Helsingin kuntapolitiikan viikko 4/2019

Blogi

Kaupunginhallitus muuttaa asemakaavaa Pihlajistossa ja käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon kaupungin kiinteistöstrategiasta ja Mustakiven korttelitalon laajennuksesta. Kaupunkiympäristölautakunta tekee asemakaavaa Vallilan pohjoisosaan.

 

Maanantai 21.1.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 22.1.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Keskiviikko 22.1.

Tarkastuslautakunta

Torstai 23.1.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Perjantai 24.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallituksen esityslistalla on Kansalaistori–Kaisaniemi -jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteys. Tämä lienee jo veivattu lautakunnassa lopulliseen muotoon.

Pihlajiston Hattelmalantie 2:n ja ympäristön asemakaavaa muutetaan. Muutos koskee rakentamatonta asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialuetta Pihlajiston keskustassa nykyisen runkobussilinja 550:n ja tulevan Raide-Jokeri -pikaraitiolinjan sekä pyöräliikenteen nopean runkoverkon -baanan yhteydessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa kahden asuinkerrostalon, päivittäistavarakaupan sekä palvelu- ja toimitilan täydennysrakentamisen ja 50–100 asukkaan lisäyksen.

Kevään aloiterumba käynnistyy, sillä listalla on 19 valtuutettujen aloitetta, joiden aiheet kattavat elämän koko kirjon. Suuri osa aloitteista merkitsisi toteutuessaan aikamoista kulua kaupungin budjettiin, ja ennen tällaiset tulkittiin talousarvioaloitteiksi ja käsiteltiin talousarvion yhteydessä. Mielestäni se tapa oli huomattavasti parempi.

Kaupunginhallitus jatkaa myös viimeksi pöydälle jääneiden metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamista koskevan selostuksen sekä maahanmuuttajien kotoutumisen tukeen kohdennettavan määrärahan käsittelyä.

Kaupunginhallitus kokoontuu torstaina myös aamukouluun käsittelemään Helsingin hallitusohjelmatavoitteita ja katsausta suuriin väylähankkeisiin. Helsingin edunvalvonta on tällä valtuustokaudella merkittävästi terävöitynyt, ja haluamme kaupunkipolitiikan näkyvän myös tulevassa hallitusohjelmassa – tällä kaudellahan sitä ei ole ollut havaittavissa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksen isoin asia on lausunnon antaminen kaupungin kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategian painopistealueita ovat sisäilmaongelmien ratkaiseminen, toimitilojen hankintaprosessin nopeuttaminen, roolien selkeyttäminen, sisäisen vuokrajärjestelmän uusiminen, kaupungin tilojen asukaskäytön edistäminen, tilojen väliaikaiskäytön- ja arvorakennusten hallinnan kehittäminen, toimitilojen aktiivinen omistajapolitiikka ja hiilineutraali Helsinki 2035 sekä tässä asiakohdassa liitteenä oleva sisäilmaohjelma. Kiinteistöstrategia jää kuitenkin varsin teoreettisesti, kun tarkasteltavana ei vielä tässä vaiheessa ole valmistelussa oleva toimintaohjelma, jota ehdottomasti tarvittaisiin, jotta nykyisiin prosesseihin ja toimintamalleihin suunnitellut ja yhdessä sovittavat muutokset ja vastuut olisi riittävästi hahmotettavissa. Lausuntoehdotuksen mukaan ”lautakunta pitää riskinä ja lausunnon antamista haittaavana toimintaohjelman puuttumista lausuntomateriaalista”, ja olen itsekin tätä mieltä.

Lausunnossa todetaan mm., että voimakkaasti kasvavien asiakasmäärien lisäksi digitalisaatiolla, palvelujen toiminnan muutoksilla, poliittisilla päätöksillä sekä tilojen huonolla teknisellä kunnolla on merkittävä ja nopea vaikutus toimialan tilatarpeen muutoksiin. Esitetyssä kiinteistöstrategiassa jää epäselväksi, miten tilatarpeen toteutuminen varmistetaan ja kuka on vastuussa, jos tilatarve ei toteudu. Lautakunta esittää harkittavaksi lisätä uusia tapoja toimia ja toteuttaa toimialojen tilat ja selvitettäväksi, tarvitaanko nykyisiin organisaatioihin mahdollisesti muutoksia toiminnan sujuvoittamiseksi ja varmistamiseksi. Näihin asioihin pitäisi saada selko tammikuuksi valmistuvaksi luvatussa toimintaohjelmassa.

Lautakunta antaa myös puoltavan lausunnon Mustakiven korttelitalon laajennusta ja toiminnallisia muutoksia koskevasta hankesuunnitelmasta. Mustakiven tilat on suunniteltu vuosiluokkien 1-6 käyttöön ja sieltä puuttuvat 7–9 -luokkien opetukseen tarvittavat aineluokkatilat. Hankkeessa toteutetaan tilat noin 550 oppilaalle, jotta nykyisistä väliaikaistiloista voidaan luopua. Nykyisiä luokkatiloja muutetaan aineopetusluokiksi ja kouluun tulee 180 uutta oppilaspaikkaa. Jatkossa se on 1–9 –luokkien käytössä. Kustannusarvio on 7,1 miljoonaa euroa ja tiloissa päästään aloittamaan koulunpito elokuussa 2020.

Myös kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään kiinteistöstrategiaa.

Vallilan pohjoisosaan Mäkelänkadun pohjoispuolelle vahvistetaan asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Mäkelänrinteen uintikeskuksen tontille sijoitetaan uusi laajennusosa sekä huoltoluiskan sisäänajorakennelma. Karstulantie 4–6 rakennus on esitetty purettavaksi ja tilalle rakennettavaksi kaksi uutta asuinrakennusta. Karstulantien/Sammatintien varrelle osittain Vallilanrinteeseen on suunniteltu muodostettavaksi uusi tontti, jolle sijoittuu kolme uutta asuinrakennusta. Vallilanpuiston hiekkakentän alle suunnitellaan yleistä pysäköintilaitosta. Rautalammintie 3 ja 5 tonttien osista muodostettavalle uudelle tontille suunnitellaan uutta asuinrakennusta opiskelijoille.

Lautakunta jätti viimeksi pöydälle yleisillä alueilla olevien pysäköintiruutujen vuokraamisen sähköautojen latauspisteiksi. Kaupunki on käynnistämässä kilpailutusta sähköautojen julkisten latauspisteiden toteuttamisesta kantakaupungin alueella. Kilpailutettavat latauspistesijainnit on määritetty Helsingin kaupungin laatiman sähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelman mukaisiin kohteisiin. Kaikki latauspistesijainnit on tarkoitettu julkisille latauspisteille, julkiseen käyttöön.

Erinomaista tulevaa viikkoa!

 

Ota kantaa