Helsingin kuntapolitiikan viikko 45/2018

Blogi

Kaupunginhallitus varaa tontteja asuntohankkeita varten. Kaupunginvaltuusto käsittelee aloitepinon loppuun. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa puhuttavat luopuminen Immolantie 9:n toimipaikasta ja Jätkäsaaren alueen kouluratkaisu. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii Kansalaistori-Kaisaniemi -alikulkuyhteyttä, sijoittelee kameravalvontaa ja käsittelee Campus Maria- ja UrBaana-hankkeita.

 

Maanantai 5.11.

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 6.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Keskiviikko 7.11.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 8.11.

Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) johtokunta

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 9.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

                                                                                                    

Kaupunginhallitus varaa tontteja asuntohankkeita varten. Asia jäi viimeksi pöydälle. Kartta tässä. Tontinvarausesityksessä otetaan huomioon AM-ohjelman mukaan määräytyvä rahoitus- ja hallintamuotojakauma prosenttisuhteilla 25-30-45. Asuntomäärien mukaan laskettuna varausesityksen jälkeen koko varauskannasta noin 23 % olisi varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 32 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 45 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 4 780 asunnon rakentamista varten, eli noin 8 800 asukkaalle koillisessa, kaakkoisessa ja itäisessä Helsingissä. Kaikille hakijoille ei hakemusten suuresta määrästä johtuen voida tällä varauskierroksella esittää varauksia. Hankekokonaisuudet ovat varsin pieniä, sillä tontteja on pyritty osoittamaan mahdollisimman monelle eri hakijalle.

 

Esityksestä on tullut jonkin verran palautetta, mutta tämä päätös on siis vain tonttivaraus, ja rakentamisen aloittamiseksi edellytetään myös voimassa olevaa asemakaavaa. Eli jos olet tyytymätön tontinvarauksen paikkaan, asiaan on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitusvaiheessa.

 

Lisäksi asemakaavan muutoksia Itä-Pasilan Asemamiehenkadulla (asukasmäärän lisäys noin 350) ja Herttoniemen Puusepänkadulla (yritystontit muuttuvat asuntotonteiksi).

 

Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti – yksi tai kaksi ajankohtaista valtuutettujen kysymystä. Tarkoituksena on myös vihdoin urakoida loppuun aloitepino, jota ei ole kolmessa aiemmassa kokouksessa ehditty käydä läpi. Keskustelua riittää varmasti pitkälle iltaan osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on tavallista kimurampia asioita. Minulla on suomenkielisessä jaostossa vain puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta en ole jaoston päätösvaltainen jäsen.

 

Jos aloitetaan yksinkertaisemmasta päästä, jaosto päättää koulujen ja oppilaitosten työ- ja loma-ajat ensi lukuvuodeksi. Ne kannattaa pistää kalenteriin. Jaosto päättää myös esiopetuksen järjestämispaikoista ja toiminta-ajoista sekä 1.- ja 7.-luokkien aloituspaikkamääristä ensi lukuvuodelle.

 

Snellmanin ala-asteen ja Tehtaankadun ala-asteen oppilaaksiottoalueen muutos ei ole myöskään herättänyt vastalauseita.

 

Hankalampiin asioihin kuuluvat Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9:n toimipaikasta luopuminen 1.6.2019 alkaen sekä Jätkäsaaren peruskoulun toimipaikka 1.8.2019 lukien.

 

Pukinmäenkaaren peruskoulussa on 906 oppilasta kolmessa toimipaikassa: Immolantie 9:ssä on 1.-2., Kenttäpolku 3:ssa 1.-3. ja Kenttäkuja 12:ssa 4.-9. luokkien opetusta. Tällä hetkellä Immolantie 9 toimipaikassa käy koulua noin 50 oppilasta. Lapset siirtyvät Immolantie 9 rakennuksesta 3. luokalle Kenttäpolku 3 toimipaikkaan, jossa järjestetään 1-3 luokkien opetus. Tämän jälkeen kaikki oppilaat jatkavat koulunkäyntiään 4. luokalta 9. luokalle Kenttäkuja 12 toimipaikassa. Toisin kuin oikeastaan kaikkialla muualla Helsingissä, Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä ei kasva seuraavien 10 vuoden aikana merkittävästi, ja pääkoululla olisi riittävästi tilaa Immolantie 9:n oppilaille.

 

Immolantien parakki on otettu käyttöön jo vuonna 1996, ja kaupunki on siinä vuokralla sopimuksella, joka päättyy 31.5.2019. Rakennus on elinkaarensa päässä.

 

Joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi kyseessä olevalle alueelle on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla aloitettu neuvottelut HSL:n kanssa. Tavoitteena on saada bussiliikenneyhteys, joka kulkee Pukinmäenkaaren peruskoulun Kenttäpolku 3 toimipaikan edestä.

 

Jätkäsaaren peruskoulun osalta esitetään luopumista osoitteesta Rionkatu 8, jolloin koulu toimii yhdessä osoitteessa (Hyväntoivonkatu 5). Jätkäsaaren peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2017 alkaen vaiheittain alkuopetuksen luokilla ja laajentuu vuosittain yhdellä luokka-asteella. Lukuvuonna 2018-2019 koulussa on 1-3 luokat ja 125 oppilasta. Toisen vaiheen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2018-2019. Hyväntoivonkatu 5 koulurakennuksen valmistumisaika on kesäkuu 2019. Hankesuunnitelman mukaan koulurakennus on mitoitettu 810 oppilaalle. Hankesuunnitelmavaiheessa Hyväntoivonkadun rakennukseen suunniteltiin suomenkielisen peruskoulun lisäksi tiloja ruotsinkieliselle peruskoululle. Tämä suunnitelma on muuttunut, jonka vuoksi suomenkielinen peruskoulu ottaa käyttöönsä koko rakennuksen. Uuden koulurakennuksen valmistuttua koulun toiminta siirtyy osoitteeseen Hyväntoivonkatu 5. Koulun nykyiset tilat Riokatu 8:ssa siirtyvät varhaiskasvatuksen käyttöön.

 

Palveluverkosta ja oppilaaksiottoalueista on käyty keskustelua Jätkäsaaren peruskoulun, Ruoholahden ala-asteen koulun, Ressun peruskoulun ja Taivallahden peruskoulun huoltajien kanssa. Saadun palautteen perusteella oppilaaksiottoaluerajoihin ei esitetä muutoksia, mutta Ruoholahden ala-asteen koulun huoltajat eivät ole tähän tyytyväisiä.

 

Tiistain kokouksessa päästään pureutumaan näihin asioihin tarkemmin.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Kansalaistori-Kaisaniemi –jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelma, joka jäi viimeksi pöydälle. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi viime helmikuussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on peräti 23 miljoonaa euroa. Suunniteltu alikulku yhdistää kaupungin länsi- ja itäpuolelta tärkeimmät pyöräliikenteen sisääntuloväylät. Noin 220 m pitkä alikulku rakentuisi Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtavan nykyisen jalankulkutunnelin pohjoispuolelle ja yhdistyy siihen yhdyskäytävällä.

 

Lautakunta esittää KH:n elinkeinojaostolle Campus Marian varaamista kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Kaupungin tavoitteena on, että Marian alueesta rakentuu Pohjois-Euroopan suurin ja kansainvälisesti merkittävä kasvuyrityskampus. Saatujen konseptisuunnitelmien ja käytyjen neuvottelujen perusteella varauksensaajiksi esitetään YIT Talo Oy:tä ja Kevaa, jotka ovat yhteistyökumppaneineen tehneet ehdotuksen ”Maria – Community Block for Solvers”.

 

Automaattisen kameravalvonnan sijoittamisperiaatteet kiinnostanevat autoilijoita. Kartta täällä.  Helsingin katuverkolla on tällä hetkellä neljä käytössä olevaa automaattista kameravalvontapistettä, jotka sijaitsevat Kaivokadulla, Mechelininkadulla, Mannerheimintiellä ja Mäkelänkadulla. Lisäksi Junatielle on asennettu kadunrakennustöiden yhteydessä kaksi uutta valvontapistettä vuonna 2018. Kameroita on tarkoitus lisätä keskimäärin 14 vuodessa. Esityksen mukaan kohteiden valinta perustuu onnettomuusmääriin ja koettuun turvallisuuteen, katuluokkaan ja liikennemäärään, nopeusrajoitukseen, alueelliseen perusteeseen ja siihen, että valvottavia asioita on mahdollisimman monta.

 

Lautakunta esittää, että Kampista varattaisiin alueita SRV:lle UrBaana-hankkeen toteutusedellytysten selvittämistä ja jatkokehittelyä varten. SRV Yhtiöt Oyj;n hakemuksen mukaan UrBaanasta on tarkoitus muodostua ainutlaatuinen rakennus- ja puistotilakokonaisuus, joka esittelee suomalaista rakennusosaamista maailmanlaajuisesti. UrBaana kehittää edelleen suosittua Baana-kulkuväylää myötäillen sen kulkua Mannerheimintieltä länteen Malminkadulle asti. Baanan varteen on tarkoitus toteuttaa hankkeen myötä kolme uutta rakennusta (yhteensä noin 50 000 k-m²). Mielenkiintoista!

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta järjestää palvelusetelillä fysioterapiapalveluja, lymfaterapiapalveluja ja vaikeavammaisten päivätoimintaa sekä vastaa valtuutettujen aloitteisiin.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

 

Ota kantaa