Kokoomuksen Sarkomaa: Ikäihmisten hoivan epäkohdat kitkettävä juurineen 

Blogi

Tiedote 29.1.2019
Julkaisuvapaa heti

Sarkomaa
pitää julkitullutta Hoivakoti Esperi Caren tapausta kestämättömänä. Sarkomaan
mukaan kaikki ikäihmisten hoivan epäkohdat on kitkettävä juurineen. On
välttämätöntä, että viranomaiset tutkivat pohjamutia myöten esillä olleet
vakavat tapahtumat ja tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään viipymättä.

”Suomalaisten on voitava luottaa
palveluiden laatuun ja turvallisuuteen tuottaapa hoivapalveluja sitten kunta
tai yritys. Valvonnan ketjun on oltava katkeamaton kunnan omasta valvonnasta
aluehallintovirastoon, Valviraan sekä ministeriön ohjaukseen”, Sarkomaa summaa.

”Valvonnalla
ei yksin ratkaista vanhusten huollon ongelmia mutta valvonnan on oltava
aukotonta ja voimavarojen riittävät. Oli välttämätöntä, että Kokoomuksen
aloitteesta vanhusten oikeuksien valvontaa vahvistettiin, kun kuluvan vuoden
valtion budjettiin lisättiin määrärahoja oikeusasiamiehen kanslialle”, Sarkomaa
toteaa.

Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta, tiedonsaantioikeus ja tehokkaat
mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn.
Määrärahojen lisääminen oli vaikuttava keino vahvistaa oikeusasiamiehen tekemää
vanhusten hoidon valvontaa. Ikäihmiset ja heidän omaisensa kantelevat vähän,
minkä vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista ja ennakoivaa. 

Sarkomaan
mukaan palveluita käyttävien ihmisten ääni on saatava vahvemmin kuuluville sekä
kunnan että yksityisten tuottamissa vanhuspalveluissa. Sarkomaa pitää tärkeänä,
että asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti, siihen reagoidaan
viivytyksettä ja palaute on julkista. 

”Palvelua käyttävien ihmisen
palaute on oltava avoimesti näkyvillä. Omaisille on kerrottava hoidon
laatukriteereistä ja heille tulee tarjota mahdollisuus seurata ikäihmisten
oikeuksien toteutumisesta. Henkilöstön ilmoitusvelvollisuuden toteutumiselle on
oltava aidot mahdollisuudet. Hoitajamitoituksen tulee perustua palvelua tarvitsevien
ihmisten hoitoisuuteen ja avun tarpeeseen. Koulutettu hoitohenkilöstö
sekä hoitotyön laadukas johtaminen ovat hoivan
ja hoidon laadun turvaamisessa avain asemassa”, Sarkomaa summaa.

Sarkomaa muistuttaa, että valinnanvapauslaki tuo ratkaisuja nykyongelmiin ja
lisää ihmisten itsemääräämisoikeutta tuoden ihmisen etusijalle nykyisen
järjestelmäkeskeisyyden sijaan. Nykyisin kunnat tuottavat itse noin puolet
tehostetusta palveluasumisesta

ja puolet ostetaan yrityksiltä ja
muilta tahoilta kilpailuttamalla.

”Valinnanvapauslain sisältämät
asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat inhimillinen vaihtoehto
kilpailutukselle sekä keino saada ihmisten ääni kuuluviin”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa