Helsingin kuntapolitiikan viikko 44/2018

Blogi

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019-2021 sekä määrää tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ensi vuodelle. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa varhaiskasvatusta tukevien ja täydentävien järjestöavustusten jakoperusteet sekä yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2018 korvauksen perusteena olevat kustannukset. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kansalaistori-Kaisaniemi -jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelmaa.

 

Maanantai 29.10.

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 30.10.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

 

Torstai 1.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

                                                                                                    

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2019-2021 sekä määrää tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ensi vuodelle. Budjettineuvottelut on käyty viikonlopun aikana.

 

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin kaupungin päivystystoimintojen siirtämistä liikkeenluovutuksena HUSsille. Integraation tavoitteena on yhtenäisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan päivystyspalvelun tuottaminen Haartmanin ja Malmin sairaaloissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä 7.1.2019 alkaen. Helsingin sote-toimialan sosiaali- ja kriisipäivystys ei siirry liikkeenluovutuksessa. Sosiaali- ja kriisipäivystys liitetään terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen osaksi psykiatria- ja päihdepalveluja. HUSiin siirtyvien Haartmanin ja Malmin päivystyspoliklinikoiden sekä päivystys- ja valvontaosastojen sosiaalityön palvelut tuottaa jatkossakin Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys erikseen tehtävän yhteistyösopimuksen mukaisesti.

 

Uusia tontteja varataan asuntorakentamiselle. Tontinvarausesityksessä otetaan huomioon AM-ohjelman mukaan määräytyvä rahoitus- ja hallintamuotojakauma prosenttisuhteilla 25-30-45. Asuntomäärien mukaan laskettuna varausesityksen jälkeen koko varauskannasta noin 23 % olisi varattu valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, 32 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 45 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 4 780 asunnon rakentamista varten, eli noin 8 800 asukkaalle koillisessa, kaakkoisessa ja itäisessä Helsingissä. Kaikille hakijoille ei hakemusten suuresta määrästä johtuen voida tällä varauskierroksella esittää varauksia. Hankekokonaisuudet ovat varsin pieniä, sillä tontteja on pyritty osoittamaan mahdollisimman monelle eri hakijalle.

 

Kaupunginhallitus antaa lausunnon Helsingin pelastuskoulun lakkauttamista koskevasta sisäministeriön suunnitelmasta. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että Helsingin kaupungin pelastuskoulun toiminnan jatkuminen on välttämätöntä pääkaupunkiseudun ensihoidon ja pelastustoiminnan resurssien turvaamiseksi. Suunnitellusta päätöksestä peruuttaa pelastuskoulun toimiluvat tulee luopua. Helsinki on systemaattisesti koko uudistuksen ajan vastustanut pelastuslaitoksen ja koulun siirtoja maakunnalle ja pois kaupungista.

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa varhaiskasvatusta tukevien ja täydentävien järjestöavustusten jakoperusteet. Järjestöavustuksilla tuetaan alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja täydentävää lastenhoitopalvelua ja varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan toteutettavaa kerhotoimintaa.

 

Lautakunta vahvistaa myös yksityisten sopimuskoulujen perusopetuksen vuoden 2018 korvauksen perusteena olevat kustannukset. Jos kaupungin korvauksen perusteena olevat menot oppilasta kohden laskettuina ovat yhtä suuret tai pienemmät kuin koululle oppilasta kohden maksetut kotikuntakorvaukset ja muut sopimuksessa tarkoitetut tulot, ei koululle makseta rahoituslainsäädäntöön perustuvan kotikuntakorvauksen lisäksi sopimuksen perusteella kaupungin korvausta. Helsingin kaupunki maksaa korvausta vuodelta 2018 vain Apollon yhteiskoululle ja Elias-koululle. Samalla annetaan ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2019 korvauksesta.

 

Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon Vattuniemen alueen palvelujen kokonaissuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta. Mikäli alueen palvelut kiinnostavat, kannattaa tutustua lausuntoehdotukseen!

 

Lautakunta ottaa virkaan vapaan sivistystyön päällikön. Esittelijä esittää tehtävään Ville Ylikahria.

 

Uusia päiväkoteja rakennetaan. Lautakunta hyväksyy Päiväkoti Käpylinnan väistötilaa koskevan tarveselvityksen ja antaa lausunnon hankesuunnitelmasta. Se antaa myös lausunnon Malminkartanoon tulevan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta ja päiväkoti Louhikon (Pihlajamäki) uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta.

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä pieniä asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia mm. Karhunkaatajan alueelle (Roihupelto) ja Honkasuolle.

 

Lautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta. Asia jäi viimeksi pöydälle. Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä valtion kanssa Pasilan sillan eteläpuolelle sijoittuvasta alueesta arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun. Kilpailun suunnittelualue koostui kolmesta osasta (länsialue, keskialue ja itäalue), joista käytetään yhteistä nimitystä Keski-Pasilan tornialue. Tornialueen rakentaminen käynnistyy Veturitien kiertoliittymän ja Pasilankadun väliin sijoittuvalta aloitusalueelta.

 

Lautakunta käsittelee Kansalaistori-Kaisaniemi –jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelmaa. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi viime helmikuussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on peräti 23 miljoonaa euroa. Suunniteltu alikulku yhdistää kaupungin länsi- ja itäpuolelta tärkeimmät pyöräliikenteen sisääntuloväylät. Noin 220 m pitkä alikulku rakentuisi Kaisaniemenpuistosta Elielinaukiolle johtavan nykyisen jalankulkutunnelin pohjoispuolelle ja yhdistyy siihen yhdyskäytävällä.

 

Mielenkiintoinen pieni asia listalla on yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen antaman pysäköintioikeuden laajentaminen. Lautakunta päättänee, että yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksella on voimassa olevien pysäköintioikeuksien lisäksi pysäköintioikeus ilman pysäköintimaksua tai aikarajoitusta Helsingin kaupungin alueella kaupungin omistamilla tai hallinnoimilla maksullisilla pysäköintipaikoilla ja pysäköintikiekkopaikoilla, jos niiden aikarajoitus on enemmän kuin 60 minuuttia.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää harrastus/liikkuminen -avustuksia.

 

Lautakunta varaa myös alueen Pallo-Pojat Juniorit ry:lle ylipainerakenteisen jalkapallohallin suunnittelua ja rakentamista varten tulevasta Jätkäsaaren liikuntapuistosta.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

Ota kantaa