Helsingin kuntapolitiikan viikko 50/2018

Blogi

Kaupunginhallitus jatkaa viimeksi pöydälle jääneiden Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelman ja Tukkutorin uuden pakastamon edellytysinvestointien käsittelyä sekä antaa eduskunnalle lausunnon maakunta- ja sote-uudistuksesta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa lisätään kielirikasteista esiopetusta tarjoavien päiväkotien lukumäärää. Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa kahdesti pöytäämiensä Lapinlahden sairaalan sekä Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kaavojen parissa sekä Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteita. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee järjestöavustuksia.

 

Maanantai 10.12.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Tiistai 11.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

Keskiviikko 12.12.

Kaupunginvaltuusto (kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 16)

 

Torstai 13.12.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Perjantai 14.12.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

                                                                                                                                                             

Kaupunginhallitus käsittelee Pihlajamäessä sijaitsevan päiväkoti Louhikon uudisrakennusta, jonka arvellaan valmistuvan lokakuussa 2020. Uuteen päiväkotirakennukseen on tulossa 132 tilapaikkaa nykyisten 84:n sijaan.

Kaupunginhallitus antaa eduskunnalle lausunnon maakunta- ja sote-uudistuksesta. Päätösehdotuksen mukaan kaupunginhallitus toteaa Helsingin kaupungin lausuntona, että eduskunnan käsiteltävänä olevaa maakunta- ja sote-uudistusta koskevaa ehdotuskokonaisuutta ei edelleenkään tule hyväksyä.

Esityslistalla on myös sopimus Kaupunkiakatemia-yhteistyöstä seuraaville 5 vuodelle. Kyseessä on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välinen sopimus, josta Helsingin kaupungin vuosittainen maksuosuus on 30 000 euroa. Kaupunkiakatemia on kaupunkien ja yliopistojen välinen strateginen kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkikehittämisen, kaupunkitutkimuksen ja opetuksen vuorovaikutusta ja tuetaan poikkitieteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistymistä. Kaupunkiakatemia etsii innovatiivisia näkökulmia ja ratkaisumalleja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja pyrkii siten kasvattamaan akateemisen toiminnan vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Kaupunkiakatemia-yhteistyön ensimmäinen sopimuskausi 2016–2018 toteutettiin Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kumppanuutena. Toisella sopimuskaudella 2019–2023 toiminta laajenee Espoon ja Vantaan kaupunkien liittyessä mukaan yhteistyöhön

Kaupunginhallitus käsittelee Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, joka jäi viimeksi pöydälle. Jo edellisessä kaupunkistrategiassa asetettiin tavoitteeksi päästöjen vähentäminen 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius ei synny itsestään vaan edellyttää kasvihuonepäästöjen vähentämistä Helsingissä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Kasvihuonepäästöjen merkittävimpiä lähteitä ovat Helsingissä rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne. Ilmastotavoitteiden toteutumisessa on kaikkien kaupunkilaisten oltava mukana. Siksi kaikkien kannattaa tutustua toimenpideohjelmaan, joka on esitys siitä, miten päästövähennykset voidaan käytännössä saavuttaa ja millaisiin toimiin on tartuttava jo tällä valtuustokaudella.

Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi Tukkutorin uuden pakastamon edellytysinvestointeja koskevaa hankesuunnitelmaa, joka jäi viimeksi pöydälle. ”Edellytysinvestoinneilla” tarkoitetaan lähinnä purkamista, mihin on pakko ryhtyä, koska pakastamo on todettu turvallisuusriskiksi sen ammoniakkivetoisen kylmäjärjestelmän sekä huonon teknisen kunnon vuoksi. Pakastamosta ei saada korjausinvestoinneillakaan toiminnallisesti, energiankäytöllisesti ja elintarvikevalvonnallisesti toimivaa kokonaisuutta. Tulen esittämään tekstiin täydennystä siitä, että varmistettaisiin alueen yritysten toimintaedellytykset ja kulkuyhteydet hankkeen edetessä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa on esillä tilannekatsaus Länsisataman aluerakentamisprojektista. Päätösehdotuksen mukaan jaosto suosittaa, että 1) Ruoholahtea kehitetään edelleen tiiviissä yhteistyössä alueen kiinteistöomistajien kanssa erityisesti pääkonttoreille sijaintipaikkoja tarjoavana toimistoalueena, että 2) kaupunkiympäristötoimiala ja kaupunginkanslia ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin Länsisataman liikenteen sujuvoittamiseksi ja satamalogistiikan kehittämiseksi, jotta yritysten sijoittumismahdollisuudet Ruoholahdessa ja laajemmin kantakaupungissa turvataan jatkossakin, että 3) Hernesaaressa varaudutaan järjestämään turvalliset ja tarkoituksenmukaiset kävelyreitit ja muut liikennejärjestelyt risteilymatkailijoille alueen rakentamisen ajaksi ja että 4) Alueen merkittävän työllistäjän, telakan, mahdollisuudet toimia myös rakentamisen aikana turvataan Munkkisaaressa.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneiden muutaman aloitteen käsittelyä. Lisäksi muutama pieni kaava-asia (Bulevardi 14, Meilahden huvila-alue ja Myllypuron peruskoulu). Kokous alkaa jo klo 16 ja päättynee klo 18:aan mennessä, minkä jälkeen vietetäänkin valtuuston pikkujoulua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto lisää kielirikasteista esiopetusta tarjoavien päiväkotien lukumäärää ensi lukuvuoden alusta. Kielirikasteista suomi-englanti -esiopetusta järjestetään 1.8.2019 alkaen seuraavien päiväkotien esiopetusryhmissä: Kanava, Viikinki, Sakara, Suurmetsä, Aapiskukko, Pacius, Herttua, Hertta, Jätkäsaari, Franzenia, Merituuli ja Kulosaari. Kielirikasteista suomi-ranska –esiopetusta järjestetään päiväkoti Valkean esiopetusryhmässä ja kielirikasteista suomi-ruotsi -esiopetusta päiväkoti Sataman esiopetusryhmässä. Kielirikasteista esiopetusta jatketaan päiväkotien Himmeli, Perttu, Vaskiniitty, Maunula, Myllynratas, Leipuri, Kesäheinä, Alku, Käpylinna, Toivo, Satakieli ja Auringonkukka esiopetusryhmissä sekä laajamittaista kaksikielistä esiopetusta päiväkotien Pelimanni, Merirasti ja Susanna esiopetusryhmissä.

Jokaisella varhaiskasvatusalueella alkaa siis esityksen mukaan 1.8.2019 vähintään yksi uusi kielirikasteinen esiopetusryhmä. Päiväkodit on valittu henkilöstön kielitaidon mukaan sekä siten, että lapsen opinpolku ei katkea kielenopiskelun osalta perusopetukseen siirryttäessä.

Kielirikasteisessa esiopetuksessa kohdekieltä käytetään rinnakkain suomen kielen kanssa leikkien, laulaen ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Kohdekielen osuus opetuksesta ja toiminnasta on korkeintaan 25%.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston edellisessä kokouksessa pöydälle jättämä asia, ehdotus luopua 1.6.2019 alkaen Pukinmäenkaaren peruskoulun yksiköstä osoitteessa Immolantie 9, siirtyy seuraavaan jaoston kokoukseen, joka pidetään 29.1.2019.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla ovat jo kahdesti pöydälle jääneet Lapinlahden sairaalan asemakaavamuutoksen periaatteet. Alueella sijaitsevissa, Helsingin kaupungin omistamissa rakennuksissa ei harjoiteta kaupungin omaa toimintaa eikä tiloja tarvita kaupungin käyttöön. Kaupunki pyrkii luopumaan tiloista, joita se ei tarvitse omaan käyttöönsä tai palvelutuotantoonsa ja on tämän periaatteen mukaisesti valmistelemassa Lapinlahdessa rakennusten myyntiin tähtäävää ideakilpailua.

Lautakunta käsittelee myös Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaehdotuksia. Tämäkin asia on jäänyt jo kahdesti pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa saarten kehittämisen luonto- ja kulttuurimatkailuun sekä virkistyskäyttöön. Tavoitteena on kehittää aluetta Helsingin saariston merkittävänä luontomatkailun kohteena siten, että alueen arvot luonnonsuojelukohteena ja arvokkaana kulttuurihistoriallisena ympäristönä eivät vaarannu. Alueelle voi sijoittua ravintola-, tapahtuma- ja majoituspalveluita tuottavia yrityksiä, sekä niihin liittyviä työtiloja.

Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet varmasti kiinnostavat lautakuntaa (ja muitakin). Suunnitteluperiaatteet koskevat Tuusulanbulevardin ja bulevardikaupungin suunnittelualuetta, uuden yleiskaavan osoittamaa maankäytön muutosaluetta. Alue sisältää noin 3:n kilometrin pituisen Tuusulanväylän liikennealueen reuna-alueineen, alkaen Pohjolankadun ja Mäkelänkadun risteyksestä ja ulottuen Pakilan ja Patolan pientaloalueen korkeudelle, sisältäen Käpylän asemanseudun ympäristön rata-alueineen, Metsälän toimitila-alueen, Louhenpuiston alueen, Asesepäntien ja Veturitien katualueita.

Alueelle suunnitellaan tiivistä ja monimuotoista kaupunkia noin 20 000 uudelle asukkaalle. Bulevardin varrella olevat kaupunginosat täydentyvät yhtenäiseksi kaupunkimaiseksi alueeksi. Kaupunginosien välille muodostuu uusia kulkuyhteyksiä. Nykyisen moottoritien reuna-alueista tulee selkeästi tiiviimpää ja rakennetumpaa ympäristöä, mutta merkittävimmät luontoalueet sekä viherverkoston keskeisimmät alueet säilytetään ja niiden välisiä yhteyksiä parannetaan. Bulevardikortteleiden arkkitehtuuri on vaihtelevaa ja kortteleiden olemus muotoutuu ympäröivien kaupunginosien lähtökohdista. Uusien korttelialueiden yhdistäminen olevaan rakenteeseen edellyttää alueiden historian, ominaispiirteiden sekä maisemallisten lähtökohtien tuntemusta ja huomioon ottamista. Alueen merkittävimmät maankäytön painopistealueet ovat Käpylän asemanseutu ja Käskynhaltijantien risteysalue.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa myös lausunnon MAL 2019 -suunnitelman luonnoksesta. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että MAL 2019 -suunnitelmaluonnos on hyvä kokonaisuus, joka on pääpiirteissään Helsingin tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukainen.

Muita kaava-asioita: Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennus Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta sekä Munkkiniemen koulutustalo (Hollantilaisentie 11).

Vihdoin hyväksytään myös Malmin Ormuspellon pienteollisuusalueen, Pitäjänmäen Takkatien ja Arinatien pienteollisuusalueen sekä Tattarisuon pienteollisuusalueen vuokrausperiaatteet. Olen näiden perään jo aika pitkään kysellyt. Sopimukset tehdään oleviksi voimassa 31.12.2047 saakka.

Sosiaali- ja terveyslautakunta jatkaa järjestöavustusten käsittelyä. Esitys jäi viimeksi pöydälle. Järjestöille myönnetään vuodelle 2019 avustuksia lasten ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (928 000 euroa), nuorten ja aikuisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (1,4 milj euroa), ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen (203 999 euroa), kansanterveysjärjestöjen tukemiseen (198 000 euroa), mielenterveystyön ja päihdetyön tukemiseen (1,2 milj euroa), vammais- ja kehitysvammatyön tukemiseen (526 000 euroa), maahanmuuttajatyön tukemiseen (461 000 euroa) sekä monialayhdistysten toiminnan tukemiseen, samalla kun tehdään varaus vuoden aikana mahdollisesti ilmenevän ongelman hoitamiseen (1,1 milj euroa + 200 000 euroa). Kaupunki tuottaa kaupunkilaisille tärkeitä palveluja yhdessä järjestöjen kanssa, joten avustukset ovat tärkeitä.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa