Onko lasten ilmainen terveydenhuolto vihdoin totta?

Blogi

Iso osa lapsistamme voi paremmin kuin koskaan mutta osalle lapsista ongelmat kasautuvat. Uusi asiakasmaksulakiesitys on askel terveyserojen kitkemisessä, kun lasten terveyspalveluista tulee vihdoin kokonaan maksuttomia. Hyvä terveys on tärkein lähtökohta jokaisen lapsen ja nuoren elämälle sekä mahdollisuuksien tasa-arvolle.  Lapsen terveyspalveluiden saatavuus ei saa olla riippuvainen perheen toimeentulosta.

Olemme aloittaneet uuden sosiaali- ja terveydenhuollon maksulain käsittelyn eduskunnassa. Lakiesityksen myötä lasten terveyspalveluiden maksuttomuus laajenisi koskemaan myös terveydenhuollon laitoshoitoa ja erikoissairaanhoitoa. Alaikäisiltä voidaan tällä hetkellä periä maksua esimerkiksi laitoshoidosta, päivä- ja yöhoidosta, kuntoutushoidosta, päiväkirurgisesta toimenpiteestä, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, sairaankuljetuksesta ja sairaalan poliklinikkakäynnistä. Jatkossa kaikki terveyspalvelut olisivat maksuttomia.

Esitys laajentaa velvollisuutta jättää aikuisten asiakasmaksut perimättä tai alentaa maksuja, jos maksut vaarantavat asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon. Tämä on yksi tärkeä askel lapsiperheköyhyyden kitkemisessä. Sairastuminen on liian monelle kohtuuton taloudellinen riski. Suomessa terveydenhuollon asiakasmaksut ovat Pohjoismaiden korkeimmat ja niitä ei ole vara korottaa.

Jatkossa maksukaton täyttymisen seuraaminen olisi palveluja käyttävän ihmisen sijaan palvelun järjestäjän vastuulla. Tämä on iso helpotus varsinkin paljon palveluja käyttävän arkeen. Asiakkaat saisivat myös neuvontaa maksuasioissa, sillä julkisen toimijan velvollisuutena on kertoa mahdollisuudesta hakea asiakasmaksuun huojennusta.

Uudessa asiakasmaksulaissa ehdotetaan, että aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen maksukaton taso säilyisi ennallaan 683 eurossa, mutta sen soveltamisalaa laajennettaisiin. Maksukattoa kerryttäisivät jatkossa myös esimerkiksi suun terveydenhuolto, sekä toimeentulotuella maksetut maksut. Tämä on helpotus monelle perheelle.

Suun terveydenhuollon lisääminen maksukattoa kerryttäväksi palveluksi on merkittävä parannus ja kansanterveysteko. Heikko suunterveys on iso terveyserojen kasvattaja. Suun terveydellä on tärkeitä kokonaisterveydellisiä vaikutuksia ja hampaiden terveys vaikuttaa myös muiden ihmisten kohtaamisessa. Maksukaton laajennus tukee nuorten mahdollisuutta huolehtia suunterveydestä aikuisiän saavuttamisen jälkeen. Perhetausta ei saa näkyä hampaiden kunnossa.

Lakiesitys on askel eteenpäin. Seuraavalla eduskuntakaudella on tehtävä toimia, joiden tavoite on pidemmällä aikavälillä yhdistää nykyiset maksukatot.  Nykyisin käytössä on kolme eri maksukattoa, aikuisten palveluille (683 €), lääkkeille (605,13 €) ja matkoille (300 €). Ne ovat yhteensä lähes 1 600 euroa. Ensimmäisenä porrastettaisiin maksukaton kertymistä vuoden aikana, jotta vältetään sairaudesta aiheutuneiden maksujen kasautumisen alkuvuoteen.

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

kolmen lapsen äiti

 

 

Ota kantaa