Omaishoidon tukea myönnettävä tasa-arvoisesti

Julkilausuma

Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri haluaa parantaa omaishoitajien asemaa ja esittää, että kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman toimenpiteet käynnistetään.

Kokoomusnaiset pitää hyvänä, että kansallisessa omaishoidon kehittämisohjelmassa kiinnitetään huomiota omaishoitajien yhdenvertaisuuteen asuinkunnasta riippumatta sekä omaishoitajien aseman vahvistamiseen ja jaksamisen tukemiseen.

Omaishoitajien ja hoidettavien yhdenvertaisuutta on kokoomusnaisten mielestä parannettava yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet ottamaan huomioon eri sairausryhmien erityispiirteet. Omaishoidon tukipalveluihin on myös saatava lisää tietotaitoa erilaisten omaishoitotilanteiden ymmärtämiseksi. Yhtenäisiä omaishoidon kriteerejä tarvitaan, koska tällä hetkellä omaishoidon tuen hakemukset arvioidaan ja hoitopalkkioiden suuruus määritetään kunnissa hyvin erilaisilla ja osittain eri asioita painottavilla mittareilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vastikään julkaisemasta selvityksestä ilmenee, että tukea myönnettäessä fyysisen toimintakyvyn ongelmat  unnistetaan, mutta ei juuri psyykkisten sairauksien vaikutuksia, vaikka omaishoitoa tarvitaan myös niiden takia. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien omaishoitajista ainoastaan 1-2 prosenttia saa omaishoidon tukea, vaikka perusteet tuen saamiselle tulisi olla yhtäläiset.

Omaishoito on toivottu hoitomuoto läheisen toimintakyvyn heikentyessä sairauden tai vammautumisen myötä ja koskee kaiken ikäisiä ihmisiä. Omaishoitoa tukemalla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman (2014) mukaan omaishoidon tuki vähentää julkisia palvelumenoja noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. Kokoomuksen Naisten Helsingin Piiri edellyttää myös, että omaishoidon sopimusta tehtäessä omaishoitaja saa informaation eläkkeen karttumisesta.