Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2018

Blogi

Kaupunginhallitus hyväksyy pk-seudun kaupunkien yhteisen lausunnon maakunta- ja sote-uudistuksesta ja käsittelee lukuisia aloitteita ja toivomusponsia. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetään 1.- ja 2.-luokkalaisten aamupäivätoiminnan järjestämisestä ensi lukuvuonna ja hyväksytään maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Vattuniemen suunnitteluperiaatteet. Ja paljon muuta!

 

Maanantai 7.5. 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

 

Tiistai 8.5. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteisen lausunnon maakunta- ja sote-uudistuksesta. Se on hyvin samansisältöinen kuin aikaisempi Helsingin oma lausunto, joten se hyväksytään helposti.

Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavaa muutetaan. Ostoskeskus on tarkoitus purkaa ja korvata katutason liiketiloilla sekä niiden päälle sijoittuvilla kolmella 5-7 –kerroksisella asuinkerrostalolla. Asukasmäärän lisäys on noin 170.

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP) on myös käsittelyssä. Se on kaikki eri liikkumismuodot kattava ohjelma, joka perustuu Euroopan komission vuonna 2013 laatimaan konseptiin ja ohjeistukseen. Tähän pitää perehtyä vielä tarkemmin.

Paperittomia koskevassa keskustelussa puhututtanut turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys on valmistunut. Helsingissä on paperittomia henkilöitä noin 1 000. Lisäksi Romaniasta ja Bulgariasta on ns. EU-liikkuvia henkilöitä noin 5000. Selvityksen mukaan paperittomien määrä voi kaksin- tai kolminkertaistua vuoden 2018 aikana, kun annetaan kielteisiä päätöksiä turvapaikkahakemuksista.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy kunnan lakisääteisenä tehtävänä myös mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Kaupunkistrategiassamme todetaan, että Helsinki luo terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteet kaupunkiin ja nostaa liikkumisen lisäämisen pilottihankkeeksi. Saamme kokouksessa esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseksi ja koordinoinniksi.

Lisäksi käsiteltävänä kasa viimeksi pöydälle jääneitä aloitteita, muutama uusi ja lukuisia toivomusponsia. Pääsemme varmasti äänestämään näistä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto hyväksyy Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman 2017-2021 periaatteet. Periaatteet ovat tärkeät, sillä vaikka nyt vain 15 prosenttia helsinkiläisistä on ulkomaalaistaustaisia, vuoteen 2030 mennessä vieraskielisten osuus on jo 25 prosenttia. Tavoitteena on, että ulkomaalaistaustaiset helsinkiläiset pääsevät osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja samalla kaupunki näyttää esimerkkiä työnantajana osaavan työvoiman turvaamisessa muun muassa rekrytointitavoitteella.

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi myös kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021. Nämä painopisteet ovat kansainvälisesti houkutteleva Helsinki, osaavan työvoiman kaupunki ja alusta uudelle ja kasvavalle liiketoiminnalle. Painopisteet sisältävät yhteensä 14 keskeistä toimenpidekokonaisuutta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetään 1.- ja 2.-luokkalaisten aamupäivätoiminnan järjestämisestä ensi lukuvuonna. Palvelua tarjotaan kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin peruskouluissa. Palvelu on maksutonta. Aamupalaa ei tarjota, mutta lapsilla on mahdollisuus nauttia omia eväitä. Toiminta alkaa klo 8.

Lautakunta päättää myös, että kaupungin omana toimintana järjestettävä varhaiskasvatuksen kerhotoiminta päiväkotien ja leikkipuistojen kerhoryhmissä on toistaiseksi asiakasperheille maksutonta. Kerho on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle.

Periaatteellisesti isoin käsiteltävä asia on maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2018-2021. Päätavoitteet ovat: 1) Kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset ja saavutettavat mahdollisuudet kasvatukseen, koulutukseen ja työelämään. 2) Oppimisympäristöt, pedagogiset ratkaisut ja ohjaus edistävät sitä, että ulkomaalaistaustaisten oppimistulokset paranevat vastaamaan kantaväestön oppimistuloksia. 3) Toimintakulttuuri on osallistavaa ja se perustuu jokaisen arvostukseen, tasavertaisuuteen, luottamukseen sekä oppijan omiin vaikutusmahdollisuuksiin. 4)      Henkilöstön osaaminen on kielitietoista ja ottaa huomioon asiakkaan monimuotoiset tarpeet.

Lisäksi hyväksytään Jakomäen, Oulunkylän ja Pitäjänmäen paviljonkipäiväkotien tarveselvitykset sekä Kallion lukion perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvitys ja Vuosaaren lukion uudisrakennuksen tarveselvitys.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on esillä Vattuniemen suunnitteluperiaatteet. Vattuniemen keskeisimmillä alueilla toimintojen osin sattumanvarainen sijoittuminen, toimitilojen vanheneminen ja kaupunkikuvan hajanaisuus, sekä hankekohtaiset maankäytön muutokset ovat synnyttäneet tarpeen tarkastella Vattuniemen maankäyttöä kokonaisuutena. Toimitilojen kysyntä on viime vuosien ajan ollut vähäistä, ja kiinteistöjen omistajat ovat hakeneet runsaasti asemakaavan muutoksia toimitilatonttien muuttamiseksi asuinkäyttöön erityisesti Vattuniemen keskiosissa Itälahdenkadun varrella. Uusien suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on luoda edellytykset Vattuniemen suunnittelulle nykyistä paremmin kokonaisuutena, jossa yksittäisten tonttien sijaan tarkastellaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennettä kokonaisvaltaisesti. Kaupunkikuvallisesti tavoitellaan selkeästi rakennuksilla rajattua aukiotilaa ja vaihtelevaa katutilaa sekä toiminnallisesti virkeää keskusta-aluetta Vattuniemeen.

Kuusisaaressa muutetaan Kuusiniementie 15:n asemakaavaa. Tontin tehokkuutta korotetaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistalla isoin asia on ulkopaikkakuntalaisilta ja Suomen ulkopuolelta tulevilta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen. Koska terveyskeskusmaksu poistettiin vuoden 2013 alussa helsinkiläisiltä, se pitää eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaan poistaa myös muilta.

Myös sote-lautakunta käsittelee Helsingin kaupungin kotouttamisohjelmaa sosiaali- ja terveystoimen osuuden osalta.

Esityslistalla on lisäksi ruoka- ja kahvilapalvelujen hankintoja palvelukeskuksiin sekä yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankintoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee mm. etsivän nuorisotyön toteuttamismallin muuttamista. Mallia muutetaan siten, että jatkossa Helsingin kaupunki hakee itse valtionavustuksen etsivään nuorisotyöhön, toteuttaa sitä sekä omana toimintanaan että julkisena hankintana eikä jaa erillisiä etsivän nuorisotyön avustuksia, vaan tehtävä hankinta kattaa toiminnasta palveluntuottajille syntyvät kulut.

 

Aurinkoista alkavaa viikkoa!

Ota kantaa