Helsingin kuntapolitiikan viikko 3/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Kansalaistori-Kaisaniemen alikulkuyhteyttä ja antaa lausunnon MAL 2019:stä.  Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta. Kaupunginvaltuusto jatkaa viimevuotisten aloitteiden käsittelyä.

 

Maanantai 14.1.

Kaupunginhallitus

Tiistai 15.1.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Keskiviikko 16.1.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 17.1.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Perjantai 18.1.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhalituksen esityslistalla on lautakuntakäsittelyvaiheessa suurta huomiota herättänyt Kansalaistori−Kaisaniemen jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma, jonka kokonaiskustannusarvio on 23 milj. euroa.

Alikulkuyhteys yhdistää kaupungin länsi- ja itäpuolen tärkeimmät pyöräliikenteen sisääntuloväylät ja sijoittuu nykyisen vain jalankulkijoille tarkoitetun, Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtavan alikulkuyhteyden pohjoispuolelle. Uusi noin 220 metriä pitkä pyöräilijöille ja jalankulkijoille tehtävä alikulku yhdistyy nykyiseen jalankulkutunneliin yhdyskäytävällä. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää erikseen kevään 2019 aikana laajemmin päärautatieaseman alueen pyöräpysäköinnin kokonaisuutta.

Esityslistalla on lisäksi iso pino valtuutettujen aloitteita maksuttomasta joukkoliikenteestä pitkäaikaistyöttömille, Suurmetsäntien ja Malminkaaren risteyksen turvallisuudesta, tiemelun torjunnasta, museoraitiovaunulinjan perustamisesta, Arabian rantapuiston kehittämisestä, kotimaisten marjojen ja hedelmien käytöstä päiväkodeissa ja kouluissa sekä psykiatrian päivystyksen palauttamisesta Helsingin kaupungille.

Kaupunginhallitus saa myös selostuksen metroliikenteen sujuvuuden ja metronkuljettajien työolojen parantamisesta.

Kaupunginhallitus myöntää maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi vuoden 2019 talousarvion määrärahoista yhteensä 1,5 milj. euroa eri toimialojen hankkeisiin kuten esim, ulkomaalaistaustaisten lastentarhanopettajien pätevöitymismallia sekä kotivanhempien kielikoulutusta ja vertaisryhmätoimintaa varten.

Omaa toimialaani koskettaa lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnoksesta koskien opiskelijaksi ottamisen perusteita ammatillisessa koulutuksessa. Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että koulutuksen järjestäjä voisi ns. SORA-aloilla jättää valitsematta koulutukseen hakijan, joka saa pääsy- tai soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. SORA-aloilla tarkoitetaan sellaisia tutkintoja, joiden koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että jos soveltuvuuskokeita järjestetään, on ensiarvoisen tärkeää varmistua niiden luotettavuudesta. Soveltuvuuskokeiden tulee perustua selkeästi mitattaviin tosiasioihin ja tuottaa puolueettomasti arvioitavaa tietoa hakijoiden soveltuvuudesta. Nykyisellään tai esitetyn asetusmuutoksen jälkeenkään näin ei välttämättä ole.

Iso asia on viime kokouksessa pöydälle jäänyt lausunto MAL 2019 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiselostusluonnoksesta. Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteinen MAL 2019 -suunnitelma muodostaa yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta, asumisesta ja liikennejärjestelmästä. Suunnitelmaluonnos on valmisteltu tiiviissä alueiden toimijoiden yhteistyössä. Suunnitelmaluonnoksessa tavoitellaan vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua.

Velvoittavaksi tavoitetasoksi on hyväksytty, että liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennys on vähintään 50 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että jos kaupunkiseutujen tienkäyttömaksuille luodaan lainsäädännölliset edellytykset ja maksuja otetaan käyttöön, on Helsingin seudun maksutulojen kohdennuttava lisäresurssina seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen eivätkä ne saa syrjäyttää valtion rahoitusta.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään pienehköjä asemakaava-asioita Kulosaaresta (Kyösti Kallion tie 2 A ja Kulosaaren Rantatöyry 1).

Lisäksi katusuunnitelmia ja esim. yleisillä alueilla olevien pysäköintiruutujen vuokraaminen sähköautojen latauspisteiksi. Kaupunki on nimittäin käynnistämässä kilpailutusta sähköautojen julkisten latauspisteiden toteuttamisesta kantakaupungin alueella. Kilpailutettavat latauspistesijainnit on määritetty Helsingin kaupungin laatiman sähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelman mukaisiin kohteisiin. Kaikki latauspistesijainnit on tarkoitettu julkisille latauspisteille, julkiseen käyttöön.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta. Arvio hankkeen kokonaisvuokrasta on 4,7 miljoonaa euroa vuodessa. Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat laboratorio ja kuvantamispalvelut.

Uudisrakennus sijoittuu ydinkeskustaan, kaupunkikuvallisesti ja rakennusteknisesti poikkeuksellisen vaativaan paikkaan, nykyisen metroasemarakennuksen ja maanalaisten tilojen päälle sekä huoltopihan tilojen osalta Runeberginkadun katualueen alle.  Hankkeen rakentamisen riskinä on metron, sen järjestelmien ja poistumisteiden sekä ympäröivän katualueen esteetön, turvallinen ja häiriötön käyttö, joiden toiminta tulee varmistaa koko hankkeen toteutuksen ajan. Perustusten toteuttaminen metron tilojen läpi, monista kohdin louhittuun kallioon edellyttää erityisen tarkkaa suunnittelua ja toteutusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia sekä antaa kaupunginhallitukselle kaupungin kiinteistöstrategiasta. Kiinteistöstrategia tulee kaikkiin lautakuntiin lausunnolle. Jostain syystä itse kiinteistöstrategia ei ole asian liitteenä.

Kaupunginvaltuusto juhlii ennen kokousta nykymuotoisen valtuuston 100-vuotista taivalta. Esityslistalla on kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta. Luvassa on henkilömuutos, sillä nykyinen puheenjohtaja Tuuli Kousa (vihr) vaihtuu Otso Kivekkääseen.

Esityslistalla on runsaasti asemakaava-asioita: Kruununhaan Liisankatu 14:ssä, Jätkäsaaren Melkinlaiturilla, Malmin lentoaseman rakennusten osalta, Fallkullan tilalla ja Kulosaaren Wäinö Aaltosen tie 7:ssä.

Lisäksi käsittelyssä viime vuoden puolella pöydälle jääneitä valtuutettujen aloitteita korttelikohtaisista parkkipaikoista kotihoidon ja -palvelun työntekijöille, lahjoitettujen marjapensaiden ja hedelmäpuiden istuttamiseksi koulujen, päiväkotien ja hoivapaikkojen pihoille, kiertotalouden ja ilmastotietouden nostamisesta Helsingissä, pistorasioista kaupunkitilaan, Puotilan ala-asteen väliaikaistiloista, Tehtaanpuiston tekojääkentästä, kunto- ja harjoitteluportaista, saamelaisten kansallispäivän viettämisestä kouluissa ja päiväkodeissa sekä huumeiden tunnistuksesta osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa