Uusi lupaviranomainen sujuvoittamaan sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista käyttöä toissijaisiin käyttötarkoituksiin

Blogi

EDUSKUNTATIEDOTUS

RIKSDAGSINFORMATIONEN

Uusi
lupaviranomainen sujuvoittamaan sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallista
käyttöä toissijaisiin käyttötarkoituksiin

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi perjantaina 1.
maaliskuuta mietinnön laista sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta
käytöstä (StVM 37/2018). Uusi laki sujuvoittaa tietopyyntöjen käsittelyä ja nopeuttaa
tietojen saamista sekä parantaa tietoturvaa.

Uuden lain tarkoituksena on luoda ajanmukaiset ja yhdenmukaiset
edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnassa syntyvien
henkilötasoisten asiakastietojen sekä muiden terveyteen ja hyvinvointiin
liittyvien henkilötietojen käytölle tilastointiin, tutkimukseen, opetukseen,
tietojohtamiseen, viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisten
suunnittelu- ja selvitystehtäviin sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Tavoitteena on tehdä tietojen käyttö joustavaksi ja
tietoturvalliseksi. Tätä varten perustetaan keskitetty sähköinen lupapalvelu
sekä lupahakemukset ratkaiseva Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen.

Tietolupaviranomainen vastaa keskitetysti useista sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakastietojen toissijaiseen hyödyntämiseen liittyvistä palveluista muiden
viranomaisten ja organisaatioiden puolesta. Keskitetyllä lupakäsittelyllä
kyetään valiokunnan näkemyksen mukaan sujuvoittamaan lupakäsittelyä sekä
parantamaan tietoturvaa ja yhtenäistämään eri rekisterinpitäjien välillä
vallitsevia lupakäytäntöjä.

Valiokunta ehdottaa, että lakiin lisätään säännökset
lupaviranomaisen tueksi asetettavasta asiantuntijaryhmästä, jonka tehtävänä on
laatia tietosuojaa, tietoturvaa ja anonymisointia koskevat periaatelinjaukset
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen toiminnalle.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, 09 432
3192

valiokuntaneuvos Päivi Salo, 050 529 8539

Mietintö on luettavissa osoitteessa: 

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/StVM+37/2018

Ota kantaa