Helsingin kuntaviikko 48/2017

Blogi

Kaupunginvaltuuston keskiviikon kokouksessa riittää seurattavaa pitkälle myöhäisiltaan, sillä käsittelyssä on talousarvion lopullisen hyväksymisen lisäksi kasa aloitteita mm. paperittomien oikeuksista ja maksuttomasta ehkäisystä. Varaa popcornit ja virittäydy kanavalle osoitteessa www.helsinkikanava.fi klo 18 alkaen. Valinnanvapautta koskeva lakiehdotus on puolestaan lausunnolla kaupunginhallituksessa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa linjataan ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteita.

Maanantai 27.11.

Kaupunginhallitus

Elinkeinojaosto

Tiistai 28.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 29.11.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 30.11.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaa lausuntoa, josta sosiaali- ja terveyslautakunta äänesti peräti 59 kertaa. Lausunto on erittäin kielteinen – valinnanvapauteen liittyvät myönteiset puolet on unohdettu käytännössä kokonaan. Lausunto jäänee pöydälle, mutta toivon, että sen lopullisessa versiossa tuodaan esiin myös myönteiset seikat.

Käsittelyssä on myös Herttoniemen sairaalan alueen asemakaava. Kaavaratkaisu mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja uusien asuntojen ja lähipalvelutilojen rakentamisen käytöstä poistuvien sairaalan ja terveysaseman korttelissa ja niiden ympäristössä Siilitien varressa.

Elinkeinojaostolle esitellään kaupungin korkeakouluyhteistyön merkittävimmät hankkeet:

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston esityslistalla on ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet varhaiskasvatuksessa. Niistä onkin tullut jo muutamia huolestuneita kyselyjä. Periaatteet ovat esityksen mukaan seuraavat: Sisarukset pyritään sijoittamaan samaan yksikköön, jos se palvelujen tarjonta huomioon ottaen on mahdollista. Samassa kielikylpypäiväkodissa olevien lasten sisarukset asetetaan valinnassa etusijalle. Mikäli sisaruksia on enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, suoritetaan valinta arvonnalla. Mikäli ensisijaisen valinnan jälkeen muita edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, suoritetaan valinta arvonnalla. Jo kielikylpytoiminnassa olevien lasten huoltajat ovat esittäneet toiveen, että sisarussuhde asetettaisiin etusijalle myös silloin, kun perheen vanhempi lapsi on jo siirtynyt kouluun. Tämän katsotaan kuitenkin rajoittavan muiden perheiden lasten mahdollisuutta sijoittua kielikylpyyn.

Svenska sektionen för fostrans- och undervisningsnämnden fattar beslut om loven och arbetstiderna i de svenska grundskolorna och gymnasierna nästa läsåret. Höstlovet ska vara bara 2 dagar, vilket betyder att skolorna börjar lite senare efter sommarlovet än på finska sidan, nämligen den 14.8.

Svenska sektionen beslutar också att årskurs 6 i allmänundervisning i Zacharias Topeliusskolan (Stenbäcksgatan 14) flyttas till Hoplaxskolan, Munksnäs-enheten 6–9 på Solnavägen 18 från och med 1.8.2018 och att Zacharias Topeliusskolan blir en enhet för årskurserna 1–5.  Dessutom flyttas verksamheten i årskurserna 7–9 i Eva-enheten vid Zacharias Topeliusskolan till Helsingfors Arbis lokaler vid Dagmarsgatan 3 från och med 1.8.2018.

Kaupunkiympäristölautakunta jätti viimeksi pöydälle muutamia kaava-asioita, jotka ratkaistaan tämän viikon kokouksessa.

Uutelan virkistysalueelle tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelma ja annetaan lausunto luonnonsuojelijoiden aloitteeseen Uutelan asemakaavan uudistamisesta. Tattarisillan asemakaavaehdotus mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen. Kartta löytyy täältä. Topeliuksenkatu 16:ssa puretaan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennus ja rakennetaan tilalle asuntoja. Työnjohtajakadulla Herttoniemen yritysalueen eteläosassa, jossa on poistuvaa teollisuutta ja rakentamattomia tontteja, suunnitellaan asuntoja sekä liike- ja muita toimitiloja Herttoniemen keskustan laajentamiseksi. Tavoitteena on rakentaa toiminnallisesti sekoittunutta kaupunkia hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärelle.

Esityslistalla on myös seudullisen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Euroopan komissio on vahvasti edistänyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä ohjelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten.

Myös Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksyminen jäi viimeksi pöydälle. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Hyvin tiivistetysti esitettynä kaikille asuinalueiden tonttikaduille kaavaillaan alueellista 30 km/h:n rajoitusta, moottoriväylille 60 km/h – 80 km/h, kantakaupunkiin 30-40 km/h.

Nopeutusrajoitusten lisäksi puhuttaa varmasti myös Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutus. Toteuttamisohjelma ensimmäinen aikajakso kertoo, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien n. 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat. Aikataulutus ilmenee tässä blogissa olevasta kuvasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslistalla on pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Meikku Palloilu Oy:n kanssa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää mm. avustuksista järjestöille vuodelle 2018.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2018. Nuorten aloitteet alkuvuodelta merkitään tiedoksi. Ja sen jälkeen käsitellään iso pino valtuutettujen aloitteita, joista ainakin paperittomien palvelut ja nuorten maksuton ehkäisy jakoivat mielipiteitä jo kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksessa 8-7 tehdyn äänestyspäätöksen mukaan paperittomille taataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät päätöksen mukaan ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Itse asetuin kaupunginhallituksessa sille kannalle, että mennään laissa säädetyn tason mukaisesti.

Kaupunginhallituksessa 9-6 tehdyn äänestyspäätöksen mukaan alle 25-vuotiaille tarjotaan maksutta kierukka tai ehkäisykapseli sekä ehkäisypillerit ja ehkäisyrenkaat vuodeksi maksutta. Itse jäin vähemmistöön, joka ihmetteli tasa-arvo- ja tautienestotavoitteiden unohtamista: mieluummin maksuttomia kondomeja kuin hormonaalista ehkäisyä.

 

 

 

 

Ota kantaa