Kaupunginvaltuuston käsittelyssä huumeiden pistotila -aloite, 8.11.2018

Blogi

Kaupunginvaltuustossa käsitellyssä olleessa aloitteessa esitettiin avattavaksi Helsinkiin pistotila, jossa huumeiden käyttäjät voisivat terveydenhuoltohenkilökunnan valvonnassa ja puhtailla välineillä piikittää omia aineitaan.

Kun sosiaali- ja terveyslautakunta antoi aloitteesta lausunnon kesäkuussa, toimialan esityksenä oli päättää sekä selvityksen tekemisestä että pilotin käynnistämisestä ilman erillistä uutta päätöstä. Osa lautakunnan jäsenistä kannatti vain selvityksen tekemistä ja pilotin harkintaa erikseen, joten jouduimme äänestämään. Äänestyksen voittivat suoraan pilotointiin menemistä kannattavat. Kun riittävä tietopohja, esim. oikeudellinen arviointi puuttui, äänestyksessä vähemmistöön jäänyt Kokoomusryhmä jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus esitti aloitevastauksen kaupunginvaltuustolle Kokoomuksen lautakuntaryhmän kannattamassa muodossa. Sen mukaan ensin selvitetään asiaa, ja kaupunginhallitus päättää selvityksen perusteella erikseen mahdollisesta pilotista. Kaupunginvaltuustossa esitettiin asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, ettei edes selvitystä tehdä. Kun palautusehdotus ei mennyt läpi, asia etenee kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan.

On tärkeää, että tulevassa pistotila-selvityksessä otetaan huomioon, millaisen lisäarvon, esim. terveys- ja hyvinvointivaikutuksina, esitetty uusi toiminta toisi jo olemassa oleviin palveluihin nähden, myös suhteessa esitetyn toiminnan edellyttämiin kustannuksiin. Helsingissähän on jo nyt mm. viisi neulojen ja ruiskujen vaihtopistettä, joissa saa neuvontaa ja hoitoon ohjausta. Lisäksi on erikseen HIV-positiivisille oma palvelu ja joitakin muitakin palveluja.

Pilotin selvityksessä on otettava huomioon myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät vaikutukset. Oikeudellinen arviointi on ehdottomasti oltava käytössä ennen pilotista päättämistä. Joidenkin oikeusoppineiden mielestä on ongelmallista jos kaupunki ryhtyy tarjoamaan tiloja rikoslaissa kriminalisoituun huumausaineiden käyttämiseen. Erityisen tärkeää on varmistaa, etteivät mahdollisessa toiminnassa mukana olevat työntekijät joudu vaikeaan asemaan tai rikosoikeudelliseen vastuuseen mistään toimintaansa liittyvästä.

Piikitystilat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saadun lausunnon mukaan vähentäneet muissa maissa huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle koituvia haittoja. Ulkomaisilla selvityksillä, tutkimuksilla ja kokemuksilla perusteleminen on kuitenkin ongelmallista, koska samalla ei ole vertailtu huumeidenkäyttäjille suunnattuja palvelukokonaisuuksia näissä maissa. Vertailutietoa ei myöskään ole ollut käytettävissä mm. huumeidenkäyttäjien osuudesta väestössä.

Helsingin poliisin lausunnon mukaan pistotilalla saavutettavat hyödyt saattaisivat jäädä vaatimattomiksi. Aloitteessa esitetyt huumeiden käyttötilat jopa saattaisivat heikentää lähiympäristön turvallisuutta kun käyttötilojen läheisyyteen etsiytyisivät helposti myös huumeiden myyjät.

Nyt käytettävissä olevilla ristiriitaisilla tiedoilla pidän pilotin selvittämisestä hyväksyttävänä, mutta varsinaista pilotti-päätöstä varten tarvitaan parempi ja varmempi tietopohja. Esim. kansainväliset vertailutiedot toiminnasta on syytä suhteuttaa ympäristöönsä.

Mikäli huumeiden käyttötilan pilotointia puolletaan myöhemmässä käsittelyssä, pilotin arvioinnin tulisi olla ulkopuolisen, puolueettoman tahon tekemä. Muussa tapauksessa arviointi voidaan kyseenalaistaa. Teinkin puolueettomasta arvioinnista ponnen, jonka esteestäni johtuen esitti Daniel Sazonov. Valtuuston enemmistö ei kuitenkaan kannattanut pontta vaan mahdollisen pistotilan arvioijaksi halutaan ilmeisesti aloitetta puoltanut asiantuntijataho, THL.

The post Kaupunginvaltuuston käsittelyssä huumeiden pistotila -aloite, 8.11.2018 appeared first on Seija Muurinen.