Syövän voittamiseksi tarvitaan tutkimusta

Blogi

Julkaistu Mediaplanetin erikoisjulkaisussa 4.2.2019

Suomalainen
syövän hoito on maailman huipputasoa. Yhä useampi syöpään sairastunut
paranee ja elää hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Saamaan aikaa syöpään sairastuvien ihmisten määrä kasvaa. Haasteena on edelleen
useiden syöpien huono ennuste ja alueelliset erot hoidossa. Syöpä seuraa
vielä monin osin tuntemattomia polkuja. Vuosikymmenien työ on tuonut
läpimurtoja syöpätutkimuksessa ja -hoidossa, diagnostiikassa,
lääkekehityksessä, terveysteknologiassa ja genomiikassa. Uusien
mahdollisuuksien myötäsyövänhoito on murroksessa. Saadaksemme suomalaisten käyttöön uudet ja usein hyvin kalliit
innovaatiot on luotava uusia yhteistyötapoja. Yksilöllisten hoitojen
käyttöönottoa on tehostettava ja syövän hoitoon sekä tutkimukseen on
investoitava. Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa. 

Syövän hoidon
mallimaa 2020 – hankkeen tavoitteena on vauhdittaa toimia, joilla
vahvistetaan Suomen asemaa yksilöllisen syövänhoidon edelläkävijänä ja
houkuttelevana tutkimusympäristönä. Tavoite on kunnianhimoinen.

Eduskunnan syöpäverkosto on toiminut
aktiivisesti kansallisen syöpäkeskuksen perustamiseksi. Keskus on merkittävä
askel Yksilöllisen syövän hoidon mallimaa 2020 – hankkeen tavoitteiden
saavuttamisessa. Kansallisen syöpäkeskuksen muodostaa viisi yliopistollisen
sairaanhoitopiirien perustamaa syöpäkeskusta.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri vastaa syövän ehkäisyn, diagnostiikan,
hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisesta suunnittelusta sekä toiminnan
yhteensovittamisesta.

Syöpäkeskuksen
toimintamallin tavoite on vahvistaa kliinisen syöpätutkimuksen sekä
palvelujärjestelmän tarkoituksenmukaista voimavarojen käyttöä. Toiminnassa
korostuu potilasnäkökulma, jossa hoitoon pääsyn nopeus on keskiössä. Yhdenvertainen ja laadukas hoito ovat terveyspolitiikan perusta. Tavoitteena on hillitä syövän hoidon kustannuskehitystä
panostamalla syöpätautien ehkäisyyn, seulontojen kehittämiseen, kuntoutukseen
ja kalliiden hoitojen hallittuun käyttöönottoon.

Suomen
on kasvatettava tutkimus, kehittämis- ja innovaatiorahoitustaan ja sen osana on
löydettävä kestävät ratkaisut terveydenhuollon julkisten tutkimusvoimavarojen
turvaamiseksi. Esityksestäni eduskunta on hyväksynyt lausuman, jossa
edellytetään hallitusta turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon
tutkimusrahoituksen riittävyys osana sote- uudistusta. 

Terveysalan
kasvustrategiatyötä on jatkettava. Se on mittava mahdollisuus edistää sekä
kansanterveyttä että tervettä kansantaloutta. Tutkimus-ja
innovaatiotoiminnalle on luotava otollinen maaperä lainsäädännön keinoin.
Sote-tiedon toisiokäyttöä koskeva lainsäädäntö ja sen toimeenpano on
ensisijaista. Tärkeät biopankki- ja genomilaki on säädettävä. 

Hyvässä
syövän hoidossa jokainen syöpään sairastunut suomalainen saa yhdenvertaisesti
parhaan hoidon, kuntoutuksen ja tuen iästä, asuinpaikasta tai varallisuudesta
riippumatta. Osana sosiaaliturvan ja maksulainsäädännön uudistusta on etsittävä
ratkaisuja sairastuneiden ja kuntoutujien toimeentulon turvaamiseen. Hyvän
hoidon perusta on se, että perusterveydenhuollon piiriin pääsee
oikea-aikaisesti koko maassa.

Sari
Sarkomaa

helsinkiläisten
kansanedustaja, THM

eduskunnan
syöpäverkoston puheenjohtaja

Ota kantaa