käynnisty-mistä. Sopimusten arkistoinnista on syytä
varmistua.”

·         Hankinta-asiakirjojen
hallinnointi

”Näinkin laaja-alaisessa hankinnassa on suositeltava keskitetysti varmistua
siitä, että palvelinkansiorakenne on yhdenmukainen vakuutuspiireittäin ja
sisältää kaikki hankinnan kannalta tarpeelliset asiakirjat, jotta koko
kilpailutusprosessi olisi arkistoituna yhteen paikkaan.”

·         Palvelukuvauksen
kriteerit

”Etenkin uusien palveluntuottajien osalta palautetta kerätään tehostetummin,
jotta mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua nopeammin.”

·         Vuoropuhelu
asiakkaiden ja palvelujen tuottajien kanssa

Palvelukuvauksien ja tarjouspyyntöjen suunnitteluvaiheessa käydään kattavammin
keskustelua palveluntuottajien ja terapialiittojen kanssa erityisesti
suunniteltujen muutosten osalta ja kerätään palautetta.
Kilpailutusvaiheessa varmistutaan riittävästä tiedotuksesta ja tuesta
palveluntuottajille.

·         Käytössä
olevat laatukriteerit ja niiden seuranta

”Suunnitellaan ja varmennetaan riittävät valvonta- ja auditointiresurssit
valvomaan ja seuraamaan palvelujen laatua. Mikäli nähdään että puutteita
esiintyy runsaasti, tulee harkita lisätoimenpiteinä esim. palvelukuvauksien
tarkentamista, laatukriteerien tai hinta-laatusuhteen muuttamista tai
palvelujen kategorisointia eri palveluluokkiin.”

·         Käytössä
olevat auditointimenetelmät

”Suunnitellaan ja varmennetaan riittävät valvonta- ja auditointiresurssit ja
-prosessit valvomaan ja seuraamaan palvelujen laatua.
Uusia palvelutuottajia olisi suositeltavaa auditoida tehostetusti.
Yksi mahdollisuus voisi olla vakuutuspiirien ottaminen mukaan valvontatoimintaan.”

·         Palvelusta
saatu palaute ja valitukset

”Selvennetään suorahankinnan periaatteet Kelan ohjeistuksessa ja tarvittaessa
käydään läpi palvelutuottajien ja kuntoutujien etujärjestöjen kanssa. Sekä
palveluntuottajilta että kuntoutujilta kerätään tehostetusti ja keskitetysti
palautetta palvelun laadusta.”

·         Vastuut
ja resursointi

”Mahdollisuuksien mukaan kilpailutuksia jaetaan tasaisesti eri vuosille ja
suurempia kilpailutuksia voitaisiin vaiheistaa tai jakaa osiin, esim.
aikuisten, lasten ja ryhmäterapiapalvelut.”

·         Yhteistyön
muodot ja toimivuus

”Suosittelemme, että hankintakokonaisuuksien vastuut ja työnjako kuvataan
selkeästi ja viestitään ja koulutetaan henkilöstölle.
Yhteistyöpalaverikäytäntöjä on suositeltavaa jatkaa ja palavereille on
suositeltavaa määritellä pelisäännöt, kuinka asiantuntijat tulevat riittävästi
kuulluiksi ja palaverit voidaan viedä läpi rakentavassa hengessä. Esimiesten
rooli ristiriitatilanteissa on merkittävä ja esimiesten kykyä toimia
ristiriitatilanteissa on suositeltavaa vahvistaa esimerkiksi koulutuksilla.
Vahvistetaan etuuspalvelujen kuntoutuspalvelujen ryhmän ja kuntoutusryhmän
hankinta-lain menettelytapojen osaamista.”

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille
erilaisia terapioita, esimerkiksi toimintaterapiaa, puheterapiaa,
musiikkiterapiaa ja psykoterapiaa sekä moniammatillista kuntoutusta
kuntoutuslaitoksessa. Asiakas voi itse valita palveluntuottajan, joka
toteuttaa kuntoutuksen. Edellytyksenä on, että palveluntuottajalla on sopimus
Kelan kanssa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita saa yhteensä noin 30 000
asiakasta.

Lisätiedot:

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja ​
Sari Sarkomaa  
sari.sarkomaa(a)eduskunta.fi
puh. 050 511 3033

Ota kantaa