Vihreiden miesten mentävä aukko

Blogi

Kuvittele tilanne, jossa Suomen alueelle, Helsingin tai jonkun Itä-Suomen kaupungin hallintorakennusten ympärille ilmestyy aseistautuneita joukkoja, jotka eivät kanna minkään maan tunnuksia. He toimivat organisoidusti ja heillä on tavoitteena ottaa haltuunsa osa Suomen alueesta. Vielä joitakin vuosia sitten vastaavanlainen skenaario olisi kuulostanut hyvinkin kaukaahaetulta, mutta juuri näin tapahtui Ukrainaan kuuluvalla Krimin niemimaalla vuonna 2014. 

Krim vallattiin kansainvälisiä sopimuksia rikkoen käyttäen tunnuksettomia, järjestäytyneitä aseellisia toimijoita, joilla oli välineinään kalustoa, jota oli totuttu näkemään vain valtiollisen sotilaiden käytössä. Nämä Venäjän ”pienet vihreät miehet” aiheuttivat sekaannusta Ukrainan sisällä hidastaen jo ennestään lamaantunutta valtion päätöksentekokykyä. Kyseessä oli mittava häirintä- ja valtausoperaatio, josta on sittemmin tullut yksi merkittävä esimerkki hybridisodankäynnistä. Lopulta Venäjän toimet käynnistivät tapahtumaketjun, joka laajeni aseelliseksi selkkaukseksi eurooppalaisen maan rajoilla. Tosiasiassa osa Ukrainaa oli valloitettu laittomasti Venäjän toimesta ja Ukraina kävi sotaa alueensa itärajalla.

On fakta, että turvallisuusympäristömme on muuttunut. Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät yhä vahvemmin toisiinsa, eikä näitä kahta voida juuri enää erottaa toisistaan. Naapurinamme on valtio, joka on käyttänyt sotilaallista voimaa saavuttaakseen omat poliittiset päämääränsä. Tämä on selonteoissakin tunnustettu tosiasia, johon meidän tulee varautua. Samalla tulee muistaa, että hybridisodankäynti ei ole uusi ilmiö, vaan tunnuksettomien joukkojen käyttöä ja vihollisen johtamista harhaan on käytetty vuosisatojen ajan. 

Aluevalvontalaissamme ja puolustuksessamme on ollut ”vihreiden miesten mentävä aukko.” Voimassa oleva aluevalvontalakimme on laadittu aikana, jolloin oletettiin, että vain ulkomaiset valtion asevoimien tunnuksin varustetut sotilaat, sotilasajoneuvot sekä valtionalukset- ja ilma-alukset voivat loukata alueellista koskemattomuuttamme. Toisin sanoen maamme rajojen yli on voinut tulla vain vieraan valtion tunnuksia kantavat asevoimien sotilaat, joita vastaan omat puolustusvoimamme ja turvallisuusorganisaatiomme voivat toimia. Ukrainan tapahtumien jälkeen olemme astuneet uuteen aikaan, jolloin emme valitettavasti voi olettaa, että vastapuoli noudattaa kansainvälisen oikeuden periaatteita.

Suomen aluevalvontaviranomaisten (sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaiset) tulee voida puuttua alueloukkauksiin välittömästi myös hybridisodankäynnin kaltaisissa tilanteissa. Tämän johdosta hallitus on antanut esityksen aluevalvontalain ja rikoslain muuttamisesta niin, että lain piiriin kuuluisivat myös sotilaalliset uhat, joiden valtiollista alkuperää, tunnuksia ja kalustoa ei voida heti suoraan tunnistaa. Riittää, että joukot ovat sotilaallisesti järjestäytyneitä ja heillä on kalustoa, jolla voidaan suoraan uhata alueellista koskemattomuuttamme.

Tällaisilla joukoilla olisi ehdoton kielto saapua tai oleskella maassamme ja kiellon rikkominen olisi rikoslaissa kriminalisoitu. Näitä joukkoja vastaan voidaan käyttää voimakeinoja koko Suomen alueella.

Hallituksen esitys on tarpeellinen ja se tekee aluevalvontalaistamme ajantasaisemman. Suomen on kyettävä vastaamaan alueellisiin uhkiin tilanteessa, jossa vastapuoli ei välttämättä noudata kansainvälisen oikeuden periaatteita. Esitys parantaa huomattavasti kykyämme vastata laajemmilla keinoilla hybridivaikuttamisen asettamiin uhkiin. Erityisen tärkeää on, että esitys ei vaadi suuria muutoksia aluevalvontalakiin eikä se muuta aluevalvontaviranomaisten vastuualueita, mutta vaatii parempaa poikkihallinnollista yhteistyötä eri viranomaisten välillä.  Ennen kaikkea lakimuutos parantaa turvallisuuttamme.

 

Ota kantaa