Helsingin kuntapolitiikan viikko 47/2017

Blogi

Alkavalla viikolla kaupunginhallitus päättää lukuisista aloitteista ja kasvatus- ja koulutuslautakunta nuorten vaikuttamisjärjestelmästä. Kaupunkiympäristölautakunta ratkoo mm. nopeusrajoituksien määrittämisen periaatteita. Alla suorat linkit kunkin lautakunnan tms. elimen esityslistoihin ja tiivistelmä esillä olevista asioista.

 

Maanantai 20.11.

Kaupunginhallitus

Konsernijaosto

 

Tiistai 21.11.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Pelastuslautakunta

 

Keskiviikko 22.11.

Helsingin kaupungin liikenne HKL -liikelaitoksen johtokunta

 

Torstai 23.11.

Sosiaali- ja terveyslautakunta, Sosiaali- ja terveysjaosto (ei esityslistaa saatavissa)

 

Perjantai 24.11.

Kaupunkiympäristölautakunta, Ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus jätti viime viikolla pöydälle kasan aloitteita, joista eniten keskustelua herättänevät paperittomien tilanne ja alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy. Itse aion tehdä muutosesityksen Tehtaankadun ala-asteen liikenneturvallisuutta koskevaan ehdotukseen.

Konalan ala-asteen perusparannus saadaan nyt eteenpäin.

Konsernijaostossa nimetään jäseniä erilaisiin kaupungin vaikutuspiiriin kuuluviin elimiin. Kokouksessa käsitellään myös Palmian ajankohtaiskatsausta ja yhteisöraporttia.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslistalla on nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti, joka on kohdistettu 13-17 -vuotiaille helsinkiläisille. Nuorten toiveesta heidän vaikuttamiskanavansa Ruudin ydinryhmän nimi muutetaan nuorisoneuvostoksi, joka kuvaa itse asiaa paremmin. Nuorisoneuvostoon valitaan 30 nuorta kahden vuoden toimikaudeksi. Pormestaristo tapaa nuorisoneuvoston jäsenet vähintään kahdesti vuodessa.  Nuorten aloitteet tuodaan valtuuston tietoon kahdesti vuodessa. Kaikissa kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa toimii lisäksi oppilas- ja opiskelijakunta, joka valitsee opinahjoonsa hallituksen.

Lautakunta päättää myös koululaisten aamutoiminnan järjestämisestä kevätlukukaudella 2018 sekä koulu- ja oppilaitostilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksuista. Valtio on myöntänyt Helsingille noin 2 miljoonaa euroa tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin jaettavaksi kouluille seuraavin perustein: 30-54 –vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Kriteeristö on suunnilleen sama kuin kaupungin omissa pd-rahan jakoperusteissa. Resurssi esitetään jaettavaksi 71 suomenkieliselle ja 13 ruotsinkieliselle koululle siten, että määrärahalla voidaan palkata yksi opettaja.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee esitystä raitioliikenteen kehittämisohjelmasta.

Kaava-asioita on hengästyttävä määrä. Laajasalossa tarkistetaan asemakaavaa Kruunuvuorenrannassa. Aluetta suunnitellaan noin 2 000 uudelle asukkaalle. Vuosaaren lukio on vihdoin saamassa uudet tilat Mosaiikkipuistoon. Rakentamaton osa Vuosaaren keskustaa muutetaan alueellisesti merkittäviksi opetus-, kokoontumis- ja harrastustiloiksi. Uusi lukiorakennus toimii osana kehittyvää Vuosaaren keskustaa hyvien julkisen liikenteen yhteyksien äärellä. Uutelan virkistysalueelle tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelma ja annetaan lausunto luonnonsuojelijoiden aloitteeseen Uutelan asemakaavan uudistamisesta. Nämä jäivät jo viimeksi pöydälle.

Tattarisillan asemakaavaehdotus mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen kadun rakentamisen. Kartta löytyy täältä.

Malmin lentoaseman rakennuksille on laadittu asemakaavan muutosehdotus. Tarkoituksena on suojella keskeiset rakennukset, kuten lentoasemarakennus. Rakennuksiin voi tulla julkisia palvelutiloja ym. Niin ikään Malmilla Fallkullan tilan asemakaavaa ehdotetaan muutettavaksi. Kaavaratkaisussa varaudutaan Malmin lentokentän alueen rakentamiseen ja uuden rakenteen vaatiman palveluverkon toteuttamiseen sekä alueen nykyisten toimintojen jatkumiseen alueella.

Pukinmäen asemanseudun asemakaavaa esitetään muutettavaksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päivittäistavarakaupan sekä liike- ja varastotilojen rakentamisen hyvälle liikepaikalle.

Topeliuksenkatu 16:ssa puretaan Svenska social- och kommunalhögskolanin rakennus ja rakennetaan tilalle asuntoja. Liisankatu 17:ssä ehdotettava kaavaratkaisu mahdollistaa asuinrakentamisen tontin sisäosaan purettavan liikuntahalli- ja työpajarakennuksen tilalle.

Esityslistalla on myös seudullisen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan). Euroopan komissio on vahvasti edistänyt SUMPin käyttöönottoa EU:n jäsenvaltioissa mm. edellyttämällä ohjelmaa rahoituksen saamiseksi EU:lta liikennehankkeita varten.

Eniten yleistä mielenkiintoa herättänee Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteiden hyväksyminen. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Hyvin tiivistetysti esitettynä kaikille asuinalueiden tonttikaduille kaavaillaan alueellista 30 km/h:n rajoitusta, moottoriväylille 60 km/h – 80 km/h, kantakaupunkiin 30-40 km/h.

Helsinki Garden -hanke on edennyt suunnittelukoneistossa pienin mutta luistavin askelin. Suunnittelualuevarausta muutetaan ja täydennetään. Helsingin Garden -hanke on neuvotteluiden kuluessa ilmoittanut, että sillä on halu tutkia vanhan jäähallin integroimista osaksi hanketta. Palloilu- ja monitoimiareenaksi saneerattava vanha jäähalli voisi tapahtumapaikkana yhdessä pää- areenan kanssa muodostaa Suomessa uniikin toiminnallisen kokonaisuuden. Vanhan jäähalli saneerattaisiin yksityisellä rahoituksella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vertailee mm. suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2016. Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa, Kuopiossa, Kouvolassa, Tampereella ja Turussa Helsingin kustannuksia korkeammat. Helsingin kustannus oli siis vertailukaupungeista kuudenneksi korkein kun se edellisenä vuonna oli kolmanneksi korkein. Espoossa ja Vantaalla kustannukset olivat Helsinkiä alhaisemmat.

HKL:n johtokunta saa mm. katsauksen kaupunkipyöristä. Käyttäjämäärät kolminkertaistuivat vuoteen 2016 verrattuna, kuten järjestelmän laajuuskin. Käyttö oli myös entistä aktiivisempaa, mitattuna tehtyjen matkojen määrällä suhteessa pyörien määrään. 

Ota kantaa