Helsingin kuntapolitiikan viikko 6/2019

Blogi

Kaupunginhallitus jatkaa valtuutettujen aloitteiden käsittelyä. Nuoria palkataan Siisti kesä 2019 –hankkeeseen. Kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä on esim. useita Laajasaloa koskevia kaavoja.

Maanantai 4.2.

Kaupunginhallitus

Tiistai 5.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Pelastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Torstai 7.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulukokous

Perjantai 8.2.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Pukinmäen asemanseudun asemakaavan muutosta. Asemakaavan muutos koskee vajaakäytössä olevaa yleisten pysäköintilaitosten korttelialuetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päivittäistavarakaupan sekä liike- ja varastotilojen rakentamisen hyvälle liikepaikalle. Pukinmäen asemanseudun palvelut paranevat ja alueelle tulee lisää työpaikkoja.

Esityslistalla on myös paljon aloitteita ja toivomusponsia, joiden aihepiiri vaihtelee Helsingin kaupungin jäsenyyksien selvittämisestä lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen ja liikuntapaikkojen sukupuolineutraaleihin pukeutumistiloihin.

Omaa toimialaani ilahduttaa päiväkoti Isoniityn korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma. Kumpulaan osoitteeseen Limingantie 39 on suunnitteilla uusi päiväkoti 150 lapselle. Uudisrakennus korvaa nykyisen päiväkoti Isoniityn, jonka huonokuntoinen rakennus tullaan purkamaan uudisrakennuksen valmistuttua. Hankkeen kustannusarvio on 7,1 miljoonaa euroa, ja rakennuksen arvioitu valmistumisaika on tammikuu 2021.

Tänäkin vuonna palkataan nuoria Siisti kesä -hankkeeseen. Hieman alle miljoonan euron suuruisella määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 313 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Uudenmaan ELY-keskukselle tehdään hakemus Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Ympäristöministeriölle annetaan lausunto luonnoksesta kansalliseksi ilmansuojeluohjelmaksi 2030.

Kaupunginhallitus jatkaa myös viimeksi pöydälle jääneen Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman käsittelyä.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään kiinteistöstrategiaa, joka on samanaikaisesti muidenkin lautakuntien käsiteltävänä.

Laajasalossa muutetaan Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavaa. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusiltoja pitkin tulevan pikaraitiotien rakentamisen edelleen Yliskylään sekä pikaraitiotien varren täydennysrakentamisen. Kaavaratkaisulla luodaan tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympäristöä Koirasaaren- ja Ilomäentien alueille. Asukasmäärän lisäys on noin 1 400 henkilöä.

Lautakunta hyväksyy myös asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamisen. Tämäkin jäi viimeksi pöydälle. Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeaminen on Helsingissä ollut voimassa vuodesta 1987, ja se on koskenut asuinkerrostaloalueita sekä niitä ydinkeskustan rakennuksia, jotka on alun perin rakennettu asuinkerrostaloiksi ja joissa on nykyisin sekä asuin- että liiketiloja. Poikkeamispäätöksen nojalla on mahdollista rakentaa asuntoja asuinkerrostalojen ullakoille, vaikka asemakaavan osoittamaa rakennusoikeutta ei ole jäljellä ja ullakkorakentaminen mahdollisesti muutoinkin poikkeaa asemakaavasta tai rakennuskiellosta.

Vallilanlaakson asemakaavaa tarkistetaan. Kaavaratkaisu koskee Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa tärkeän poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen.

Esityslistalla on myös Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosluonnos. Alue sijaitsee Laajasalon Yliskylässä Reposalmentien varrella Laajasalon liikuntapuiston kupeessa. Kaavaratkaisu mahdollistaa raitiovaunuvarikon ja siihen liittyvien aputilojen sekä osittain varikon päälle tulevien asuinkortteleiden rakentamisen. Kaava-alueella on myös kouluja sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta. Asiasta on tullut jo aiemmin runsaasti palautetta, ja pitää vielä tarkistaa, että suunnitelmat eivät haittaa esim. koulutoiminnan tarpeita.

Käsittelyssä ovat myös Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning får behovsutredning för Staffansby lågstadieskolas tilläggsutrymmen. De ersättande lokalerna behövs för 30 barn. Samtidigt önskas påskynda renoveringen av de nuvarande daghemslokalerna till lågstadieskolans bruk.

Sektionen godkänner behovsutredning rörande nybygge för daghem i Botby. Nybygget finns på adressen Blomängsvägen 19.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa