Helsingin kuntapolitiikan viikko 5

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Käpylän länsiosan asemakaavan muuttamista ja valtuutettujen aloitteita, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto perustaa uusia erityisluokkia ja kaupunginvaltuuston kyselytunti antaa mahdollisuuden yllättäviin kysymyksiin.

Maanantai 29.1.   

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

Tiistai 30.1. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaalilautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 31.1.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 1.2.

Sosiaali- ja terveysjaosto

Kaupunginhallituksen esityslistalla on muun muassa Käpylän länsiosan asemakaavan muuttaminen.  Muutos koskee Länsi-Käpylän puutaloaluetta, joka sijaitsee pääradan varrella Koskelantien, Mäkelänkadun ja Louhenpuiston rajaamalla alueella. Kaavaratkaisu turvaa alueen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilymisen sekä mahdollistaa alueen arvoihin sopivan täydennysrakentamisen. Tavoitteena on suojella Länsi-Käpylän alueen rakennukset, pihat ja puistot osana Käpylän puutaloalueiden arvokasta kokonaisuutta sekä mahdollistaa ympäristön arvot huomioon ottava lisärakentaminen alueella. Asiasta on tullut jonkin verran kaupunkilaispalautetta, johon tutustun vielä viikonlopun aikana kantani muodostamiseksi.

Pohjois-Haagan ala-astetta laajennetaan ja perusparannetaan 19,4 miljoonan euron edestä. Rakennusta ei ole kauttaaltaan peruskorjattu sen historian aikana, joten monet pinnat ja rakenneosat ovat edelleen alkuperäisiä. Tärkeä hanke siis.

Esityslistalla on myös valtava määrä valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat esim. Sibeliuspuiston yleisilmettä ja palveluja (tästä olen itsekin tehnyt joskus aloitteen) ja liikenneturvallisuutta. Lausunto Malmin lentoaseman suojeluesityksestä herättää varmasti keskustelua.

Kaupunginhallitus myöntää myös noin 1,5 miljoonan euron suuruisen määrärahan erilaisiin hankkeisiin maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseksi. Määräraha kohdentuu niille helsinkiläisille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan edistää nopeilla, räätälöidyillä toimilla ja näin nopeuttaa työllistymistä. Hankkeisiin kuuluu mm. International House Helsinki -toimintamallin jatkaminen sekä Kotivanhempien suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä lastenhoitopalvelun järjestäminen, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle.

Kaupunginhallitus jakaa lisäksi yli 800 000 euroa avustuksina erilaisille järjestöille.

Elinkeinojaostossa kuullaan katsaus maahanmuuttoasioista ja Helsingin kotouttamisohjelman valmistelun tilanteesta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa perustetaan, siirretään ja lakkautetaan erityisluokkia eri alueiden tarpeiden mukaan. Ensi lukuvuonna on kaiken kaikkiaan kuusi erityisluokkaa enemmän kuin kuluvana lukuvuonna. Erityistukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvaa samalla kun myös oppilasmäärät kasvavat. Kaupungin kouluissa 11,9 prosentilla oppilaista on erityisen tuen päätös. Alueellisia erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin oppilailla on mahdollisuus opiskella omassa lähikoulussa

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään toimialan toimintasuunnitelmaa ja tulosbudjettia kuluvalle vuodelle.

Patterimäessä (Pajamäki) muutetaan asemakaavaa. Kaavaratkaisulla luodaan virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. Pikku-Huopalahdessa (Mannerheimintie 162) muutetaan myös asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden tehokkaamman asuinkerrostalon ja paikoitushallin rakentamisen nykyisen vuonna 1952 valmistuneen asuntolarakennuksen tilalle. Nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa.

Vallilanlaakson raitiotien asemakaava herättänee keskustelua. Kaavaratkaisu koskee Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-aluetta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen korttelialueeseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa tärkeän poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen. Kaavan yhteydessä on laadittu liikenteen yleissuunnitelma, jossa raitioyhteys on linjattu Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuu puistoympäristöön ja haittaa mahdollisimman vähän puistoalueen muuta käyttöä. Pyöräilijöiden baana on sijoitettu raitiotien rinnalle.

Lisäksi pienempiä kaava-asioita ja valtuutettujen aloitteita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa valtuutettujen aloitteisiin/ponsiin ja tarkistaa sosiaali- ja terveystoimen asiakkailta perittäviä maksuja vuoden alusta lukien.

Kulttuurilautakunnassa tehdään esitys yhden miljoonan euron lisämäärärahan kohdistamisesta kaupunkistrategian mukaisiin keskeisiin kohteisiin. Kohteita ovat 300 000 euron yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa. Hanke keskittyy lasten ja nuorten harrastuksiin, koulunkäynnin tukemiseen ja matalan kynnyksen terveyspalveluihin, painottaen mielenterveyspalveluja. Kannatan lämpimästi! Ikäihmisten kulttuuripalveluihin kohdistetaan 200 000 euroa, samoin Pulssi-toiminnan jatkoon. Pienemmät (100 000 euroa) panostukset kohdistuvat digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn, FunAction-laajennukseen, liikkumisohjelman alueelliseen viestintään.

Lautakunta antaa myös lausunnon Finnish Music Hall of Fame Oy:n 750 000 euron avustushakemuksesta museon rakentamiskustannuksiin. Museo on tarkoitus avata vuonna 2019 Pasilan kauppakeskus Triplaan. Museo kattaa suomalaisen musiikin kaikki tyylilajit. Lausuntoehdotuksessa suhtaudutaan hankkeeseen myönteisesti, mutta nähdään siinä myös riskejä.

Kaupunginvaltuuston kokous alkaa kyselytunnilla, joka saattaa koskea lähes mitä tahansa ajankohtaista tai kestoaihetta. Kyselytunnilla vastataan 1–3 kysymykseen, joihin vastaa pormestari tai apulaispormestari, jonka toimialaan asia kuuluu. Vastauksen antamiseen voi jäädä hyvin vähän valmisteluaikaa.

Myllypuron peruskoulun laajentaminen ja perusparaneminen etenee valtuustoon. Valtuusto päättää myös Pohjois-Haagassa Ida Aalbergin tie 1:n asemakaavan muuttamisesta. Asemakaavan muutos mahdollistaa Ida Aalbergin tie 1:n tontin täydentämisen uusilla asuinkerrostaloilla. Samalla nykyinen huonokuntoinen liike- ja yhteistilarakennus voidaan purkaa ja vanhojen kerrostalojen opiskelija-asunnot on tarkoitus korjata vuokra-asunnoiksi.

Lopuksi käsitellään viime kokouksessa pöydälle jääneitä aloitteita, jotka koskevat avoimuusperiaatetta kaupungin johtajien tapaamisissa, Mellarin asukastilaa ja Vantaan Energian irtautumista Fennovoiman ydinvoimahankkeesta.

Ja muistattehan muun muassa nämä tapahtumat:

  • Ekalle luokalle kouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän välityksellä vielä 29.1. saakka
  • Jätkäsaari-työpaja Jätkäsaari Smart Mobility Lab 31.1.
  • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus on valmis! Infotilaisuus ke 31.1. klo 16-18
  • Pormestarin asukasilta Myllypurossa 1.2. klo 18.30-20.30 Myllypuron yläkoululla (Yläkivenrinne 4). Tilaisuudessa on lastenhoito yli 3-vuotiaille
  • Asukasilta Puistolan ja Maatullin alueen asukkaille Puistolankaaren koulussa 6.2. klo 18
  • Opistotreffit työväenopistossa lauantaina 10.2. Olen itsekin paikalla kuulemassa toiveita työviksen toiminnan kehittämiseksi.
  • Digimiitit 14.2., 14.3., 18.4. ja 8.3. klo 15-17 EduLabissa, Töysänkatu 2 D. Tervetuloa kysymään ja keskustelemaan digitalisaatiosta varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisella asteella! Hyvää viikonloppua!

 

 

Ota kantaa