Laki lapsen huollosta vahvistaa lasten ja erilaisten perheiden asemaa

Blogi

Aloitimme eduskunnassa pitkään odotetun lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain käsittelyn. Lain tavoite on edistää lapsen etu ja modernisoida säädökset vastaamaan nykyisiä perheolosuhteita. Laki on mittava loikka eteenpäin. Perheet ovat hyvin erilaisia mutta samanarvoisia.

Vaikka vanhempien parisuhde päättyy, vanhemmuus jatkuu. Uudistettu lapsen huoltolakiesityksen keskeinen tavoite on tukea erilaista vanhemmuutta, lapsen oikeutta molempiin vanhempiin sekä muihin läheisiin ihmissuhteisiin kuten isovanhempiin. Olen erittäin tyytyväinen, että perheiden kipeitä ongelmia helpottava laki on nyt eduskunnassa. Se on eduskunnan huolellisesti käsiteltävä ja arvioitava lapsen ja erilaisten perheiden etu edellä.

Lakiin ehdotetaan myös kirjattavaksi lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta päätettäessä huomioon otettavia seikkoja, kuten vanhemman kyky asettaa lapsen tarpeet vanhempien välisten ristiriitojen edelle. Laissa esitetään myös uusia säännöksiä huoltajien velvollisuudesta suojella lasta väkivallalta, vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita ja myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen. Esityksessä myös ehdotetaan useita lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla pyritään nykyistä tehokkaammin ehkäisemään nk. vieraannuttamisesta tai muusta syystä johtuvia tapaamisoikeuden toteutumisen ongelmatilanteita ja antamaan keinoja puuttua niihin.

Vuoroasuminen on yleistyvä muoto järjestellä vanhemmuus eron jälkeen. Nykyään vuoroasuminen on toteutettu ns. laajana tapaamisoikeutena. Epäoikeudenmukaiseksi on koettu se, että toinen vanhemmista on vain ’tapaava vanhempi’, vaikka lapsi asuu lähes yhtä paljon molempien vanhempien luona. On hienoa, että laissa ehdotetaan säännöksiä, joiden mukaan vanhemmat voivat sopia tai tuomioistuin voi päättää, että lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Vuoroasuminen otettaisiin myös elatuslaissa huomioon. Lakiesityksen mukaan vuoroasumista koskevaan sopimukseen kirjattaisiin tieto siitä, kumpi kodeista ilmoitetaan lapsen viralliseksi asuinpaikaksi. Myös tuomioistuimen olisi annettava tästä määräys tarvittaessa. Tällä ehkäistäisiin erillisiä riitoja lapsen virallisesta asuinpaikasta. Toive kahdesta tasavertaisesti virallisesta kodista on tullut perheiltä. Tässä esityksessä ei siihen ole löydetty ratkaisua.

On tärkeä todeta, että parhaillaan työryhmässä pohditaan, miten sosiaaliturvassa huomioitaisiin vuoroasuminen. Tämä on välttämätöntä, koska monet etuudet ja palvelut pohjautuvat edelleen ajatukseen kahden yhdessä asuvan vanhemman ydinperheestä. On pohdittava, miten perheiden tukemiseen tarkoitetuissa toimissa tuettaisiin jaettua vanhemmuutta ja vuoroasumista. Tämä on ennen kaikkea lapsen etu. Esimerkiksi Ruotsissa lapsilisät ja koulumatkatuki voidaan jakaa molempien vanhempien kesken ja lapsi voi asua virallisesti kahdessa osoitteessa yhtä aikaa.

Oikeudenkäyntien venyminen tuo lapselle ja koko perheelle kohtuuttomia tilanteita. Lakiesityksessä on toimia oikeudenkäyntien nopeuttamiseen ja tarpeettomien uusintakäsittelyjen karsimiseen. Lapsen kannalta on merkittävää, että laissa ehdotetaan useita säännöksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta saada äänensä kuuluville ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn.

Sari Sarkomaa

helsinkiläinen kansanedustaja

 

 

Ota kantaa