Kaupunginvaltuusto jäi ansaitulle kesälomalle (21.6.2018)

Blogi

Kaupunginvaltuuston viimeisessä kokouksessa käsittelimme tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja hyväksyimme tilinpäätöksen sekä myönsimme vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Käytin puheenvuoron arviointikertomuksessa esille nostetuista asioista. Ensimmäiseksi nostin esille kaupungin henkilöstöä koskevan kohdan. Arviointikertomuksen mukaan henkilöstön työhyvinvointi parani edellisellä strategiakaudella, mikä oli myönteinen tulos. Henkilöstön psyykkiseen hyvinvointiin on tulosten mukaan kuitenkin syytä kiinnittää huomiota jatkossa samoin kuin osatyökykyisten tukemiseen ja heidän osaamisensa hyödyntämiseen. Koska kaupungin työntekijät käytännössä tuottavat kaupungin palvelut, heidän hyvinvointinsa näkyy helposti kaupunkilaisten palvelujen laadussa. Siitäkin syystä henkilöstön kaikenpuoliseen hyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja riittävän henkilöstön saantiin on ensiarvoisen tärkeää panostaa.

Sosiaali- ja terveystointa (sote-toimialaa) tarkastuslautakunta kehotti laatimaan yhdessä kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristö-toimialan kanssa yhteisen suunnitelman asunnottomuuden vähentämiseksi. Tämän toimenpiteen toteutuksessa sote ydintehtävänsä mukaan tunnistaa asunnottomat henkilöt, neuvoo ja ohjaa sekä tuottaa tarvittaessa asuntoon tukitoimia. Asuntojen järjestäminen on kaupunkiympäristö-toimialan tehtävä. Tähän työnjakoon liittyen, vaikkakin koskee muita ryhmiä kuin asunnottomia, nostin esille välivuokrauksen, josta piti jo joitakin vuosia sitten päästä irti. Esitin välivuokrauksen lopettamista aloitteessani jo useita vuosia sitten, ja työjaon selvittämiseksi perustettiin työryhmäkin. Edelleen kuitenkin kaupunkiympäristö-toimiala välivuokraa asuntoja sote-toimialalle, joka taas vuokraa asunnot asiakkaille. Tämä ei ole järkevää resurssien käyttöä. Siksi tätä tilannetta pitää jatkossa selvittää ja työnjakoa kehittää edelleen.

Olen tyytyväinen, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) oli otettu esille arviointikertomuksessa. Erityisen iloinen olen Helsingin päätöksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteiden muodostamisesta, mitä esitin aloitteessani jo pari valtuustokautta sitten. Tätä ei kuitenkaan vielä silloin nähty tarpeelliseksi. Valtuutetuille se oli ehkä uusi asia, ja virkemiehet uskoivat selviänsä asiakohtaisella yhteydenpidolla toimialojen kesken.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävistä hankkeista oli arviointikertomukseen nostettu väestön lihavuuden ehkäisy- ja hoito-ohjelma, Sutjakka stadi. Se on käynnistetty sote-toimialalla, mutta tämän kansanterveydellisestikin tärkeän hankkeen toimenpiteitä tullaan siellä vielä monipuolistamaan ja tehostamaan. Ohjelman kokonaistavoitteiden toteutukseen tarvitaan kuitenkin muitakin toimialoja. Kasvatus ja koulutus sekä kulttuuri ja vapaa-aika (sisältää liikuntatoimen) lienevät ainakin tarpeellisia yhteistyökumppaneita sote-toimialalle.

Toivottavasti uusi, toimialojen yhteinen HYTE-toimintamalli vahvistaa jatkossa yhteisten hankkeiden, kuten Sutjakka stadi, johtamista, koordinointia ja seurantaa, mikä tuottanee parempia tuloksia kaupunkilaistenkin kannalta.

Saattohoidosta tarkastuslautakunta toteaa, että helsinkiläisille tarjottava hoito on hyvää erikoissairaanhoidossa sekä kaupungin omassa erityistason yksikössä sekä kotisairaalassa. Sen sijaan kaupungin sairaaloissa, ympärivuorokautista hoivaa antavissa yksiköissä sekä kotihoidossa on tarvetta saattohoito-osaamisen parantamiselle. Monia toimenpiteitä saattohoidon kehittämiseksi on sote-toimialalla jo tehtykin, mutta jatkossa tullaan vahvistamaan edelleen mm. psykososiaalista tukea asiakkaille, ja lisätään henkilökunnalle tarjottavaa täydennyskoulutusta. Elämän loppuvaiheen hoidon pitää olla laadukasta kaikissa yksiköissä, jotta potilaat perheineen voivat saada valintansa mukaan hyvää hoitoa sekä kodeissa että eri tason hoitoyksiköissä. Sote-lautakunnassa seuraamme saattohoidon tilannetta mm. tilannekatsauksen muodossa loppukeväästä 2019.

The post Kaupunginvaltuusto jäi ansaitulle kesälomalle (21.6.2018) appeared first on Seija Muurinen.