Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Vammaisten henkilöiden palvelujen hankinnoissa vakavia ongelmia

Blogi

EDUSKUNTATIEDOTUS

RIKSDAGSINFORMATIONEN

5.2.2019

Eduskunnan
sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut lausunnon (StVL 10/2018 vp)
kansalaisaloitteesta Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen
kilpailuttamisen lopettaminen.

Valiokunta pitää
kansalaisaloitteessa ja valiokunnan saamissa asiantuntijalausunnoissa esille
tuotuja ongelmia vammaisten henkilöjen palvelujen hankinnoissa vakavina.
Erityisen ongelmallisena valiokunta pitää sitä, että vammaisten henkilöiden
osallisuudesta heitä koskevassa päätöksenteossa ei ole riittävästi huolehdittu
eikä palvelujen jatkuvuutta ole turvattu. Palvelujen käyttäjillä ei myöskään
ole riittäviä oikeussuojakeinoja hakea muutosta järjestämistavan valintaan.

Valiokunta
toteaa, että kunnalla on useita eri tapoja järjestää vammaispalvelut ja
hankintalain mukainen hankintamenettely on vain yksi palvelujen
toteuttamistapa. Järjestämistavan valinnassa ja palvelujen toteutuksessa tulee
aina ottaa huomioon vammaisen henkilön oikeuksia ja palvelujen laatua turvaava
lainsäädäntö.

Valiokunta
painottaa, että vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuus ja
vaikutusmahdollisuudet tulee turvata nykyistä paremmin palvelujen
järjestämistavan valinnasta ja palvelujen toteuttamisesta päätettäessä. Jos
voimassa olevan lainsäädännön edellytyksiä vammaisen henkilön osallisuuden, itsemääräämisoikeuden
ja palvelujen laadun sekä jatkuvuuden turvaamisesta ei pystytä täyttämään
julkisin hankinnoin järjestettävillä palveluilla, palvelut tulee järjestää
muulla tavoin.

Valiokunta
esittää, että valtioneuvosto nimittäisi asiantuntijatyöryhmän, joka arvioisi
viipymättä säädösmuutostarpeet vammaisten henkilöiden osallisuuden ja
oikeussuojakeinojen vahvistamiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan
lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulla olevien palvelujen,
hankintamenettelyn kehittämiseksi.

Lisätiedot:

sosiaali- ja
terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, 09 432 3192

valiokuntaneuvos
Sanna Pekkarinen, 050 463 0030

Valiokunnan
lausunto on myöhemmin tänään luettavissa osoitteessa

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/StVL_10+2018.aspx

Ota kantaa