Avauspuheenvuoro Kuuloliiton liittokokouksessa 21.10.2017

Blogi

Hyvät Kuuloliiton  liittokokoustajat,

Oikein hyvää lauantai-iltapäivää kaikille. On ilo tuoda terveyhdys eduskunnasta liittokokoukseenne.

Kuuloliitto on tehnyt  ja tekee uraauurtavaa työtä. Kuuloliitto on vahva kansalaisjärjestö, joka tekee arvokasta työtä kuulovammaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Liiton vahvuudesta kertoo mittava jäsenyhdistysten verkosto.

Kuulovammaisten ihmisoikeuksien edistäminen ja yhteiskunnan kehittäminen esteettömäksi ja saavutettavaksi on ollut liiton agendalla alusta asti. Tätä työtä meidän on tehtävä yhdessä. Kuuloliitto on aina  ollut tärkeä eduskunnan yhteystyötaho.

Kuulovammaisten, viittomakielisten asia ja tulkkauspalveluiden kehittäminen on minulle sydämen asia. Olen eduskunnan viittomakielisten verkoston perustajajäsen ja varapuheenjohtaja. Verkoston tarkoituksena on lisätä tietoa viittomakielistä ja niiden käytöstä sekä parantaa viittomakieliä käyttävien asemaa yhteiskunnassa.

Olen Kelan valtuutettujen puheenjohtaja. Meidän 12 valtuutetun tehtävä on valvoa Kelan toiminnan lainmukaisuutta. Haluamme olla vahva vaikutuskanava palveluita käyttävien ja Kelan johdon välillä.

Tulkkauspalvelut ovat olleet valtuutettujen erityisen valvonnan kohteena. Tulkkauspalvelu on yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kannalta olennaisen tärkeä. Viittomakielen, puhevammaisten, kirjoitustulkkauksen sekä vieraiden kielten tulkkaustaitoisia osaajia on oltava riittävästi. Laadukkaiden vammaispalvelujen toteutuminen punnitaan ihmisten arjen sujumisessa.

Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutus on herättänyt paljon keskustelua ja huolta siitä, miten palvelut tulevaisuudessa järjestetään. Mielestäni on välttämätöntä, että huolenaiheisiin ja kaikkiin kysymyksiin vastataan Kelan toimesta. Kaikin tavoin on varmistettava, että tulkkauspalvelut toimivat jatkossa paremmin kuin nyt. Tämä on ollut meidän valtuutettujen vahva viesti Kelan johdolle. Kiitos teille kaikille, jotka olette ottaneet yhteyttä.

Kansaneläkelaitoksen on urakoitava, jotta kansainvälistäkin tunnustusta saaneen tulkkauspalvelulain toimeenpanossa onnistutaan ja luottamus palveluiden toimimisesta säilyy.

Kelan on hankintalain mukaan kilpailutettava palvelut. Nyt kilpailutus on päättynyt. Uuden järjestelmän on määrä aloittaa toiminta 2018.

Vammaisten tulkkauspalvelun kilpailutuksen tavoitteena on asiakaslähtöisempi ja joustavampi palvelu.

Mikä muuttuu uudella sopimuskaudella? nostan muutamia muutoksia:

Asiakkaat saavat palvelua yhdenvertaisesti riippumatta, mihin asiakasryhmään he kuuluvat. Kaikki voivat esimerkiksi ottaa käyttöön henkilökohtaisen tulkkilistan. Aiemmin nk. tulkkirinki on ollut käytössä vain puhevammaisilla ja kuulonäkövammaisilla.

Asiakkaan itsemääräämisoikeus vahvistuu henkilökohtaisen tulkkilistan avulla, kun asiakas voi vaikuttaa siihen, kuka hänelle tulkkaa. Hän voi ehdottaa henkilökohtaiselle listalleen tulkkeja ja lisäksi erikseen nimetä tulkkeja esimerkiksi työelämän tai vapaa-ajan tarpeisiin.

Hankinta-alueita tulee nykyisen kahden sijaan kuusi. Asiakas saa tulkin lähialueelta ja tulkin matka-aika lyhenee. Pidän tärkeänä ja myös muiden sote-palvelujen toteuttamisen linjausten kanssa samansuuntaisena sitä, että tulkkaus järjestetään jatkossa lähipalveluperiaatteella eli niin läheltä asiakasta tai tulkkauspaikkaa kuin mahdollista. Tavoitteena tällä uudistuksella on vapauttaa tulkkeja nimenomaan tulkkaustyöhön.

On tärkeää tieto, että Kela on varautunut ostamaan tuntimääräisesti enemmän tulkkauspalvelua kuin aiemmin. Arviossa on otettu huomioon tulkkauspalvelun tarpeen kasvu. Tämä sisältää viittomakielen, puhevammaisten ja kirjoitustulkkauksen. Viime kädessä asiakkaat ratkaisevat sen, miten paljon tulkkeja todella tarvitaan.

On tärkeää todeta, että Kela käynnistää lisähankinnat Itäisellä ja Pohjanmaan hankinta-alueilla, koska siellä ei saatu kilpailutuksessa riittävästi tulkkeja.

Pidän lisähankinnan huolellista toteutusta välttämättömänä. Kelan on perusteellisesti arvioitava, miten yksilölliset ja erityistä osaamista edellyttävät tulkkaustarpeet saadaan lain edellyttämällä tavalla. On tärkeää, että onnistumme hyödyntämään pitkään opiskelleiden ja omaa ammatillista osaamistaan kerryttäneiden tulkkien osaamisen parhaalla mahdollisella tavalla palveluita tarvitsevien hyödyksi.

Tässä yhteydessä alleviivaan kirjoitustulkkien riittävyyttä ja vieraita kieliä taitavien tulkkien saannin turvaamista.

Mikä tilanne on juuri nyt?

Markkinaoikeuteen on tehty kilpailutuksesta valituksia. Markkinaoikeuden käsittelyn ajan Kela järjestää tulkkauspalvelut väliaikaisilla sopimuksilla. Palveluihin ei tule katkoksia.

Tiedossani on, että yhdenvertaisuusvaltuutetulta ja oikeusasiamieheltä on pyydetty kannonotot kilpailutusasiaan. He eivät ole vielä lausuneet mitään mikä viittaisi lain rikkomiseen. Seuraan tilannetta tarkkaan.

Kelan on lain mukaan järjestettävä tulkkauspalvelu kokonaistaloudellisesti edullisimmin huomioiden samalla asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Olennaisen keskeinen velvoite laissa on, että Kelan on tulkkauspalvelua järjestäessään otettava huomioon palvelunkäyttäjän toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Se, mikä mielestäni selvää on se, että palvelunkäyttäjiä ei kuultu tarpeeksi hankinnassa eikä sen valmistelussa. Tähän on sovittu tehtävän korjausliike. Samoin myös siihen, miten Kela tiedottaa asioita palvelun käyttäjille.

Tällä viikolla eduskunnassa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen oli viittomakielisten verkoston vieraana. Olin siellä Kelan valtuutettuja edustamassa. Sovimme, että seuraavat toimet tehdään ja pidän niitä välttämättöminä:

  1. Kelaan perustetaan tulkkauspalveluiden asiakasraati.
  2. Kela laatii yhdessä asiakkaiden kanssa tulkkauspalvelulle palvelulupauksen. Asiakasraati on tätä lupausta valmistelemassa. Asiakasraati  saa kerätyn asiakkaspalautteen ja  seuraa uutta toimintamallia alusta asti. Näin varmistetaan, että mahdollisiin epäkohtiin puututaan asiakaslähtöisesti.
  3. Yhdenvertaista tiedotusta parannetaan. Sitä tulee jatkossa olemaan saatavilla enemmän myös ruotsiksi.
  4. Hyvä on myös todeta, että asiakastietolomakkeet tullaan lähettämään jokaiselle tulkkauspalvelua käyttävälle marraskuussa.

Tulkkauspalvelusta on tullut paljon palautetta eduskuntaan koko sen ajan, kun se on ollut kelan tehtävänä vuodesta 2010. Vuonna 2014 Kela keskitti vammaisten henkilöiden tulkkien välitystoiminnan turkuun. Tavoite oli parantaa palvelua. Palautetta on tullut siitä myös ja valtuutetut vahvasti ovat kannustaneet Kelaa kehittämään palveluja.

Mielestäni kilpailutus hankinta lainmukaisesti ei ole tulkkauspalveluun paras tai sopivin muoto. Mielestäni tulkkauspalvelut pitää irrottaa hankintalain piiristä kokonaan.

Tulkkipalvelut pitäisi siirtää valinnanvapauden piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että laatukriteerit täyttävät tulkit voisivat rekisteröityä palveluntuottajaksi ja palvelun käyttäjä saisi valita tulkin. Nopeasti edetessään laki muutos mahdollistaisi, että nyt käynnissä oleva tulkkauspalveluiden kilpailutus olisi viimeinen. Tämä muutos oli myös esillä ja sai kannatusta eduskunnassa pääjohtaja Elli Aaltosen vieraillessa viittomakielen verkoston järjestämässä tilaisuudessa.

Arvoisa liittokokousväki

On tärkeää, että kuulovammaisten asioita viedään eteenpäin ja vammaisten tulkkauspalvelua kehitetään yhdessä palvelua käyttävien ja sitä tarjoavien eri järjestöjen eduskunnan ja Kelan kanssa.

Erityisen tärkeää ja arvokasta on, että Kuuloliitto ja te sen toimijat olette tässä yhteistyössä vahvasti mukana. Niinhän te olettekin. Lämmin kiitos siitä.

Pidetään tiiviisti yhteyttä!

Toivotan kaikille antoisaa liittokokousta!

 

 

Ota kantaa