Helsingin kuntapolitiikan viikko 51/2018

Blogi

Kaupunginhallitus perustaa Helsingin kaupunkiliikennepalvelut Oy -nimisen osakeyhtiön. Lautakunnat hyväksyvät tulosbudjetteja. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan listalla on Helsinki-lisän poistaminen, osallisuussuunnitelma ja lukuisia uudisrakennushankkeita. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteiden käsittelyä. Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta.

 

Maanantai 17.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 18.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

 

Keskiviikko 19.12.

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

 

Torstai 20.12.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Fallkullan tilan ja sen lähiympäristön asemakaavan muuttamista. Alue sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasankotien rajaamalla alueella. Kaavaratkaisussa varaudutaan Malmin lentokentän alueen rakentamiseen ja uuden rakenteen vaatiman palveluverkon toteuttamiseen sekä nykyisten toimintojen jatkumiseen alueella. Alueelle on suunniteltu nykyisten toimintojen lisäksi uusi koulu ja päiväkoti sekä nykyisen päiväkodin laajennus, liikuntapuisto ja leikkikenttä, mm. yksi asuinkerrostalo. Kaavaehdotusta on muutettu nähtävillä olon jälkeen siten, että mm. asuinrakennuksen kokoa pienennetty.

Kaupunginhallitus asettaa vuodeksi 2019 Helsingin 30 -jäsenisen nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Jatkossa toimikausi tulee olemaan kaksi vuotta ja näin vahvistetaan nuorten oppimista ja toimijuutta sekä yhtenäistetään Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorten vaikuttajatoimielinten aikatauluja. Nuorisoneuvoston vaaleissa annettiin yhteensä 9 493 ääntä. Äänestysprosentti oli 35,74 % (2017  39,9 %.)

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia vuoden 2019 talousarvion kohdalta 1 849 200 euroa parillekymmenelle yhdistykselle ja muulle yhteisölle.

Kaupunginhallitus perustaa myös Helsingin kaupunkiliikennepalvelut Oy (ruotsiksi Helsingfors stadstrafiktjänster Ab ja englanniksi Helsinki City Transport Services Ltd) -nimisen osakeyhtiön, jonka toimialana on osana kaupunkikonsernia tarjota joukkoliikenteeseen ja muuhun kestävään kaupunkiliikenteeseen liittyviä ja sitä tukevia palveluita sekä konsultointia.

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa joukkoliikenteeseen liittyviä konsultointipalveluja niitä tarvitseville tahoille, kuten uusia joukkoliikennehankkeita toteuttaville kunnille ja muille yhteistyötahoille. Erityisen tilaisuuden yhtiön perustamiselle luovat Tampereen raitiotiehankkeeseen liittyvät yhteistyömahdollisuudet, mikä tekee asian myös ajankohtaiseksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaostossa on esillä Kiinteistö Oy Kaapelitalon ja Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy toimialan tulosbudjetin vuodelle 2019. Tulosbudjetin käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä noin 1,2 miljardia euroa ja investointimäärärahat noin 27 miljoonaa euroa siten kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa täsmentyi. Tulosbudjettivalmistelun yhteydessä toimiala on tarkistanut asiakasmääräennusteet sekä henkilöstömenojen sivukulut ja kohdentanut määrärahalisäykset tehtyjen päätösten mukaisesti. Talousarvioehdotukseen sisältyneitä säästö- ja tuottavuustavoitteita ei määrärahalisäyksistä johtuen tarvitse toteuttaa perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa eikä ammatillisessa koulutuksessa. Kaupunkistrategian toteuttamiseen on kohdennettu tulosbudjetissa 6,4 miljoonan lisäpanostus verrattuna vuoteen 2018.

Kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon on kirjattu kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistaminen yli 2-vuotiailta. Päätöksellä halutaan vahvistaa Helsingin strategian mukaista varhaiskasvatukseen osallistumisen tärkeyttä. Varhaiskasvatus luo tasavertaiset mahdollisuudet lapsille ja vähentää syrjäytymistä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamista yli kaksivuotiailta 1.5.2019 alkaen talousarvioehdotuksen mukaisesti.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi toimialan osallisuussuunnitelmaa vuosille 2019–2021. Tämä on minulle tärkeä asia, sillä apulaispormestarien tärkein tehtävä on kaupunkilaisten osallisuuden lisääminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osallisuussuunnitelmassa määritellään osallisuuden rakenteet, nykytila ja periaatteet, sekä esitellään kehittämisen kärjet osallisuuden toteuttamiseksi toimialalla.

Kouluja ja päiväkoteja rakennetaan. Päiväkoti Isoniityn uudisrakennuksesta esitetään hyväksyttäväksi tarveselvitys. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Limingantie 39. Kaupunkiympäristön asiantuntijoiden mukaan nykyisen Jyrängöntiellä sijaitsevan päiväkoti Isoniityn heikossa kunnossa olevia tiloja ei ole taloudellisesti ja teknisesti perusteltua peruskorjata. Kaupunkiympäristö on hakenut vanhalle päiväkoti Isoniitylle jatkorakennusluvan (5v.) ehdolla, että tilaan tehdään välttämättömät korjaukset ilmanvaihtoon ja salaojitukseen, jotta tilat voivat olla käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka.

Tahvonlahden ala-asteen ja päiväkodin perusparannusosan ja laajennusosan tarveselvitystä esitetään hyväksyttäväksi. Hanke sijaitsee osoitteessa Gunillantie 10. Määrärahat peruskorjaukseen ja laajennushankkeeseen on varattu vuosille 2019–2020.

Suutarilaan, osoitteeseen Seulastentie 11, esitetään hyväksyttäväksi lisätilapaviljongin tarveselvitystä. Paviljonkitilat sijoitetaan Suutarilan monitoimitalon pihalle ja siihen tulee noin 28 tilapaikkaa päiväkoti Seulasen käyttöön. Tavoitteena tilojen käyttöönotolle on tammikuu 2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat viimeksi pöydälle jääneet Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet, jotka koskevat Tuusulanbulevardin ja bulevardikaupungin suunnittelualuetta. Alue sisältää noin 3 kilometrin pituisen Tuusulanväylän liikennealueen reuna-alueineen, alkaen Pohjolankadun ja Mäkelänkadun risteyksestä ja ulottuen Pakilan ja Patolan pientaloalueen korkeudelle, sisältäen Käpylän asemanseudun ympäristön rata-alueineen, Metsälän toimitila-alueen, Louhenpuiston alueen, Asesepäntien ja Veturitien katualueita.

Alueelle suunnitellaan tiivistä ja monimuotoista kaupunkia noin 20 000 uudelle asukkaalle. Bulevardin varrella olevat kaupunginosat täydentyvät yhtenäiseksi kaupunkimaiseksi alueeksi. Kaupunginosien välille muodostuu uusia kulkuyhteyksiä. Nykyisen moottoritien reuna-alueista tulee selkeästi tiiviimpää ja rakennetumpaa ympäristöä, mutta merkittävimmät luontoalueet sekä viherverkoston keskeisimmät alueet säilytetään ja niiden välisiä yhteyksiä parannetaan. Bulevardikortteleiden arkkitehtuuri on vaihtelevaa ja kortteleiden olemus muotoutuu ympäröivien kaupunginosien lähtökohdista. Uusien korttelialueiden yhdistäminen olevaan rakenteeseen edellyttää alueiden historian, ominaispiirteiden sekä maisemallisten lähtökohtien tuntemusta ja huomioon ottamista. Alueen merkittävimmät maankäytön painopistealueet ovat Käpylän asemanseutu ja Käskynhaltijantien risteysalue.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa myös lausunnon MAL 2019 -suunnitelman luonnoksesta. Myös tämä jäi viimeksi pöydälle. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että MAL 2019 -suunnitelmaluonnos on hyvä kokonaisuus, joka on pääpiirteissään Helsingin tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukainen.

Myös kaupunkiympäristölautakunta käsittelee toimialansa toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia 2019.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee niin ikään vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia.

Lautakunta irtisanoo Kulttuurikeskus Glorian vuokrasopimuksen. Gloriaan tulee mittava perusparannus, ja toiminta siirtyy väliaikaisesti Tiivistämöön Suvilahteen. Myös toimintakeskus Hapen vuokrasopimus irtisanotaan. Kulttuurista nuorisotyötä on tarkoitus jatkossa toteuttaa lähipalveluna.

Esityslistalla on lisäksi valtuutettujen aloitteita ja toivomusponsia.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistan isoin asia on lausunto Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee keskustan terveys- ja hyvinvointikeskukselle Kamppiin, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäyntirakennuksen paikalle rakennettavaa uudisrakennusta. Hanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020–2023 osake- ja vuokrahankkeena. Keskustan alueelle katsotaan tarvittavan monipuoliset, tehokkaasti toimivat, kilpailukykyiset ja hyvin saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, ja uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen on tarkoitus keskittää nyt hajallaan sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Uudisrakennuksen palvelut kohdistetaan pääasiassa aikuisväestölle: terveysasemapalvelut, psykiatria- ja päihdetyö, nuorten ja aikuisten sosiaalityö sekä fysio- ja toimintaterapiapalvelut. Osa palveluista tarjotaan myös nuorille. Lisäksi terveys- ja hyvinvointikeskukseen sijoittuvat laboratorio ja kuvantamispalvelut.

Koska kaikkia sosiaali- ja terveystoimen tarvitsemia palveluja ei ole mahdollista sijoittaa uudisrakennukseen, sisältää hankesuunnitelma myös kaksi vaihtoehtoista ratkaisua näiden toimintojen sijoittumisesta viereiseen Sähkötaloon.

 

Tämän jälkeen Helsingin kunnallispolitiikassa vietetäänkin joulutaukoa. Seuraava kaupunginhallituksen kokous pidetään 7.1., ja palaan sitä ennen asiaan.

Rauhallista joulua!

 

 

Ota kantaa