Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamista

Blogi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä (StVM 33/2018 vp) kansalaisaloitteesta, jossa ehdotetaan, että vakuutuslääkäreiden oikeus olla noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain mukaisia muotosäännöksiä tulee poistaa. Valiokunta pitää vakuutuslääkäreiden lausuntoihin liittyviä kansalaisten kokemuksia lausuntojen epäoikeudenmukaisuudesta ja epäluottamusta päätöksenteon riippumattomuuteen huolestuttavina. Ongelmallisia ovat erityisesti tilanteet, joissa hakijaa hoitaneiden lääkäreiden lausunnot ja johtopäätökset eroavat korvausratkaisusta eikä hakija saa riittävästi tietoa päätöksen taustalla olevista syistä.

Valiokunta
toteaa, että aloitteessa ehdotettu lainmuutos ei vaikuttaisi
asiantuntijalääkärin velvollisuuksiin tai häneen kohdistuvaan valvontaan, eikä
tämän vuoksi pidä tarkoituksenmukaisena lain muuttamista aloitteessa
ehdotetulla tavalla. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää
kansalaisaloitteen lakiehdotuksen, mutta toteaa, että kansalaisaloite tuo
merkittävällä tavalla esille seikkoja, joiden perusteella
vakuutuslääkärijärjestelmää on edelleen arvioitava ja kehitettävä kansalaisten
oikeusturvan ja järjestelmän hyväksyttävyyden parantamiseksi.

Valiokunta
ehdottaa eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi lausuman, että valtioneuvosto
valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja
antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020
kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on myös selvitettävä vakuutuslääkäreiden
lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön.

Lisätiedot:

sosiaali- ja
terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, 09 432 3192

valiokuntaneuvos
Harri Sintonen, 050 384 3996

Valiokunnan
mietintö on luettavissa osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_33+2018.aspx
 

Ota kantaa