Helsingin kuntapolitiikan viikko 43/2018

Blogi

 

Kaupunginhallitus käsittelee Tattariharjun eritasoliittymän asemakaavaa ja kaupungin liittymistä World Cities Culture Forum -verkostoon. Kaupunginvaltuustossa käsitellään nuorten ja kuntalaisten aloitteita sekä Östersundomin yleiskaavaa. Aloitepino on jo kolmatta kertaa käsittelyssä ja vielä niitä riittää. Kaupunkiympäristölautakunta Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta.

 

Maanantai 22.10.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

Tiistai 23.10.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

 

Keskiviikko 24.10.

Kaupunginvaltuusto

 

Torstai 25.10.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan iltakoulu

 

Perjantai 26.10.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

                                                                                                    

Kaupunginhallitus käsittelee Tattariharjun eritasoliittymän asemakaavaa ja asemakaavan muutosta, jotka koskevat alueita Lahdenväylällä ja Porvoonväylällä Kehä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueilla. Tavoitteena on parantaa alueen liikenneyhteyksiä. Kustannukset kaupungille ovat 45-50 miljoonaa euroa.

 

Kaupunginhallitus pohtii myös kaupungin liittymistä World Cities Culture Forum -verkostoon.  

World Cities Culture Forum on Lontoon aloitteesta perustettu maailman johtavien kulttuurikaupunkien verkosto, jonka kautta kaupunki saisi ensi kertaa luotettavaa vertailutietoa taiteen ja kulttuurin tilasta suhteessa muihin maailman kaupunkeihin. Tarkoitus on käytännön mukaisesti vastavuoroisesti erota Välimeren nuorten taiteilijoiden biennaali -verkostosta.

 

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan Helsingin ja Turun 3. yhteisen Itämeri-toimenpideohjelman hyväksymistä vuosiksi 2019–2023 ja Itämerihaasteen kumppaniverkoston tukemisen jatkamista ja sen kehittämistä. Tärkeää on yhdistää ilmastonmuutoksen hillintään ja ravinnekuormituksen vähentämiseen liittyviä toimia. Ohjelman tavoitteina on mm. kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto ja puhdas ja turvallinen vesiliikenne.

 

Konsernijaoston esityslistalla ovat Helenin ja Helsingin sataman ajankohtaiskatsaukset sekä kahden konserniyhtiön hallituksen kokoonpanon täydentäminen.

 

Kaupunginvaltuusto käsittelee nuorten aloitteita, joita jätettiin 1.1.-30.6. yhteensä 18. Suuri osa aloitteista liittyi nuorisotyöhön, kuten aloite nuorisotyön saamiseksi Oodiin, nuorisotalojen aukioloja koskeva aloite tai aloite auttavista chatti-palveluista. Liikuntaolosuhteiden parantamisesta tehtiin myös useita aloitteita. Muut aloitteet koskivat laajaa joukkoa asioita alkaen metrojen aikatauluista ilmaiseen ehkäisyyn. Nuorisoneuvoston edustajat ovat myös paikalla kaupunginvaltuuston kokouksessa ja käyttävät puheenvuoron.

 

Kuntalaisen aloitteita tuli alkuvuonna 13. Niistä 11 koski kaupunkiympäristön toimialaa ja kaksi sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Myös ne käsitellään kokouksessa.

 

Östersundomin yleiskaava on edennyt kaupunginvaltuustoon saakka. Yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.

 

Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta maa-aluetta on n. 39 km². Rakentamisalueita kaavaehdotuksessa on noin 19 km², viheralueita noin 12 km² ja luonnonsuojelualueita noin 4 km². Keskukset ja asuntovaltaiset alueet (16 km²) jakautuvat keskustatoimintojen alueeseen (4 %), kerrostalovaltaiseen (27 %), kaupunkipientalovaltaiseen (32 %) ja pientalovaltaiseen alueeseen (28 %) sekä alueeseen, jonka ominaispiirteet säilytetään (10 %). Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu n. 5 900 000–8 100 000 k-m², josta asumista on 4 200 000–5 300 000 k-m². Asuinkerrosala jakaantuu kerrostaloihin (52 %), kaupunkipientaloihin (32 %) ja pientaloihin (16 %).

 

Lopuksi jatketaan jo kahdessa aikaisemmassa kokouksessa pöydälle jääneen aloitepinon käsittelyä.

 

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä pieniä asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia mm. Meilahden huvila-alueelle, Karhunkaatajan alueelle (Roihupelto) ja Honkasuolle.

 

Lautakunta tekee kaupunginhallitukselle esityksen Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajasta sekä toteuttamista varten tarvittavien maa-alueiden luovuttamisesta. Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä valtion kanssa Pasilan sillan eteläpuolelle sijoittuvasta alueesta arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun. Kilpailun suunnittelualue koostui kolmesta osasta (länsialue, keskialue ja itäalue), joista käytetään yhteistä nimitystä Keski-Pasilan tornialue. Tornialueen rakentaminen käynnistyy Veturitien kiertoliittymän ja Pasilankadun väliin sijoittuvalta aloitusalueelta.

 

Kaupungin ja valtiota edustaneiden Senaatti-kiinteistöjen edustajista koostunut arviointiryhmä esittää kilpailun voittajaksi ja tornialueen aloitusalueen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy:tä kilpailuehdotuksellaan Trigoni.

 

Aloitusalueen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Toteutettavaksi esitettävän aloitusalueen kokonaiskerrosala on noin 67 000 k-m², josta enintään 60 % toteutetaan asuntotuotantona, muun osan koostuessa liike-, toimisto- ja hotellitiloista. Kilpailun voittajalla on toteutussopimuksen mukaan neuvottelumahdollisuus aloitusalueen eteläpuolella sijaitsevaan länsialueen eteläosaan, jonka toteuttaminen voisi mahdollisesti tapahtua osin samanaikaisesti aloitusalueen kanssa. Kokonaisuudessaan Tornialueen länsialue sisältää voittajaehdokkaan suunnitteluratkaisun mukaisesti noin 120 000 k-m².

 

YIT Rakennus Oy maksaa tarjouksensa mukaan aloitusalueen toteuttamiseen luovutettavista tonteista sekä pysyvistä käyttö- ja hallintaoikeuksista kaupungille ja Senaatille vähintään 37 158 167 euroa, josta kaupungin osuus on 1/3 ja Senaatin 2/3. Näin ollen kaupungin osuus myyntitulosta on ainakin vähintään 12 386 056 euroa. Myyntitulojen jakautuminen perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupungin ja valtion väliseen Keski-Pasilan osayleiskaava-aluetta koskevaan yhteistyösopimukseen.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostossa käsitellään liikunnan avustusten myöntöperusteita ja vahvistetaan hakuohje vuodelle 2019.

 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esittää päiväkoti Suursuo – DH Stigenin uudisrakennuksen rakennustöiden enimmäishinnan korottamista 757 279 eurolla. Korotus johtuu siitä, että yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on kehitetty ympärivuorokautisen toiminnan mahdollistava ratkaisu. Ympärivuorokautiselle toiminnalle on yhä enemmän tarvetta.

Hyvää uutta viikkoa!

 

 

 

Ota kantaa