Helsingin talousarvio 2014

Blogi

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli 2014 talousarviota. Pidin kokouksessa Kokoomuksen ryhmäpuheen, se löytyy alla.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktige,

Käsittelemme tänään Helsingin ensi vuoden talousarviota sangen epävarmassa ja niukan talouskasvun tilanteessa. Paitsi yleinen talouskehitys, myös monet rakenteelliset tekijät
kuten valtakunnallinen sote-ratkaisu, kuntarakenneuudistus, mahdollinen metropolihallinto sekä liikelaitosten yhtiöittäminen vaikuttavat lähivuosina Helsingin talouteen.

Käydyissä neuvotteluissa, niin investoinneista kuin käyttötaloudesta, henki oli alusta asti hyvä ja ratkaisukeskeinen. Neuvottelijat tiedostivat periaatteelliset, poliittisista ideologioista kumpuavat, erimielisyydet ja tavoitteena oli löytää ratkaisut, joihin kaikki osapuolet voivat sitoutua. Siinä Kokoomuksen mielestä myös onnistuttiin. Kokoomuksen puolesta tahdon kiittää kaikkia neuvottelijoita ja valmistelleita virkamiehiä tasapainoisesta ja vastuullisesta lopputuloksesta.

Ensi vuodesta on puhuttu vuotena nolla niin strategian valmistelun, investointineuvotteluiden kuin budjetin toimintamenoneuvotteluidenkin yhteydessä. Onhan kyseessä tämän valtuuston ensimmäinen budjetti, joka nojaa jo valtuustostrategiassa sovittuun toimintamenojen yhden prosentin tuottavuustavoitteeseen sekä ensimmäistä kertaa asetettuun vuotuiseen 435 miljoonan euron investointiraamiin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaupungin ydintehtävä on laadukkaiden palveluiden turvaaminen jokaiselle helsinkiläiselle. Ja siihen talousarvioehdotuksen myötä päästään. Toimivat terveyskeskukset ja sosiaalipalvelut,
hyvät koulut ja päiväkodit sekä viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö ovat kaikkien helsinkiläisten oikeus myös tulevana vuonna. Helsingin on nyt aika päivittää toimintansa 2000 – luvulle.

Meitä päättäjiä ei ole valittu säilyttämään ja suojelemaan vanhoja jäykkiä toimimattomia rakenteita, vaan varmistamaan parhaat mahdolliset palvelut kaupunkilaisille sekä kehittämään joustava ja toimiva hallinto palveluiden tueksi.

Vastuullinen taloudenpito sekä kulukuri ovat asioita, joita tässä tilanteessa tarvitaan.  Jo nyt näemme ennusteista, että vuosi 2015 tulee olemaan kuntataloudelle ensi vuottakin tiukempi.

Vastuullisuus taloudessa ei tarkoita palveluiden leikkauksia eikä toivottavasti edes palvelutason heikennystä, vaan tarkempaa suunnitelmallisuutta toimintaan sekä uusien
toiminta ja palveluntuotantomuotojen kehittämistä ja käyttöönottamista. Esimerkiksi kuuden suurimman kaupungin vertailut kertovat, että Helsingillä on vielä monilta osin paljon parannettavaa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Käyttötaloudessa tuottavuustavoitteen myötä jakovara oli melko pieni. Kevään neuvotteluissa
kohdennettiin 20 miljoonaa euroa. Syksyn neuvotteluissa ryhmät uudelleen kohdensivat 14 miljoonaa euroa kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poiketen. Kokonaisuudesta suurin osa meni sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen palveluihin.

Suurin yksittäinen lisäys kohdistui tällä kertaa varhaiskasvatukseen. Lapsiperheet ovat jääneet
Helsinkiin. Kokoomuksen tavoitteena oli vihdoin korjata krooninen ongelma varhaiskasvatuksen piirissä olevasta lasten määrän arvioinnin ja toteuman erotuksesta.

Lisämäärärahan lisäksi Kokoomus ajoi varhaiskasvatukseen myös toiminnallisia muutoksia. Jatkossa yksityisen hoidon osuus varhaiskasvatuksessa ei rajoitu nykyiseen 7 % tavoitteeseen vaan voi kasvaa kysynnän mukaan, mikä lisää perheiden valinnan mahdollisuuksia. Myös varhaiskasvatuksen tilanormia tullaan tarkastamaan, jotta tilatehokkuutta pystytään kasvattamaan lapsen turvallisuutta, viihtyisyyttä ja leikin mahdollisuuksia vähentämättä.

Sosiaali- ja terveystoimessa lisärahoitusta suunnattiin viisaasti ennaltaehkäisevään työhön; neuvoloihin ja ennaltaehkäisevään lastensuojeluun. Ensi vuonna käynnistyy myös yhteistyössä
järjestöjen kanssa toteutettava perhekeskuspilotti, joka tähtää siihen, että perheet saavat ajoissa konkreettista apua ja tukea.

Arvoisa puheenjohtaja,

Suorien määrärahamuutosten lisäksi vastuullinen taloudenpito tarvitsee myös toiminnallisia muutoksia. SOTE-virasto on nyt toiminut kohta vuoden nykyisessä mallissaan ja uudessa virastossa on ryhdytty suuriin, rohkeisiinkin uudistuksiin. Palveluketjuja on tavoitteiden
mukaisesti parannettu, ja esimerkiksi ikäihmisten palvelujen jonot on saatu purettua. Hallintoa onnistuttu keventämään reippaasti ja resursseja pyritään siirtämään asiakastyöhön. Tästä iso kiitos virastolle ja sen johdolle.

Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan muuallakin. Lautakuntarakennetta ja sisäisiä toimintoja tulee miettiä uudelleen kaikilla sektoreilla, joustava ja tehokas hallinto on alku asiakaslähtöisille palveluille. Organisaatiot eivät voi olla sellaisia, että asiakas joutuu metsästämään tietoa, kun pahimmassa tapauksessa päätöksenteko ja valmistelu on jaettu monen viraston ja lautakunnan kesken.

Budjettisovun mukaan kaupunginhallitukselle esitetään kesäkuuhun 2014 mennessä aikataulu ja päätöksenteon eteneminen teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamiseksi valtuustostrategian pohjalta. Teknistä sektoria on Kokoomuksen mielestä kehitettävä asiakaslähtöisesti siten, että palvelut ovat saatavilla yhdeltä luukulta, oli kyse sitten yksittäisen kaupunkilaisen tai yrityksen tarpeista.

Valtuustostrategiassa asetimme itsellemme kovan tavoitteen olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki 2016. Yritykset työllistävät ja rahoittavat osaltaan kaikkea sitä hyvää, mitä ensi vuonnakin kaupunkilaisille tarjotaan. Kokoomusryhmä seuraa erityisen tarkasti kaupungin elinkeinopolitiikan kehittymistä, hyvä ja odotettu alku on toimintamallin luominen maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten arvioinnille. 

Arvoisa puheenjohtaja,

Vielä muutama sana investoinneista. Vuosittainen 435 miljoonan euron investointikatto on
huomattava pudotus edellisiltä vuosilta, mutta kaupungin talouden kannalta välttämätön linjaus. Oman lisänsä neuvotteluihin toi kymmenen vuoden raami, joka samanaikaisesti mahdollistaa pidemmän aikavälin suunnittelun, mutta on meille kaikille päättäjille uusi tapa toimia.

Investoinneista huomattava osa menee korjausrakentamiseen niin homeongelman ratkaisemiseksi kuin käytön tuoman kulumisen korjaamiseksi. Uusista investoinneista Kokoomus näkee positiivisena panostamisen uusien asuinalueiden rakentamiseen. Helsinkiin tarvitaan uusia veronmaksajia ja heille asuntoja. Investointisuunnitelmaan mahtuukin useita uusia asuinalueita sekä täydennysrakentamista olemassa oleville alueille. Kokoomuksen ryhmä edellyttää, että hankkeet etenevät joutuisasti ja pääsemme strategiassa määritettyyn 5500 uuden asunnon tuotantoon.

Helsingin valtuustoryhmät sopivat ensi vuoden budjetin yhteydessä monesta uudesta hankkeesta, jotka eivät suoraan näy budjettirivillä.

Yksi näistä on Kokoomuksen ehdottama Helsinki-LED hanke, jossa korvataan kaikki Helsingin julkisen tilan valaisimet energiatehokkailla LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä.
Hankkeen tavoitteena on energiansäästöjen aikaansaaminen, kaupungin käyttömenojen
vähentäminen sekä kaupunkitilan viihtyisyyden parantaminen. Tällaisia kokonaisvaltaisia hankkeita kaipaamme lisää, jossa samanaikaisesti luodaan uutta lisäarvoa ja säästetään sekä rahaa että energiaa. Hankkeita, joissa on vain voittajia.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktige

Kaiken kaikkiaan lopputuloksena on talousarvio, joka paitsi tähtää tuottavuusparannuksiin ja
velkaantumisen taittamiseen, myös kantaa huolta heikoimmista, turvaa kaikkien kaupunkilaisten palvelut ja luo uutta Helsinkiä. Kuten jo alussa totesin, nyt on aika tuoda Helsingin toiminnat 2000-luvulle, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Kokoomus on valmis olemaan näiden uudistusten airut, mutta työhön tarvitaan kaikkien puolueiden tahto ja tuki.

Kokoomus kannattaa talousarvioehdotuksen hyväksymistä.