Sosiaali- ja terveyslautakunnalta esitys huumeidenkäyttötilasta Helsinkiin (24.6.2018)

Blogi

Sosiaali- ja terveyslautakunnan enemmistö päätti 19.6. antaa kaupunginhallitukselle myönteisen lausunnon huumeriippuvaisten tuettuja käyttötiloja koskevasta aloitteesta.

Siten sosiaali- ja terveystoimialalla tullaan selvittämään vuoden 2018 aikana mahdollisuutta pilotoida suonensisäisiä huumeita käyttävien valvottua piikitystilaa, mikäli kaupunginhallituksen ja
–valtuuston enemmistö on samaa mieltä sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen kanssa.

Selvitystä perustellaan ulkomaisilla myönteisillä kokemuksilla ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen puoltavalla lausunnolla. THL:n mukaan tilalla olisi huumeiden käyttäjien hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia kun tilassa saisi myös neuvontaa ja ohjausta. Piikitystilat ovat muissa maissa vähentäneet huumekuolemia sekä vähentäneet huumeidenkäytöstä ympäristölle koituvia haittoja. Ulkomaisilla selvityksillä, tutkimuksilla ja kokemuksilla perusteleminen oli esityksessä kuitenkin ongelmallista, koska samalla ei vertailtu huumeidenkäyttäjille suunnattuja palvelukokonaisuuksia. Helsingissä on jo tällä hetkellä viisi neulojen ja ruiskujen vaihtopistettä, joissa saa neuvontaa ja hoitoon ohjausta. Lisäksi on erikseen HIV-positiivisille oma palvelu. Vertailutietoa ei myöskään ollut käytettävissä huumeidenkäyttäjien osuudesta väestössä.

Helsingin poliisilta saatu lausunto sen sijaan oli kielteinen, koska nykyinen voimassaoleva lainsäädäntö on ristiriidassa aloitteessa esitetyn toimintamallin kanssa. Siksi esitys ei ole poliisin käsityksen mukaan toteuttamiskelpoinen. Vaikka poliisi pitääkin sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteitä merkittävänä huumausaineiden käyttöön liittyvien haittojen ja vaarojen ennalta ehkäisyn näkökulmasta, poliisin käsityksen mukaan saavutettavat hyödyt jäisivät todennäköisesti vaatimattomiksi. Esityksessä tarkoitetut tilat todennäköisesti heikentäisivät lähiympäristön turvallisuustunnetta. Käyttötilojen läheisyyteen etsiytyvät helposti käyttäjien lisäksi myös myyjät, eikä sosiaalisia haittoja siltä osin pystytä merkittävästi pienentämään.

Huumeita käyttävien ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hoitoon ohjaus on tietenkin tärkeää. Sosiaali- ja terveyslautakunnan Kokoomusryhmässä olisimme kuitenkin toivoneet, että tarkempi selvitys tehdään ensin, ja mahdollisen pilotoinnin käynnistäminen tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi. Erityisesti olisimme halunneet asiasta kaupungin oikeuspalvelujen lausunnon, mutta sitä ei ollut lautakunnan päätöstä tehdessä käytettävissä. Oikeudellinen arviointi olisi ehdottomasti saatava ennen kaupunginhallitus- ja lautakuntakäsittelyjä. Myös kustannukset olisi ollut hyvä tietää ennen pilottia koska tälle toiminnalle ei ole tämän vuoden budjetissa varausta. Em. syistä johtuen teimme vastaehdotuksen (alla), joka ei kuitenkaan mennyt äänestyksessä läpi. Lautakunnan enemmistö halusi edetä suoraan pilotointiin ennen erillistä päätöstä, joten jätimme päätöksestä myös eriävän mielipiteen (alla). Siitä selviää tarkemmin ryhmämme näkemys asiaan tässä vaiheessa ja saatavissa olleilla tiedoilla.

Mikäli huumeiden käyttötilan pilotointia puolletaan myös myöhemmissä käsittelyissä, pilotin arvioinnin tulisi olla ulkopuolisen, puolueettoman tahon tekemä. Nyt suunnitelmissa on, että pilotoinnin arvioinnin tekee toiminnan suunnittelussa mukana oleva THL. Tähän on tarpeen kiinnittää huomioita myöhemmissä käsittelyvaiheissa.

Kaikkiaan jo kolmannen kauden kaupunginvaltuutettuna olen huolissani siitä, että valtuustotyössä on kiihtynyt piikitystilojen kaltaisten yksittäisten palvelujen lisääminen aloitteiden kautta palvelukokonaisuuksiin. Kun joku uusi idea tuntuu tarpeelliselta, muita samalle asiakaskunnalle jo olemassa olevia palveluja ei aina selvitetä. Ei myöskään sitä, mitä vaikutuksia uudella palvelulla on asiakaskunnan palvelukokonaisuuteen. Kustannusvaikutteisia aloitteita tehdään myös kesken budjettikauden, jolloin uusi palvelukustannus on aina pois jostain entisestä palvelusta. Näkisinkin, että kaupunginvaltuustossa on syytä kiinnittää tähän huomiota. Yksittäisten aloitteiden sijaan pitäisi pyrkiä palvelukokonaisuuksien kehittämiseen strategisten linjausten ja suunnitellun budjetoinnin kautta. Nyt kehittäminen tuntuu minusta, entisestä kaupungin ja valtion virkamiehestä sekä kokeneesta palvelujen kehittäjästä, poukkoilevalta.

Vastaehdotuksemme huumeidenkäyttötila-esitykseen: ”Pilotin mahdollisuutta selvitettäessä tulee arvioida huolella esitetyn toiminnan oikeudelliset näkökohdat suomalaisessa toimintaympäristössä.  Lisäksi selvityksessä on määriteltävä se mahdollinen lisäarvo, minkä esitetty toiminta toisi jo olemassa oleviin palveluihin nähden, myös suhteessa esitetyn toiminnan edellyttämiin kustannuksiin. Lautakunta edellyttää, että selvityksen valmistuttua mahdollinen pilotti, mikäli selvitys sitä oikeudellisten ja muiden näkökohtien osalta puoltaisi, tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi.”

Eriävä mielipiteemme huumeidenkäyttötila-päätökseen: ”Joidenkin muissa maissa tehtyjen selvitysten tai tutkimusten mukaan huumeriippuvaisille osoitetut tilat huumeiden käyttöä varten ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia. Vertailutiedon puute muista huumeriippuvaisille tarkoitetuista palveluista eri maissa vaikeuttaa kuitenkin tulosten hyödyntämistä Helsingissä.
Kokoomuksen lautakuntaryhmä suhtautuu myönteisesti huumeriippuvaisten ihmisten neuvontaan, terveiden valintojen tukemiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kyseisen huumeidenkäyttötilan perustaminen kuitenkin saattaa olla ristiriidassa nykylainsäädännön kanssa. Kaupungin oikeuspalvelujen kannanottoa ei myöskään ollut käytettävissä aloitelausunnosta päätettäessä, joten emme voi tukea aloitetta nyt esitetyssä muodossa.”

The post Sosiaali- ja terveyslautakunnalta esitys huumeidenkäyttötilasta Helsinkiin (24.6.2018) appeared first on Seija Muurinen.